Про затвердження Правил користування тепловою енергією

Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 3 жовтня 2007 р. N 1198
Київ

 

Про затвердження Правил користування
тепловою енергією

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Правила   користування   тепловою   енергією,   що
додаються.

Прем’єр-міністр України                                                       В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2007 р. N 1198

ПРАВИЛА
користування тепловою енергією

 

Загальні положення

 1. Правила користування  тепловою  енергією (далі — Правила) визначають взаємовідносини між теплопостачальними організаціями та споживачами теплової енергії.
 2. Правила є     обов’язкові    для    виконання    усіма теплопостачальними організаціями незалежно  від  форми  власності, споживачами,   організаціями,  що  виконують  проектування,  пуск, налагодження   та   експлуатацію   обладнання   для   виробництва, транспортування, постачання та використання теплової енергії.
 3. У Правилах  наведені  нижче  терміни  вживаються в такому значенні:

вузол обліку — комплект  засобів  вимірювальної  техніки,  що занесені  до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки,  на основі показів яких визначається обсяг спожитої теплової  енергії, здійснюється  контроль  за  параметрами  теплоносія і налагодження режиму роботи теплового обладнання;

журнал обліку  споживання  теплової  енергії  —  документ   з пронумерованими,    прошнурованими    та    скріпленими   печаткою сторінками;

межа балансової   належності   (відповідальності)   —    межа розподілу  теплової  мережі  між  теплопостачальною організацією і споживачем;

межа експлуатаційної  відповідальності   —   межа   розподілу теплової  мережі  за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації та  утримання  тих  чи  інших  її  ділянок  або   елементів,   яка встановлюється за згодою сторін між теплопостачальною організацією та споживачем;

межа продажу теплової енергії  —  сукупність  точок  теплової мережі,   обладнаних   вузлом  обліку,  на  основі  показів  якого проводяться розрахунки  за  спожиту  теплову  енергію,  або  точка розподілу, визначена в договорі у разі відсутності такого вузла;

самовільне втручання   в   діючі  системи  теплопостачання  і теплоспоживання    —    будь-яка    зміна    проектного    рішення теплопостачання  об’єкта,  виконана споживачем або будь-якою іншою організацією без погодження з теплопостачальною організацією;

система теплопостачання — сукупність джерел теплової енергії, магістральних   та/або  місцевих  (розподільних)  теплових  мереж, засобів розподілення  теплової  енергії,  які  об’єднані  спільним режимом   виробництва,   транспортування  та  постачання  теплової енергії;

система теплоспоживання — комплекс теплоспоживчих  установок, з’єднаний із системою теплопостачання, призначений для задоволення потреб споживача відповідно до договору;

споживач теплової енергії — фізична особа,  яка  є  власником будівлі  або  суб’єктом  підприємницької  діяльності,  чи юридична особа, яка використовує теплову енергію відповідно до договору;

температурний графік теплової мережі — розрахункові  значення температури   теплоносія,   які   залежать  від  кліматичних  умов (стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу споживачів  теплової  енергії  і   після   його   повернення   від споживачів;

тепловикористальне обладнання   —   комплекс  пристроїв,  які використовують теплову енергію для опалення,  вентиляції, гарячого водопостачання і технологічних потреб;

якість теплопостачання    —    сукупність    термодинамічних, гідравлічних показників та кількісних  параметрів  теплоносія  для задоволення потреб споживача згідно з умовами укладеного договору.

 1. Користування тепловою   енергією  допускається  лише  на підставі  договору   купівлі — продажу    теплової   енергії   між споживачем і теплопостачальною організацією (далі — договір), крім підприємств,  що виробляють та використовують теплову енергію  для цілей  власного  виробництва.  Договори  укладаються відповідно до типових  договорів.   Форми   типових   договорів   затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
 2. За наявності технічної можливості споживач має право після погодження з теплопостачальною організацією приєднувати до  своїх теплових   мереж   інших   споживачів,   які   укладають  договори безпосередньо з теплопостачальною організацією.

У разі  викупу  частини  приміщень  в  окремо   розташованому будинку  теплопостачальна  організація  укладає  договір  з кожним власником.

Якщо відбулася зміна власника окремо  розташованого  будинку, то теплопостачальна організація укладає договір з новим власником.

У разі реорганізації юридичної особи шляхом поділу кожна нова юридична  особа  повинна  укласти  договір   з   теплопостачальною організацією.

Теплопостачальна організація  укладає  договори  з власниками (балансоутримувачами) теплових мереж на  транспортування  теплової енергії за тарифами, встановленими відповідно до законодавства.

 1. Збільшення споживачем  обсягу споживання теплової енергії допускається лише за погодженням з теплопостачальною організацією.
 2. Усі системи теплопостачання і теплоспоживання повинні бути забезпечені вузлами  обліку  відповідно до затверджених технічних умов і проектів.

Технічні умови приєднання
споживачів теплової енергії

 1. Для   приєднання  споживача  до  системи  теплопостачання, реконструкції або розширення системи теплоспоживання чи збільшення обсягів  споживання  теплової  енергії на діючих об’єктах споживач повинен подати заявку  теплопостачальній  організації  про  видачу технічних умов.
 2. Під час розроблення технічних умов повинні бути визначені:

джерело теплової  енергії  та  місце  приєднання  до теплових мереж;

теплові навантаження  об’єкта  теплоспоживання   (максимальне проектне    з    опалення,    вентиляції,   кондиціювання,   інших технологічних  потреб   і   середньогодинне,   середньодобове   та максимальне з гарячого водопостачання);

параметри теплоносія,  гідравлічний  режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням зростання теплових навантажень  в системі теплоспоживання;

обґрунтовані вимоги   щодо  збільшення  пропускної  здатності діючих  теплових  мереж,  а  також  розширення  або  реконструкції установок  для  хімічного  очищення  води  та  конденсату  джерела теплової енергії;

кількість, якість, режим відкачування поверненого конденсату, вимоги до його очищення споживачем;

доцільність використання вторинних енергоресурсів;

необхідність будівництва  резервного джерела теплової енергії або  резервної  магістральної  теплової   мережі   з   урахуванням підвищення надійності постачання теплової енергії споживачеві;

вимоги щодо:

-обліку   теплової   енергії,   контрольно-вимірювальних  та автоматичних регулювальних приладів;

— захисту систем  теплоспоживання  від  раптового  підвищення тиску і температури теплоносія та теплових мереж від корозії;

— впровадження  нових  технологій прокладання теплових мереж, зокрема використання попередньо ізольованих труб;

— розміщення та монтажу приладів комерційного обліку теплової енергії на окремі будинки, будівлі (споруди).

 1. Виконання технічних   умов,  виданих  теплопостачальною організацією,  є обов’язкове.  Строк дії технічних умов приєднання споживачів  теплової  енергії  два  роки.  У разі коли будівництво об’єкта не  може  бути  завершено  у  визначений  строк,  споживач повинен    продовжити   дію   технічних   умов,   звернувшись   до теплопостачальної організації до закінчення їх дії.  Якщо споживач не  звернувся  до  теплопостачальної  організації  з  вмотивованим проханням  щодо  їх  продовження,  ці  умови  втрачають   чинність (анулюються).  У  разі  коли під час проектування об’єктів виникає потреба в  обґрунтованому  відхиленні  від  технічних  умов,  таке відхилення  має  бути  погоджене  споживачем  з  теплопостачальною організацією, яка видала технічні умови.
 2. Самовільне втручання в діючі системи  теплопостачання  і теплоспоживання забороняється.
 3. У разі   підключення   нового   споживача   до  системи теплопостачання, а також реконструкції системи теплоспоживання або їх  ремонті  відновлення об’єму теплоносія в системах здійснюється за рахунок коштів споживача.

Допуск до експлуатації системи теплоспоживання

 1. Введення в експлуатацію нової, реконструйованої  системи теплоспоживання   об’єкта   без   приладів   комерційного   обліку забороняється.
 2. Споживач зобов’язаний   укласти   з   теплопостачальною організацією  договір  до  початку  подачі  теплоносія  до системи теплоспоживання.
 3. Нова, реконструйована система теплоспоживання приймається в експлуатацію  рішенням  відповідної  комісії  в  установленому порядку.
 4. Після оформлення   допуску   система    теплоспоживання вводиться в експлуатацію.

Установка та експлуатація приладів комерційного обліку

Для обліку  відпуску  та  споживання  теплової  енергії застосовуються прилади комерційного обліку, занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або ті, що пройшли державну метрологічну атестацію.

 1. Прилади комерційного обліку теплової  енергії  в  діючій системі  теплопостачання,  які використовуються для розрахунків за теплову енергію між теплопостачальною організацією та  споживачем, повинна  придбати  і  встановити  теплопостачальна  організація за умови,   що   такі   витрати   передбачені   в   договорі.    Якщо використовуються    інші   джерела   фінансування   придбання   та встановлення  приладів  комерційного  обліку,  то  відносини   міжтеплопостачальною  організацією та споживачем визначаються окремою угодою відповідно до законодавства.
 2. Після технічного огляду  вузла  обліку  теплопостачальна організація видає акт про його прийняття в експлуатацію.  Споживач за показами вузла обліку визначає обсяг спожитої теплової  енергії та  параметри  теплоносія  і  заносить  ці  дані до журналу обліку споживання теплової енергії.
 3. Облік обсягу споживання теплової  енергії  і  параметрів теплоносія  ведеться  на межі балансової належності теплових мереж теплопостачальної організації та  споживача  або  за  домовленістю сторін в іншому місці.

У разі  відсутності,  пошкодження  та/або неправильної роботи приладів комерційного обліку  оплата  здійснюється  відповідно  до визначених  у  договорі навантажень з урахуванням середньомісячної фактичної    температури    теплоносія    в    теплових    мережах теплопостачальної    організації,   середньомісячної   температури зовнішнього   повітря   та   кількості    годин    (діб)    роботи тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.

 1. Непланова повірка    приладів    комерційного   обліку виконується за рахунок ініціатора такої повірки.

Державний нагляд за системами
теплопостачання і теплоспоживання

Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>