Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 835/28965

Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
№ 1375 від 07.11.2017}

Відповідно до статті 16 Закону України «Про теплопостачання», Законів України «Про житлово-комунальні послуги»«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики від 17 лютого 2011 року № 242 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17 березня 2011 року за № 366/19104.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дати її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

О. СВЕТЕЛІК

В. А. НЕГОДА

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

К. М. ЛЯПІНА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
24.03.2016  № 377

Зареєстровано Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 835/28965

 

ПОРЯДОК

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі — транспортування) та постачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, які є ліцензіатами НКРЕКП (далі — ліцензіати).

1.2. Цей Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для суб’єктів природних монополій, а також для суб’єктів господарювання на суміжних ринках, зазначених у пункті 1.1 цього розділу, та поширюється на таких суб’єктів під час розрахунку зазначених тарифів.

1.3. Цей Порядок не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

базовий період — календарний рік, що передує планованому періоду;

витрати на покриття втрат — відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» та статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

господарські потреби ліцензованої діяльності — теплова енергія, яка споживається об’єктами, що знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, крім власних потреб джерел теплової енергії;

двоставковий тариф — грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної);

джерела фінансування інвестиційної програми (далі — джерела фінансування) — кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм), та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі — власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо;

інвестиційна програма — комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання, зокрема щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, зниження витрат і втрат теплової енергії, з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями та розрахунками, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав відповідні ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

ліцензована діяльність у сфері теплопостачання — господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

одноставковий тариф на теплову енергію — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання, витрат на покриття втрат ліцензіата, планованого прибутку, і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу;

операційна діяльність — основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства;

планований період — період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів;

структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання та послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, які групуються за статтями відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та витрати на покриття втрат;

тарифи на надання послуг з централізованого опалення — вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат, планованого прибутку, врахованого у тарифі на теплову енергію, які встановлюються НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат, планованого прибутку, врахованого у тарифі на теплову енергію, які встановлюються НКРЕКП:

для населення з урахуванням податку на додану вартість;

для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів без урахування податку на додану вартість;

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання — вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням витрат на покриття втрат ліцензіата, планованого прибутку, які встановлюються НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з централізованого опалення — вартість теплової енергії на одиницю теплової енергії (1 Гкал) або на 1 кв. м опалювальної площі (1 куб. м опалювального об’єму) як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу централізованого опалення, яка встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу постачання теплової енергії, яка встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення — абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження на опалення (вентиляцію) або за 1 кв. м опалювальної площі (1 куб. м опалювального об’єму) об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії та послуг з централізованого опалення, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу послуг з централізованого опалення з урахуванням планованого прибутку, яка встановлюється НКРЕКП з урахуванням податку на додану вартість;

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію — абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу постачання теплової енергії з урахуванням планованого прибутку, яка встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

уповноважений орган — міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання і сфері житлово-комунальних послуг.

1.5. Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.

Тарифи формуються для таких категорій споживачів:

населення;

бюджетні установи;

релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності);

інші споживачі.

Тарифи для кожної категорії споживачів визначаються на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії.

1.6. Ліцензіат здійснює розподіл витрат за категоріями споживачів та за видами господарської діяльності, зокрема пов’язаними з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, в установленому законодавством порядку.

1.7. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

1.8. Витрати на збут інших, крім ліцензованих, видів діяльності до розрахунку тарифів на теплову енергію не включаються.

1.9. У разі зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення, що призвело до зміни тарифних витрат більше ніж на 2 % від установленого рівня.

1.10. Встановлення та коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води проводиться одночасно з відповідним встановленням або коригуванням тарифів на теплову енергію.

1.11. Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, відновлення активів, матеріального заохочення працівників та інших цілей відповідно до законодавства.

 

ІІ. Загальні вимоги до формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання

2.1. Одиницею калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової енергії. При цьому групування витрат здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.

2.2. Калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється з розрахунку на планований період.

2.3. Формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат і втрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до інших встановлених уповноваженим органом методик (порядків), з урахуванням ставок податків і зборів, чинних або прогнозованих цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

2.4. Річні плани ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії визначаються відповідно до вимог державних та галузевих нормативів витрат і втрат теплової енергії з урахуванням встановлених уповноваженим органом методик (порядків), техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії, укладених зі споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема:

зміни обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного пункту або приймання/передавання об`єктів у сфері теплопостачання, приєднання/від’єднання тепловикористальних установок споживачів;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби і втрат теплової енергії у процесі її виробництва, транспортування та постачання;

удосконалення технологічних процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в результаті автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих мереж і обладнання, застосування енергозберігаючих технологій, оснащення приладами обліку обсягів виробництва, транспортування та споживання теплової енергії;

підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці у зв’язку з удосконаленням операційно-виробничого планування, систем управління, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності та вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

2.5. Річні плани виробництва, транспортування та постачання теплової енергії узгоджуються органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.6. Нормування втрат теплової енергії в теплових мережах та питомих витрат палива і електроенергії, які використовуються для виробництва та транспортування теплової енергії, здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до міжгалузевих, галузевих методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.

2.7. З метою стимулювання заходів щодо зменшення втрат теплової енергії в процесі її транспортування тепловими мережами на визначений період можуть бути враховані втрати теплової енергії в теплових мережах, відмінні від визначених згідно з пунктом 2.6 цього розділу та розраховані відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків) щодо стимулювання зменшення рівня втрат теплової енергії в теплових мережах.

2.8. Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів.

 

Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>