ЗАКОН Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

СКАЧАТЬ «ЗАКОН УКРАИНЫ О ОСМД»    (укр)(рус)

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.78 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3053-IV ( 3053-15 ) від 03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.60
N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N 6, ст.41
Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами

N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015, ВВР, 2015, N 29, ст.262
N 1982-VIII ( 1982-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.222 }

 

{ У тексті Закону слова «член об’єднання» в усіх відмінках і числах замінено словом «співвласник» у відповідному відмінку і числі, слова «його членів» — словом «співвласників», слова «неподільне і загальне майно» та «неподільне та загальне майно» в усіх відмінках — словами «спільне майно» у відповідному відмінку, а слова «житловий комплекс» в усіх відмінках — словами «багатоквартирний будинок» у відповідному відмінку згідно із Законом N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

 

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку  (далі — асоціація) — юридична особа, створена для представлення  спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків;

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна;

представник співвласника — фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;

співвласники багатоквартирного будинку (далі — співвласники) — власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України ( 435-15), законах України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» ( 417-19) та «Про житлово-комунальні послуги» ( 1875-15).
{ Стаття 1 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

Цей Закон регулює:

порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об’єднань, асоціацій;

відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження спільним майном співвласників у об’єднанні; { Абзац третій статті 2 в редакції Закону N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

відносини між об’єднаннями та асоціаціями;

відносини між об’єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

відносини між об’єднаннями і господарюючими суб’єктами.

Стаття 3. Законодавство про об’єднання і асоціації

Діяльність об’єднань і асоціацій регулюється цим Законом,  Цивільним ( 435-15), Житловим ( 5464-10 ) та Земельним кодексами України (2768-14 ), іншими нормативно-правовими актами та статутом об’єднання, асоціації.

Стаття 4. Мета створення об’єднання та його статус

Об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного
надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і
використання коштів об’єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.
{ Частина третя статті 4 в редакції Закону N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.
{ Частина четверта статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.
{ Частина п’ята статті 4 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19 ) від 14.05.2015 }

Об’єднання є юридичною особою, що створюється відповідно до закону.
{ Частина шоста статті 4 в редакції Закону N 1982-VIII ( 1982-19) від 23.03.2017 }

Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників
{ Частина восьма статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Майно об’єднання утворюється з:

майна, переданого йому співвласниками у власність;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.
{ Статтю 4 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об’єднання

Житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об’єднання.

Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. Відповідно до статуту (положення) кооперативу збори можуть прийняти рішення про реорганізацію кооперативу в об’єднання. З моменту прийняття цього рішення зазначені збори вважаються установчими зборами об’єднання і далі проводяться відповідно до вимог цього Закону.

Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу, які повністю сплатили вартість квартир і належну частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили
таке бажання.
{ Частина третя статті 5 в редакції Закону N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна не в повному обсязі окремими членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати участь у зборах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, за згодою інших членів житлово-будівельного кооперативу.
{ Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Створені відповідно до цієї статті об’єднання звільняються від сплати реєстраційного збору.

Стаття 6. Створення об’єднання. Скликання і проведення установчих зборів об’єднання

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об’єднання у новозбудованих
багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.
{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Для створення об’єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.
{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
{ Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.
{ Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
{ Частина сьома статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
{ Частина восьма статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

{ Частина дев’ята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої частиною дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається неприйнятим.

{ Частина десята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» ( 417-19 ).
{ Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час
письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).
{ Частина дванадцята статті 6 в редакції Закону N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут.

Державна реєстрація об’єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об’єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.
{ Частина чотирнадцята статті 6 в редакції Закону N 2555-VI ( 417-19) від 23.09.2010 }

Державна реєстрація змін до статуту об’єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.
{ Статтю 6 доповнено частиною п’ятнадцятою згідно із Законом N 2555-VI (2555-17) від 23.09.2010 }

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.
{ Статтю 6 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об’єднання проводиться у порядку, передбаченому цією статтею, за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.
{ Статтю 6 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII (417-19 ) від 14.05.2015 }

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.
{ Статтю 6 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із Законом N 417-VIII ( 417-19) від 14.05.2015 }

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення
об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.
{ Статтю 6 доповнено частиною дев’ятнадцятою згідно із Законом N 417-VIII (417-19) від 14.05.2015 }

Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>