Про регулювання містобудівної діяльності

Про регулювання містобудівної діяльності

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про регулювання містобудівної діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537
№ 4052-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.274
№ 4220-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.345
№ 4570-VI від 22.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.576
№ 5018-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.212
№ 5021-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.214
№ 5059-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.251
Кодексом
№ 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 34-35, ст.458
Законами
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5496-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 1, ст.4
№ 606-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.744
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058
№ 92-VIII від 13.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.59
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 1472-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.592
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833
№ 1817-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 9, ст.68
№ 1854-VIII від 21.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.145
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2020-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 22, ст.257
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2118-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 33, ст.359
№ 2119-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.370
№ 2276-VIII від 06.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.57
№ 2314-VIII від 01.03.2018, ВВР, 2018, № 15, ст.121
№ 2354-VIII від 20.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.138
№ 2363-VIII від 22.03.2018, ВВР, 2018, № 17, ст.153
№ 2517-VIII від 04.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.317
№ 2628-VIII від 23.11.2018}

{У тексті Закону, крім частини другої статті 9, слова «державні будівельні норми, стандарти і правила» в усіх відмінках замінено словами «будівельні норми, державні стандарти і правила» у відповідному відмінку згідно із Законом № 4220-VI від 22.12.2011}
{У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури» в усіх відмінках замінено словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування» у відповідному відмінку, слова «Державна архітектурно-будівельна інспекція», «інспекція державного архітектурно-будівельного контролю», «відповідна інспекція державного архітектурно-будівельного контролю» в усіх відмінках і числах замінено словами «орган державного архітектурно-будівельного контролю» у відповідному відмінку та числі, а слово «спеціально» виключено згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}
{Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 31 пункту 7 Закону № 5496-VI від 20.11.2012}
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) Генеральна схема планування території України — містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
2) генеральний план населеного пункту — містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
3) детальний план території — містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;
4) замовник — фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
5) інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
6) лінії регулювання забудови — визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
7) містобудівна документація — затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
8) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі — містобудівні умови та обмеження) — документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;
9) план зонування території (зонінг) — містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;
10) приміська зона — територія, що забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток міста;
11) проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;
12) схеми планування території на регіональному рівні — планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;
13) територія — частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;
14) червоні лінії — визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.
Стаття 2. Планування і забудова територій
1. Планування і забудова територій — діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:
1) прогнозування розвитку територій;
2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;
3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;
4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;
5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;
6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;
8) реконструкцію існуючої забудови та територій;
9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;
10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;
10-1) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012}
11) проведення моніторингу забудови;
12) ведення містобудівного кадастру;
13) здійснення контролю у сфері містобудування.
2. Інструментом державного регулювання планування територій є містобудівна документація, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів.
3. Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.
4. Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
{Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2354-VIII від 20.03.2018}
Стаття 3. Законодавство у сфері містобудівної діяльності
1. Відносини у сфері містобудівної діяльності регулюються Конституцією УкраїниЦивільнимГосподарським і Земельним кодексами України, цим Законом, законами України «Про Генеральну схему планування території України»«Про основи містобудування»«Про архітектурну діяльність»«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»«Про землеустрій», іншими нормативно-правовими актами.
Особливості регулювання містобудівної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
{Частину першу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1472-VIII від 14.07.2016}
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Теги: , , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>