Про затвердження Положення про Спадковий реєстр

Про житловий фонд соціального призначення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.07.2011 N 1810/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 831/19569

Про затвердження Положення про Спадковий реєстр

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012
Наказами Міністерства юстиції
N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015
N 1725/5 ( z1099-15 ) від 14.09.2015
N 2728/5 ( z1639-15 ) від 23.12.2015 }

 

Відповідно до пункту 1 Порядку державної реєстрації заповітіві спадкових договорів у Спадковому реєстрі, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 491( 491-2011-п ), пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від14.07.99 N 1272 ( 1272-99-п ) «Про державне підприємство»Інформаційний центр» Міністерства юстиції» та з метою створенняєдиної системи обліку заповітів, спадкових договорів, заведенихспадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщинуН А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Спадковий реєстр, що додається.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи»забезпечити збереження відповідних реєстраційних записів прозаповіти, спадкові договори, заведені спадкові справи та виданісвідоцтва про право на спадщину, що були зареєстровані до набраннячинності цим наказом у Спадковому реєстрі, створеному відповіднодо наказу Міністерства юстиції України від 17.10.2000 N 51/5( z0714-00 ) «Про Спадковий реєстр», зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 17.10.2000 за N 714/4935.{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваюстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }

3. Установити тарифи: 3.1. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційногозапису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасуваннязаповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу — урозмірі шістдесяти восьми гривень. 3.2. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційногозапису про посвідчення спадкового договору; змін до нього,розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачеювідповідного витягу — у розмірі п’ятдесяти однієї гривні. 3.3. За формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційногозапису про видачу свідоцтва про право на спадщину або йогодубліката з видачею про це відповідного витягу — у розміріп’ятдесяти однієї гривні. 3.4. За проведення перевірки інформації про наявність абовідсутність посвідченого заповіту і спадкового договору абозаведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право наспадщину з видачею витягу або інформаційної довідки — у розміріп’ятдесяти однієї гривні.

4. Визнати такими, що втратили чинність: 4.1. Наказ Міністерства юстиції України від 17.10.2000 N 51/5( z0714-00 ) «Про Спадковий реєстр», зареєстрований у Міністерствіюстиції України 17.10.2000 за N 714/4935 (із змінами). 4.2. Пункти 3, 5 наказу Міністерства юстиції України від07.04.2005 N 33/5 ( z0373-05, za373-05 ) «Про запровадженняСпадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деякихнормативно-правових актів Міністерства юстиції України»,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за N373/10653 (із змінами).

5. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонуванняцентрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.), державномупідприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України(Добжанський В.Б.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до УказуПрезидента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) «Про державнуреєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органіввиконавчої влади»; довести наказ до відома начальників Головного управлінняюстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головних управлінь юстиції в областях, містах Києві таСевастополі, регіональних філій державного підприємства»Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та забезпечитийого належне застосування в роботі.

6. Начальникам Головного управління юстиції Міністерстваюстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліньюстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказдо відома нотаріусів та посадових осіб відповідних органівмісцевого самоврядування.

7. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2011 року. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директораДепартаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центральногозасвідчувального органу Чижмарь К.І. Міністр Олександр Лавринович ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерстваюстиції України07.07.2011 N 1810/5 Зареєстровано в Міністерствіюстиції України11 липня 2011 р.за N 831/19569 ПОЛОЖЕННЯпро Спадковий реєстр

I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок ведення й користуванняСпадковим реєстром, внесення до нього відомостей про заповіти таспадкові договори, посвідчені в Україні, а за бажаннямзаповідача — посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) ізареєстровані в іноземних державах згідно з Конвенцією прозапровадження системи реєстрації заповітів ( 994_678 )(далі — Конвенція), про заведені спадкові справи та виданісвідоцтва про право на спадщину, а також надання інформації знього. { Пункт 1.2 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

1.3. Реєстраторами Спадкового реєстру (далі — Реєстратор) є: 1.3.1. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальніархіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстручерез інформаційну мережу Мін’юсту щодо посвідчених заповітів,спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів тарозірвання спадкових договорів, заведених спадкових справ тавиданих свідоцтв про право на спадщину. 1.3.2. Державне підприємство «Національні інформаційнісистеми» та його регіональні філії щодо: заповітів, посвідчених посадовими особами органів місцевогосамоврядування; заповітів, спадкових договорів, посвідчених консульськимиустановами України, а також змін до них, скасування заповітів тарозірвання спадкових договорів, заведених такими установамиспадкових справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину; заповітів, посвідчених (складених та/або прийнятих назберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно зКонвенцією ( 994_678 ), запити про реєстрацію яких в Україні напрохання заповідача подані Мін’юсту, а також змін до них,скасування заповітів та розірвання спадкових договорів. 1.3.3. Посадові особи органу місцевого самоврядування, щомають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережуМін’юсту щодо заведених спадкових справ та виданих свідоцтв проправо на спадщину.{ Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 набирає чинності з 01.01.2016 }{ Положення доповнено новим пунктом 1.3 згідно з НаказомМіністерства юстиції N 2728/5 ( z1639-15 ) від 23.12.2015 }

1.4. За письмовою заявою приватного нотаріуса — Реєстраторадоступ до Спадкового реєстру з метою виконання функцій Реєстратораможе бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса.{ Абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з НаказомМіністерства юстиції N 2728/5 ( z1639-15 ) від 23.12.2015 } Приватний нотаріус — Реєстратор несе відповідальність запомилки, допущені помічником (консультантом) цього нотаріуса упроцесі користування Спадковим реєстром.

1.5. Реєстратори вносять відомості до Спадкового реєстру,перевіряють за даними Спадкового реєстру інформацію про наявністьабо відсутність посвідчених заповітів, спадкових договорів,заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право наспадщину і видають (виготовляють) відповідні витяги таінформаційні довідки в порядку, встановленому цим Положенням.

1.6. Ведення Спадкового реєстру здійснюється українськоюмовою. У разі внесення відомостей на підставі Конвенції ( 994_678 )про заповіт, посвідчений (складений та/або прийнятий назберігання) і зареєстрований в іноземній державі, ім’я (імена) тапрізвище (прізвища) заповідача (заповідачів) зазначаються уСпадковому реєстрі українською та/або англійською мовою, що єоднією з офіційних мов Ради Європи. 1.7. Відомості про заповіти, у тому числі посвідченіпосадовими та службовими особами, зазначеними в статтях 1251та 1252 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті 37 тачастині першій статті 40 Закону України «Про нотаріат»( 3425-12 ), спадкові договори та внесення змін до них, скасуваннязаповітів та розірвання спадкових договорів, заведені спадковісправи та видані свідоцтва про право на спадщину підлягаютьобов’язковому внесенню до Спадкового реєстру.

II. Унесення відомостей до Спадкового реєстру

2.1. Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться відомостіпро заповіти та спадкові договори щодо: 2.1.1. Заповідача/заповідачів, відчужувача/відчужувачів: прізвища та імена, по батькові (за наявності) заповідача(заповідачів) та особи, яка склала заповіт від імені заповідача(заповідачів) в іноземній державі (за наявності); прізвище(а) та ім’я (імена), по батькові (за наявності)відчужувача (відчужувачів); реєстраційний номер облікової картки платника податків згідноз Державним реєстром фізичних осіб — платників податків абопричина його відсутності; місце проживання або місцеперебування; дата та місце (якщо воно невідоме — назва країни) народження. 2.1.2. Посвідчення заповіту, спадкового договору якдокумента: вид (заповіт, заповіт подружжя, секретний заповіт, спадковийдоговір, спадковий договір з участю подружжя); серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів(за наявності), на яких викладено текст заповіту (спадковогодоговору); номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій(за наявності); відомості про особу, яка посвідчила заповіт (спадковийдоговір); дата та місце посвідчення; місце зберігання заповіту (спадкового договору). 2.1.3. Видачі дубліката заповіту (спадкового договору): серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів(за наявності), на яких викладено текст дубліката; номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі дубліката; відомості про особу, яка видала дублікат заповіту (спадковогодоговору); місце видачі дубліката. 2.1.4. Документа, який змінює або скасовує заповіт: вид (заповіт, заповіт подружжя, спадковий договір, заява,інший документ); серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів(за наявності), на яких викладено текст документа; номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата та місце посвідчення документа; відомості про особу, яка посвідчила такий документ; місце зберігання (за наявності). 2.1.5. Документа, який змінює або на підставі якого розірваноспадковий договір (вид, дата та номер документа, назва органу(установи), який посвідчив або видав документ (видавець)). 2.1.6. Визнання заповіту (спадкового договору) недійсним. 2.1.7. Реєстрації заповіту в іноземних державах. 2.1.8. Реєстратора. У разі потреби Реєстратором можуть вноситись до Спадковогореєстру додаткові відомості, необхідні для належного виконаннясвоїх повноважень.

2.2. Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться відомостіпро заведену спадкову справу щодо: 2.2.1. Спадкодавця: прізвище та ім’я (імена), по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків згідноз Державним реєстром фізичних осіб — платників податків абопричина його відсутності; дата та місце (у разі коли воно невідоме — назва країни)народження; дата смерті. 2.2.2. Номера спадкової справи, дати та місця її заведення,місця зберігання. 2.2.3. Видачі свідоцтва про право на спадщину: відомості про спадкоємця (спадкоємців) для: фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);резидент (нерезидент), реєстраційний номер облікової карткиплатника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб -платників податків або причина його відсутності, черга спадкоємцяза законом, ступінь споріднення, місце проживання абомісцеперебування; юридичних осіб — найменування, резидент (нерезидент), код заЄдиним державним реєстром підприємств та організацій України(податковий номер) (за наявності), місцезнаходження; відомості про отримане у спадщину майно (його найменування,опис, вартість, частка тощо); серії та номери спеціальних бланків нотаріальних документів,на яких викладено текст свідоцтва (для консульських установУкраїни — за наявності); номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі та відомості про особу, яка видала свідоцтво проправо на спадщину (видавець); відомості про видачу дубліката свідоцтва про право наспадщину (серії та номери спеціальних бланків нотаріальнихдокументів, на яких викладено текст дубліката (за наявності),номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, дата видачідубліката, відомості про особу, яка видала дублікат, місце йоговидачі). 2.2.4. Визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним(вид, дата та номер документа, на підставі якого свідоцтво проправо на спадщину визнане недійсним, найменування суду(видавець)). 2.2.5. Додаткових відомостей. 2.2.6. Реєстратора.

2.3. МЗС та представництва МЗС на території України вносятьдо Спадкового реєстру відомості про посвідчені консульськимиустановами України заповіти і спадкові договори, зміни до них,скасування таких заповітів та розірвання спадкових договорів, атакож про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про правона спадщину шляхом подання державному підприємству «Національніінформаційні системи» або його філіям заяв за формою, наведеною вдодатках 1-9 ( za831-11 ), для внесення відповідної інформації таформування реєстраційного запису. { Абзац перший пункту 2.3розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваюстиції N 1725/5 ( z1099-15 ) від 14.09.2015 } Посадові особи органів місцевого самоврядування вносять доСпадкового реєстру відомості про посвідчення заповітів шляхомподання державному підприємству «Національні інформаційні системи»або його філіям заяв за формою, наведеною в додатках 1-3, 9( za831-11 ). { Абзац другий пункту 2.3 розділу II із змінами,внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1725/5( z1099-15 ) від 14.09.2015 } Мін’юст вносить до Спадкового реєстру відомості про заповіти(спадкові договори), посвідчені (складені та/або прийняті назберігання) і зареєстровані в іноземних державах, а також зміни доних та їх скасування, щодо яких в установленому порядку надійшовзапит про їх реєстрацію в Україні на підставі Конвенції( 994_678 ), шляхом подання державному підприємству «Національніінформаційні системи» або його філіям заяв за формою, наведеною вдодатках 1, 3 ( za831-11 ). { Абзац третій пункту 2.3 розділу IIіз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиціїN 1725/5 ( z1099-15 ) від 14.09.2015 } Внесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти,посвідчені посадовими та службовими особами, що зазначені устатті 1252 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) і частині першійстатті 40 Закону України «Про нотаріат» ( 3425-12 ), здійснюєтьсядержавними нотаріальними архівами у разі прийняття на зберіганняпримірника заповіту.

2.4. Заяви про державну реєстрацію заповіту, спадковогодоговору, посвідченого консульськими установами України, заповіту,посвідченого посадовими та службовими особами, що зазначені устаттях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),статті 37 і частині першій статті 40 Закону України «Про нотаріат»( 3425-12 ), посвідченого (складеного та/або прийнятого назберігання) і зареєстрованого в іноземній державі, а також змін доних, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів можутьбути подані Реєстратору (державній нотаріальній конторі,державному нотаріальному архіву, приватному нотаріусу)безпосередньо заповідачем, відчужувачем. Під час подання зазначених заяв за формою, наведеною вдодатках 1, 3 ( za831-11 ), заповідач, відчужувач пред’являєпаспорт або інший документ, який посвідчує особу.

2.5. Заповіти, посвідчені нотаріусами, консульськимиустановами, посадовими і службовими особами, які зазначені встаттях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),статті 37 і частині першій статті 40 Закону України «Про нотаріат»( 3425-12 ), до створення та введення в дію програмногозабезпечення Спадкового реєстру підлягають обов’язковій державнійреєстрації в зазначеному реєстрі шляхом подання зазначенимиособами та установами Реєстраторові заяви за формою, наведеною вдодатку 9 ( za831-11 ). Нотаріуси, які не мають безпосереднього доступу до Спадковогореєстру, вносять до нього відомості, у тому числі про заповіти таспадкові договори, спадкові справи, свідоцтва про право наспадщину, що були посвідчені, заведені та видані ними до створеннята введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру,шляхом подання Реєстраторові заяв за формою, наведеною вдодатках 1-9 ( za831-11 ).

2.6. Заяви за формою, наведеною в додатках 1-9 ( za831-11 ),подаються (надсилаються) Реєстратору: у день вчинення відповідної нотаріальної дії; протягом двох робочих днів після зміни місця зберіганнязаповіту, спадкового договору або спадкової справи (відомостіподаються державною нотаріальною конторою або державнимнотаріальним архівом, до яких такі документи надійшли назберігання); протягом двох робочих днів після надходження на зберіганнязаповітів від осіб, які зазначені в статті 1252 Цивільного кодексуУкраїни ( 435-15 ) і частині першій статті 40 Закону України «Пронотаріат» ( 3425-12 ); протягом п’яти робочих днів після задоволення Мін’юстом напідставі Конвенції ( 994_678 ) запиту про державну реєстраціюзаповіту, посвідченого (складеного та/або прийнятого назберігання) в іноземних державах, а також змін до нього таскасування заповіту.

2.7. Щодо передачі запиту про реєстрацію заповіту, змін донього та скасування заповіту в іноземних державах на підставіКонвенції ( 994_678 ) Мін’юст повідомляє Реєстратора(безпосередньо нотаріуса, який посвідчив заповіт, або черездержавний орган чи установу, якими посвідчено заповіт або якимйого передано на зберігання). Відомості про реєстрацію заповіту, змін до нього таскасування заповіту в іноземних державах на підставі Конвенції( 994_678 ) вносяться до Спадкового реєстру уповноваженимРеєстратором із зазначенням назв відповідних держав.

2.8. Реєстратор відмовляє у внесенні відомостей до Спадковогореєстру у разі відсутності: у заяві передбачених цим Положенням відомостей або коли таківідомості неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені; документа про здійснення оплати за формування в Спадковомуреєстрі реєстраційного запису з видачею відповідного витягу абоякщо таку оплату здійснено не в повному обсязі.

2.9. Реєстратор вносить відомості до Спадкового реєстру утакі строки: у день вчинення відповідної нотаріальної дії; протягом п’яти робочих днів після зміни місця зберіганнязаповіту, спадкового договору, спадкової справи; протягом двох робочих днів після надходження на зберіганнязаповітів від осіб, які зазначені в статті 1252 Цивільного кодексуУкраїни ( 435-15 ) і частині першій статті 40 Закону України «Пронотаріат» ( 3425-12 ); у день отримання заяви, складеної за формою, наведеною вдодатках 1-9 ( za831-11 ).

2.10. Реєстратор для підтвердження факту внесення відомостейдо Спадкового реєстру готує відповідний витяг. Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус готуютьвитяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі у двох примірниках, одинз яких залишається у справах нотаріуса (державної нотаріальноїконтори), а другий видається заявникові (заповідачеві,відчужувачеві, набувачеві та/або спадкоємцеві). Державний нотаріальний архів готує витяг про реєстрацію вСпадковому реєстрі у двох примірниках, один з яких залишається назберіганні в архіві, а другий надсилається заявникові(заповідачеві, відчужувачеві). Державне підприємство «Національні інформаційні системи» тайого філії готують витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі водному примірнику, який видається заявнику (посадовій особі органумісцевого самоврядування, посадовій особі МЗС та представництваМЗС на території України, національному органові іноземноїдержави — через Мін’юст). { Абзац четвертий пункту 2.10 розділу IIіз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиціїN 1725/5 ( z1099-15 ) від 14.09.2015 } У разі внесення до Спадкового реєстру відомостей пропосвідчення заповіту подружжя або спадкового договору з участюподружжя Реєстратор за їх бажанням виготовляє для кожного зподружжя окремий витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі.

2.11. Заявник забезпечує достовірність і повноту відомостей узаяві, складеній за формою, наведеною в додатках 1-9 ( za831-11 ). Достовірність відомостей, що вносяться до Спадкового реєструна підставі поданої заяви, забезпечують особи, які вносять таківідомості.

2.12. Заявник у разі виявлення у витязі помилки письмовоповідомляє про це Реєстратора, який перевіряє відповідністьвідомостей у Спадковому реєстрі інформації, наведеній у заповіті,спадковому договорі, спадковій справі, свідоцтві про право наспадщину або у заяві про внесення відомостей до Спадковогореєстру. Якщо факт невідповідності інформації підтверджено,Реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в деньнадходження повідомлення та виготовляє новий витяг у порядку,передбаченому цим Положенням.

III. Надання інформації зі Спадкового реєстру

3.1. На підставі відомостей Спадкового реєструвиготовляються: витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; витяг зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність)посвідченого заповіту і спадкового договору, заведеної спадковоїсправи та виданого свідоцтва про право на спадщину; інформаційна довідка зі Спадкового реєстру про наявність(відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору,заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право наспадщину.{ Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з НаказомМіністерства юстиції N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015 } { Пункт 3.2 розділу III виключено на підставі НаказуМіністерства юстиції N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015 }

3.2. Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєструзасвідчуються підписом та скріплюються печаткою Реєстратора.

3.3. Реєстратор зі Спадкового реєстру на письмовий запит,складений за формою, наведеною в додатку 10 ( za831-11 ), видає: фізичним особам — заповідачам та сторонам спадкового договору(в межах вчиненого правочину) витяги зі Спадкового реєстру пронаявність (відсутність) посвідчених заповітів і спадковихдоговорів; будь-якій особі у разі пред’явлення нею свідоцтва про смертьабо іншого документа, що підтверджує факт смерті заповідача,спадкодавця, — витяги зі Спадкового реєстру про наявність(відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору,заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право наспадщину. Реєстратор видає зі Спадкового реєстру інформаційну довідкупро наявність (відсутність) посвідченого заповіту, спадковогодоговору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва проправо на спадщину на письмовий запит, складений за формою,наведеною в додатку 10 ( za831-11 ): суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства узв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними абокримінальними справами, справами про адміністративніправопорушення, що перебувають у провадженні зазначених органів. Утакому запиті, скріпленому гербовою печаткою відповідного органу,обов’язково зазначається номер справи; нотаріусів, консульських установ України, Мін’юсту (в томучислі для надання відповіді на запит національних органівіноземних держав), Головного територіального управління юстиціїМіністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києвіта Севастополі у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.{ Абзац шостий пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідноз Наказом Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від25.06.2015 } Витяги та інформаційні довідки зі Спадкового реєстру пропосвідчені заповіти і спадкові договори видаються іншим особам,крім заповідача та відчужувача, тільки після смерті останніх заумови пред’явлення свідоцтва про смерть або іншого документа, щопідтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.

3.4. Державне підприємство «Національні інформаційні системи»та його філії на складений за формою, наведеною в додатку 10( za831-11 ), письмовий запит Мін’юсту видають із Спадковогореєстру інформаційну довідку про наявність (відсутність)посвідченого заповіту для підготовки відповіді національномуоргану іноземної держави, призначеному на підставі Конвенції( 994_678 ), який звернувся у зв’язку із запитом особи, якаперебуває за межами України, про отримання інформації пронаявність посвідченого (складеного та/або прийнятого назберігання) і зареєстрованого в Україні заповіту.{ Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з НаказомМіністерства юстиції N 1725/5 ( z1099-15 ) від 14.09.2015 }

3.5. Пошук інформації про наявність або відсутністьпосвідченого заповіту, спадкового договору у Спадковому реєстріздійснюється за прізвищем, ім’ям та по батькові (за наявності)заповідача (відчужувача), його роком народження (за наявності)та/або реєстраційним номером облікової картки платника податківзгідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (занаявності). Пошук інформації про наявність або відсутність у Спадковомуреєстрі заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про правона спадщину здійснюється за прізвищем, ім’ям та по батькові(за наявності) спадкодавця, реєстраційним номером обліковоїкартки платника податків згідно з Державним реєстром фізичнихосіб — платників податків (за наявності) та датою смертіспадкодавця.

3.6. Інформаційні довідки зі Спадкового реєстру, пов’язані іззаведенням спадкових справ і видачею свідоцтв про право наспадщину, готуються в одному примірнику, який залишається усправах нотаріуса, що відкриває та веде такі спадкові справи.Витяги та інформаційні довідки, що не пов’язані із заведеннямспадкових справ і видачею свідоцтв про право на спадщину,готуються в одному примірнику на письмові запити заявників танадаються їм.

3.7. Реєстратор відмовляє у видачі витягу та інформаційноїдовідки зі Спадкового реєстру в разі: відсутності документа про здійснення оплати за формування вСпадковому реєстрі реєстраційного запису з видачею відповідноговитягу, інформаційної довідки або здійснення такої оплати не вповному обсязі (за винятком випадків, коли така плата несправляється); коли у запиті відсутні відомості, за якими здійснюється пошукінформації відповідно до пункту 3.5 цього розділу, або вонинеповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені; відсутності свідоцтва про смерть або іншого документа, щопідтверджує факт смерті заповідача, спадкодавця.

IV. Плата за користування Спадковим реєстром

4.1. Плата за формування у Спадковому реєстрі реєстраційногозапису про посвідчення заповіту (змін до нього, скасування, видачудубліката), спадкового договору (змін до нього, розірвання, видачудубліката), видачу свідоцтва про право на спадщину або дублікатасвідоцтва про право на спадщину з видачею відповідного витягу, атакож за проведення перевірки інформації про наявність чивідсутність посвідчених заповіту і спадкового договору абозаведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право наспадщину з видачею відповідного витягу або інформаційної довідкизі Спадкового реєстру справляється у розмірах, що встановлюютьсяМіністерством юстиції України.

4.2. Плата не справляється за: формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису пропосвідчення заповітів консульськими установами України, посадовимиі службовими особами, які зазначені в статтях 1251 і 1252Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті 37 та частині першійстатті 40 Закону України «Про нотаріат» ( 3425-12 ), заповітів(складених та/або прийнятих на зберігання) в іноземних державах, атакож змін до них та скасування заповітів, що підлягаютьреєстрації у Спадковому реєстрі на підставі Конвенції ( 994_678 ); формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису прозаповіти і спадкові договори, посвідчені нотаріусами,консульськими установами, посадовими і службовими особами, якізазначені в статтях 1251 і 1252 Цивільного кодексу України( 435-15 ), статті 37 і частині першій статті 40 Закону України»Про нотаріат» ( 3425-12 ), до створення та введення в діюпрограмного забезпечення Спадкового реєстру; проведення перевірки інформації про наявність чи відсутністьзаведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право наспадщину у разі видачі свідоцтва про право на спадщину; формування у Спадковому реєстрі реєстраційного запису провидачу свідоцтва про право на спадщину у разі, коли спадкоємцем єдержава. Плата справляється у разі подання особисто заповідачемРеєстраторові заяви про державну реєстрацію заповітів, посвідченихконсульськими установами України, посадовими і службовими особами,які зазначені в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України( 435-15 ), статті 37, частині першій статті 40 Закону України»Про нотаріат» ( 3425-12 ), а також посвідчених (складених та/абоприйнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземній державі напідставі Конвенції ( 994_678 ).

4.3. Плата не справляється з: інвалідів I та II груп, інвалідів Великої Вітчизняної війнита прирівняних до них осіб — за всі звернення до Спадковогореєстру; дітей-сиріт — за проведення перевірки інформації пронаявність або відсутність посвідченого заповіту, спадковогодоговору або заведеної спадкової справи, якщо така перевіркапов’язана із заведенням спадкової справи; громадян, віднесених законом до 1-ї категорії осіб,постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей-сиріт;непрацездатних за віком; громадян, що успадковують майно осіб, якізагинули при захисті України, у зв’язку з виконанням іншихдержавних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язкугромадянина щодо врятування життя людей, охорони громадськогопорядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власностіабо колективної чи державної власності, а також осіб,реабілітованих у встановленому порядку, — за формування уСпадковому реєстрі реєстраційного запису про видачу свідоцтва проправо на спадщину або його дубліката.

4.4. Відомості зі Спадкового реєстру надаються безоплатно написьмовий запит: Мін’юсту (в тому числі для підготовки відповіді на запитнаціональних органів іноземних держав), Головного територіальногоуправління юстиції Міністерства юстиції України в АвтономнійРеспубліці Крим, головних територіальних управлінь юстиції вобластях, містах Києві та Севастополі, консульських установУкраїни у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень; { Абзацдругий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від25.06.2015 } суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства узв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними абокримінальними справами, справами про адміністративніправопорушення, що перебувають у провадженні таких органів. Утакому запиті, що скріплюється гербовою печаткою відповідногооргану, обов’язково зазначається номер справи. Доступ до цього реєстру може бути надано Держателю Спадковогореєстру (Мін’юсту) в особі уповноважених працівників Департаментунотаріату, банкрутства та функціонування центральногозасвідчувального органу в межах реалізації ними повноважень щодоздійснення контролю за достовірністю та повнотою наданоїРеєстраторами інформації.

4.5. { Абзац перший пункту 4.5 скасовано на підставіРозпорядження КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 } Адміністратор Спадкового реєстру здійснює комплекспрограмних, технологічних та організаційних заходів щодозабезпечення захисту відомостей, які містяться у Спадковомуреєстрі, від несанкціонованого доступу. В.о. директора Департаментунотаріату, банкрутствата функціонування центральногозасвідчувального органу І.О.Наливайко

Додаток 1

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро державну реєстрацію заповітівта спадкових договорів( za831-11 )

Додаток 2

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію зміни місця зберіганнязаповітів та спадкових договорів( za831-11 )

Додаток 3

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію зміни і скасування заповітівта зміни і розірвання спадкових договорів( za831-11 )

Додаток 4

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію зміни місцязберігання спадкової справи( za831-11 )

Додаток 5

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію заведення спадкової справи( za831-11 )

Додаток 6

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію свідоцтва про право на спадщину(нерухоме майно)( za831-11 )

Додаток 7

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію свідоцтва про право на спадщину(рухоме майно)( za831-11 )

Додаток 8

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію свідоцтва про право на спадщину(майно інше, ніж рухоме та нерухоме)( za831-11 )

Додаток 9

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАЯВАпро реєстрацію архівних заповітів( za831-11 )

Додаток 10

до Положення про Спадковийреєстр

ЗАПИТпро надання витягу (інформаційної довідки)із Спадкового реєстру( za831-11 )

Теги: , , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>