Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. N 959
Київ

      { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }

 

Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N  297 (  297-2007-п ) від 27.02.2007
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007
N  400 (  400-2009-п ) від 02.04.2009
N 1296 ( 1296-2009-п ) від 02.12.2009
N  182 (  182-2010-п ) від 24.02.2010 }

 

    { Щодо зупинення дії Порядку стосовно послуг, що надаються
державним   комунальним    підприємством     «Водоканал»
м. Запоріжжя,   до   закінчення  дії Кредитної угоди між
Європейським   банком   реконструкції   та    розвитку і
державним    комунальним    підприємством    «Водоканал»
м. Запоріжжя  ( 985_003 )  додатково   див. Постанову КМ
N 1398 ( 1398-2007-п ) від 10.12.2007 }

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок    формування   тарифів   на   послуги   з
централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.

Прем’єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 959

ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення

 1. Загальні питання
 2. Цей Порядок  визначає  механізм  формування  тарифів  на
  послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

витрати із  здійснення  капітальних   вкладень   —   витрати,
пов’язані з будівництвом,  реконструкцією,  модернізацією основних
фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають
амортизації згідно із законодавством;

економічно обґрунтовані    плановані   витрати   —   витрати,
планування  яких  здійснюється  з  дотриманням  вимог  стандартів,
нормативів,  норм  технологічних  регламентів,  а також вимог щодо
надання  послуг  визначеної  кількості  та  якості  з  урахуванням
економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

операційна діяльність — основна діяльність підприємства, крім
інвестиційної та фінансової;

планована  виробнича  собівартість  послуг з централізованого
водопостачання  та  водовідведення  —  прямі  матеріальні витрати;
прямі   витрати   з  оплати  праці,  інші  прямі  витрати,  змінні
загальновиробничі   та   постійні   розподілені  загальновиробничі
витрати; { Пункт 2 доповнено абзацом п’ятим згідно з Постановою КМ
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

повна планована  собівартість   послуг   з   централізованого
водопостачання   та   водовідведення   —  економічно  обґрунтовані
плановані   витрати   підприємства    водопровідно-каналізаційного
господарства   (далі   —   підприємство),   включаючи   витрати  з
операційної діяльності,  фінансові витрати,  пов’язані з  основною
діяльністю;  {  Абзац  пункту  2  із  змінами,  внесеними згідно з
Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

тарифи на   послуги   з  централізованого  водопостачання  та
водовідведення  —  вартість  надання  одиниці послуги (1 куб. метр
реалізованої  води) з водопостачання чи водовідведення відповідної
якості,  розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих
витрат  з  урахуванням  планованого  прибутку та податку на додану
вартість.  {  Абзац  пункту  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

2-1.  Витрати,  які  не  включаються  до  валових  витрат або
перевищують  визначені Законом України «Про оподаткування прибутку
підприємств»  (  334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку
тарифів.

{  Розділ  I  доповнено  пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 

2-2. Нормування  витрат   і   втрат   ресурсів   здійснюється
відповідно  до  галузевих  технологічних  нормативів  використання
питної   води   на   підприємствах    водопровідно-каналізаційного
господарства.

{  Розділ  I  доповнено  пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 

 1. Формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання
  та водовідведення
 2. Формування тарифів підприємствами здійснюється відповідно
  до  річних  планів виробництва і надання послуг з централізованого
  водопостачання  та  водовідведення  і   економічно   обґрунтованих
  планованих  витрат,  визначених  на підставі державних і галузевих
  нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків
  та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та
  цін у планованому періоді,  встановлених  на  підставі  прогнозних
  індексів цін виробників промислової продукції.
 3. Річний план    виробництва    і    надання   послуг   з
  централізованого водопостачання  та  водовідведення  розробляється
  окремо  за видами послуг (водопостачання та/або водовідведення) на
  підставі  фактичного  та  прогнозованого  обсягів  виробництва   і
  надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема
  таких, як:

зміна обсягів виробництва і надання послуг з централізованого
водопостачання   та   водовідведення   в  результаті  економічного
розвитку населеного пункту, здійснення заходів щодо зниження рівня
витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат у процесі
виробництва  і   транспортування,   оснащення   приладами   обліку
використання  водних  ресурсів,  виробництва  та реалізації питної
води, підвищення вимог щодо якості надання послуг;

підвищення рівня    технологічного    процесу    виробництва,
транспортування і надання послуг з централізованого водопостачання
та водовідведення шляхом здійснення заходів щодо автоматизації  та
механізації виробництва,  заміни амортизованих мереж і обладнання,
застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації виробництва та умов  організації
праці   шляхом  удосконалення  операційно-виробничого  планування,
систем     управління,     матеріально-технічного     забезпечення
господарської діяльності.

 1. Планування витрат  для  включення їх до повної планованої
  собівартості   послуг   з   централізованого   водопостачання   та
  водовідведення  здійснюється  з  урахуванням  витрат з операційної
  діяльності,  фінансових  витрат, пов’язаних з основною діяльністю.
  {  Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
  КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

планована собівартість реалізованих послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення;

адміністративні витрати,   витрати   із   збуту   послуг    з
централізованого   водопостачання   та   водовідведення   і   інші
операційні витрати.

 1. Планування витрат    здійснюється    із    застосуванням
  нормативного  методу  на підставі державних і галузевих нормативів
  використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і
  розцінок  з  оплати  праці,  нормативів  витрат  з  управління  та
  обслуговування виробництва.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе,  плануються  з
урахуванням   економічно   обґрунтованих   планованих   витрат  за
попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової
продукції та на підставі планованих кошторисів.

     {  Абзац  третій  пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 

Планування  витрат  з  оплати  праці працівників підприємства
здійснюється  за  переліком,  що  додається  до  цього  Порядку, з
урахуванням  положень  Генеральної, галузевої угод та колективного
договору.  {  Пункт  6  доповнено  абзацом  згідно з Постановою КМ
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 1. Калькулювання собівартості  послуг   з   централізованого
  водопостачання та водовідведення здійснюється у розрахунку на рік.
 2. Підприємства можуть  застосовувати  двоставкові тарифи на
  послуги  з  централізованого  водопостачання   та   водовідведення
  відповідно до законодавства.

III. Повна планована собівартість послуг
з централізованого водопостачання та водовідведення

Витрати з операційної діяльності

            Планована собівартість реалізованих послуг

 

 1. До   планованої   собівартості   реалізованих  послуг  з
  централізованого   водопостачання  та  водовідведення  включаються
  прямі  матеріальні  витрати,  прямі  витрати  з оплати праці, інші
  прямі  витрати,  змінні  загальновиробничі та постійні розподілені
  загальновиробничі     витрати     і     нерозподілені     постійні
  загальновиробничі витрати.

{  Пункт  9  в  редакції  Постанови  КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }

 

 1. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати,
  пов’язані з використанням:

палива  та електроенергії на технологічні потреби. Витрати на
паливо та електроенергію визначаються виходячи з обсягу підйому та
подачі  води,  пропуску  стічних  вод,  їх  очищення, норм питомих
витрат  паливно-енергетичних  ресурсів, установлених відповідно до
законодавства,  з  урахуванням особливостей технологічних процесів
підприємства   і   діючих  цін  (тарифів)  на  паливно-енергетичні
ресурси,  але  не  вище  цін, що склалися на відповідному ринку. У
розрахунку  витрат,  пов’язаних  з використанням електроенергії на
технологічні  потреби,  також  враховуються  витрати  на зумовлену
електромагнітною  незбалансованістю  електроустановок технологічно
шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання
та  приймачами  змінного  електричного  струму (в разі відсутності
приладів  обліку величина її потужності визначається відповідно до
нормативів); { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

питної води, яка придбавається в інших підприємств відповідно
до  укладених  договорів  (витрати  плануються  виходячи  з обсягу
подачі питної води,  передбаченого  річним  планом  виробництва  і
надання    послуг    з    централізованого    водопостачання    та
водовідведення, і цін підприємств-постачальників);

реагентів для  очищення  і  знезаражування  питної  води   та
стічних  вод.  Такі  витрати  визначаються  виходячи з планованого
обсягу подачі води,  пропуску стічних вод, доз реагентів та цін на
них, але не вище ринкових, з урахуванням транспортно-заготівельних
витрат.  Потреба в реагентах визначається відповідно  до  порядку,
встановленого законодавством, з урахуванням якості вихідної води і
прийнятих  на  підприємстві  технологічних   схем   очищення,   що
використовуються, та технологічних регламентів;

матеріалів, запасних   частин,   купованих   комплектувальних
виробів,   напівфабрикатів   та   інших   матеріальних   ресурсів,
необхідних   для   забезпечення  технологічного  процесу  (витрати
визначаються  на  основі  норм  використання  таких  ресурсів   та
планованих  цін  (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних
відходів).

 1. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної  плати  виробничого  персоналу,
діяльність  якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом
виробництва і наданням послуг централізованого  водопостачання  та
водовідведення,  що  визначаються виходячи з чисельності персоналу
за штатним розписом,  установлених на підприємстві тарифних ставок
(окладів),  відрядних розцінок для робітників та посадових окладів
для керівників, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого  персоналу,
що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат,  надбавок,
інших  заохочувальних  та компенсаційних виплат, які відповідно до
підпункту   5.6.1  статті  5  Закону  України  «Про  оподаткування
прибутку підприємств» ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат,
премій,  пов’язаних  з  виконанням  виробничих  завдань і функцій,
оплатою  невідпрацьованого  часу.  {  Абзац  третій  пункту  11 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п )
від 24.10.2007 }

     {  Абзац  четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 

     {  Абзац  п’ятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

 

Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>