ЗАКОН УКРАЇНИ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг
{Назва Закону в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 49, ст.571)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 5007-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, № 19-20, ст.190
№ 5400-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.537}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1198-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.874
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 626-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.364
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833}

 

{У тексті Закону слова «державний колегіальний орган виконавчої влади» у всіх відмінках замінено словами «державний колегіальний орган» у відповідному відмінку згідно із Законом № 2592-VI від 07.10.2010}

{У тексті Закону слова «Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України» та «Національна комісія регулювання електроенергетики України» в усіх відмінках замінено відповідно словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

{У тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінено словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

 

 

Цей Закон визначає правові засади державного регулювання у сфері комунальних послуг.

{Преамбула в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) суб’єкт природної монополії — суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, який провадить діяльність на ринку, що перебуває у стані природної монополії, у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів і транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

{Пункт 1 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

2) суб’єкт господарювання на суміжному ринку — суб’єкт господарювання, який провадить діяльність у сфері виробництва теплової енергії (крім випадків, коли теплова енергія використовується виключно для внутрішніх потреб), централізованого постачання теплової енергії, перероблення побутових відходів;

{Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

3) тарифи на комунальні послуги — тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, а також тарифи на послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів, які є виконавцями цих послуг.

{Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5400-VI від 02.10.2012№ 1198-VII від 10.04.2014№ 1540-VIII від 22.09.2016}

2. Терміни «природна монополія» і «суміжний ринок» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про природні монополії».

Стаття 2. Орган державного регулювання у сфері комунальних послуг

1. Органом державного регулювання у сфері комунальних послуг є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Порядок організації діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

{Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

{Стаття 2 в редакції Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 3. Завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Завданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом:

1) збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави;

2) забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

3) захисту прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них;

4) формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

{Пункт 4 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

5) забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

6) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;

7) обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

{Пункт 7 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

Стаття 4. Основні принципи діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Основними принципами діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є:

1) законність;

2) гласність, доступність, прозорість та відкритість процедури державного регулювання;

3) незалежність і передбачуваність державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках для споживачів та суспільства;

4) колегіальність, незалежність та об’єктивність при прийнятті рішень;

5) адресність регулювання, його спрямованість на конкретний суб’єкт природних монополій та суб’єкт господарювання на суміжних ринках;

6) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

{Пункт 6 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

7) відповідальність за прийняті рішення та відшкодування завданої шкоди суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках.

Стаття 5. Засоби регуляторного впливу на діяльність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує такі засоби регуляторного впливу на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках:

1) ліцензування господарської діяльності та контроль за дотриманням ліцензійних умов;

2) встановлення тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

3) встановлення для суб’єктів природних монополій, які провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

4) інші засоби, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 6. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

{Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

2) здійснює:

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами), розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

{Пункт 2 частини першої статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

ліцензування господарської діяльності з захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

{Пункт 2 частини першої статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

{Абзац п’ятий пункту 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

розроблення і затвердження ліцензійних умов та порядку контролю за їх дотриманням у сфері теплопостачання;

розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

{Абзац сьомий пункту 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

встановлення тарифів на комунальні послуги суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності;

3) встановлює вимоги щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

4) визначає суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складає і веде галузеві реєстри таких суб’єктів господарювання;

5) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природних монополій, у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів та прогнозування стану розвитку таких ринків;

{Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5400-VI від 02.10.2012№ 1540-VIII від 22.09.2016}

6) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, захоронення побутових відходів із стану природної монополії та розвитку конкуренції на суміжних ринках;

{Пункт 6 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5400-VI від 02.10.2012№ 1540-VIII від 22.09.2016}

7) встановлює межу обсягу виробництва товарів (послуг), нижче рівня якої суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів дозволяється провадити свою діяльність без ліцензій;

{Пункт 7 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

8) здійснює контроль за недопущенням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

9) встановлює обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках;

10) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об’єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках умовам і правилам провадження ліцензованої діяльності;

11) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках;

12) здійснює контроль за виконанням суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

13) здійснює в межах своїх повноважень контроль за якістю товарів, що виробляються суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, або послуг, що надаються такими суб’єктами;

14) розробляє та затверджує правила користування тепловою енергією, правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені цими правилами;

15) встановлює порядок формування оплати за підключення до мереж суб’єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;

16) у встановленому порядку визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;

17) складає відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про порушення посадовими особами суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках актів законодавства про теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і природні монополії;

{Пункт 17 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

18) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у випадках і розмірах, передбачених законом;

19) подає до органів Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

20) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;

21) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

22) засновує засоби масової інформації для висвітлення питань її діяльності та регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

{Пункт 23 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону № 1540-VIII від 22.09.2016}

24) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів відповідно до законодавства;

{Пункт 24 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

25) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) звертатися до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством, а також в інших випадках, якщо це необхідно для здійснення її повноважень і забезпечення виконання покладених на неї законом завдань;

{Пункт 1 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014}

2) отримувати безоплатно:

від суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування — документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначені законодавством.

{Статтю 7 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Статтю 8 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Статтю 9 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

Стаття 10. Порядок формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках

1. Тарифи на комунальні послуги формуються суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках відповідно до порядків (методик), встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону.

2. Тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.

{Частину третю статті 10 виключено на підставі Закону № 626-VIII від 16.07.2015}

4. Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 626-VIII від 16.07.2015}

Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за ринком комунальних послуг

1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку комунальних послуг здійснюється шляхом перевірки стану виконання суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках вимог закону та/або ліцензійних умов відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов.

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

2. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком комунальних послуг посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мають право у визначених законом випадках:

{Абзац перший частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

{Пункт 1 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

2) проводити планові та позапланові перевірки;

3) давати в межах своїх повноважень суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках обов’язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів;

4) застосовувати до посадових осіб суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у розмірах та порядку, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, адміністративні стягнення за:

несвоєчасне надання документів, необхідних для здійснення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її повноважень, та інформації, передбаченої законодавством;

ненадання інформації національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання, виробництва послуг з централізованого постачання гарячої води та послуг з централізованого опалення (у разі їх виробництва суб’єктом природної монополії), централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

{Абзац третій пункту 4 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугг, при виконанні ними службових обов’язків;

невиконання або несвоєчасне виконання суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів рішень чи приписів посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

{Абзац п’ятий пункту 4 частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5400-VI від 02.10.2012}

5) накладати на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках штрафні санкції відповідно до закону.

{Частину другу статті 11 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

{Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

{Статтю 12 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Статтю 13 виключено на підставі Закону № 3610-VI від 07.07.2011}

{Статтю 14 виключено на підставі Закону № 626-VIII від 16.07.2015}

Стаття 15. Відносини національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у процесі ліцензування їх діяльності.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

Стаття 16. Міжнародне співробітництво

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав, бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори України міжвідомчого характеру;

вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях.

Стаття 17. Відповідальність посадових осіб суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках

1. До посадових осіб суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках національна що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує адміністративні стягнення у вигляді штрафу за:

1) несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, завдань;

2) ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних;

3) невиконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порушення ліцензійних умов.

2. Оскарження постанов щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Стаття 18. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Теги: , ,