Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

01.09.2008 N 190
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2008 р.
за N 937/15628

Про затвердження Правил будови і безпечної
експлуатації ліфтів

Відповідно до закону України «Про охорону праці» ( 2694-12 )Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів(далі — Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 N 208( v0208306-99 ) «Про затвердження Правила будови і безпечноїексплуатації ліфтів».

3. Начальнику управління організації державного нагляду вметалургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.в установленому порядку забезпечити подання цього наказу надержавну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичногозабезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державногореєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства таспец роботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобахмасової інформації. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаГолови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.. Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра з питаньжитлово-комунального господарстваУкраїни І.В.Запатріна Голова державного комітетуУкраїни по водному господарству В.А.Сташук Заступник Міністра України з питаньнадзвичайних ситуацій та у справахзахисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи В.Третьяков Голова Державного комітету Україниз питань технічного регулюваннята споживчої політики Л.В.Лосюк В.о. Першого заступника Міністраохорони здоров’я України,головного державного санітарноголікаря України А.М.Пономаренко Перший заступник ГоловиАнтимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко Заступник Голови Федераціїпрофесійних спілок України С.Я.Українець Директор виконавчої дирекціїФонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань України Ю.Мельников Голова Державного комітетуядерного регулювання України О.А.Миколайчук Міністр регіонального розвиткута будівництва України В.С.Куйбіда Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва К.Ващенко ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітетуУкраїни з промисловоїбезпеки, охорони праціта гірничого нагляду01.09.2008 N 190 Зареєстровано в Міністерствіюстиції України7 жовтня 2008 р.за N 937/15628

ПРАВИЛАбудови і безпечної експлуатації ліфтів

I. Сфера застосування

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарюваннянезалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж,експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів,підйомників та їх складових частин.

II. Нормативні посилання

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни тавизначення ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Термінита визначення ДСТУ 3321-2003 Система конструкторської документації.Терміни та визначення основних понять ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставленняпродукції на виробництво. Основнітерміни та визначення ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна).Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна).Частина 2. Ліфти класу IV ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна).Частина 3. Ліфти службові класу V ДСТУ ISO 4190-5-2001 Установка ліфтова (елеваторна).Частина 5. Пристрої керування,сигналізації та додаткові пристрої ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна).Частина 6. Ліфти пасажирські длявстановлення в житлових будинках.Планування і вибір ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 1. Ліфтиелектричні ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 2. Ліфтигідравлічні ДСТУ pr EN 81-3:2004 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 3. Ліфтиелектричні і гідравлічні службові ДСТУ pr EN 81-5:2004 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 5. Ліфтигвинтові ДСТУ pr EN 81-6:2004 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів і службових ліфтів.Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею ДСТУ pr EN 81-7:2002 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів і службових ліфтів.Частина 7. Ліфти з зубчастою передачею ДСТУ pr EN 81-8:2002 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 8. Дверішахти ліфта. Випробовування навогнестійкість ДСТУ pr EN 81-11:2002 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 11. Новіліфти в існуючих будинках ДСТУ pr EN 81-22-1:2006 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Ліфти длятранспортування осіб та вантажів.Частина 22-1. Електричні пасажирські івантажопасажирські ліфти з нахиленоюрухомою частиною ДСТУ pr EN 81-28:2001 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 28.Дистанційне керування сигналізацією напасажирських і вантажопасажирськихліфтах ДСТУ pr EN 81-70:2003 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 70.Конкретне застосування пасажирських івантажопасажирських ліфтів. Зручністьдоступу до ліфтів пасажирів, зокремапасажирів з функціональними порушеннями ДСТУ pr EN 81-72:2002 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Частина 72. Ліфтидля пожежної служби ДСТУ pr EN 81-73:2004 Норми безпеки до конструкції таексплуатації ліфтів. Специфічневикористовування пасажирських івантажопасажирських ліфтів. Частина 73.Режим роботи ліфтів у разі пожежі ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти,ескалатори та пасажирські конвеєри.Емісія завад ДСТУ EN 12016:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти,ескалатори та пасажирські конвеєри.Несприйнятливість до завад ДСТУ pr EN 13015:2002 Технічне обслуговування ліфтів іескалаторів. Норми для інструкцій ізтехнічного обслуговування ДСТУ ISO 18738:2004 Ліфти (елеватори). Вимірюванняпараметрів якості руху ліфта НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затвердженінаказом Державного комітету України понагляду за охороною праці від 19.04.96N 61 ( z0262-96 ), зареєстровані вМіністерстві юстиції України 31.05.96 заN 262/1287 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні,затверджені наказом МіністерстваУкраїни з питань надзвичайних ситуаційвід 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),зареєстровані в Міністерстві юстиціїУкраїни 04.11.2004 за N 1410/10009 НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосуванняліфтів для транспортування пожежнихпідрозділів у будинках та спорудах,затверджені наказом МіністерстваУкраїни з питань надзвичайних ситуаційта у справах захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи від19.04.2004 N 174 ( z0577-04 ),зареєстровані в Міністерстві юстиціїУкраїни 07.05.2004 за N 577/9176 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатаціїелектроустановок споживачів, затвердженінаказом Державного комітету України понагляду за охороною праці, від06.10.1997 N 257 ( z0011-98 ),зареєстровані в Міністерствіюстиції України 13.01.1998 за N 11/2451 НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок.Електроустаткування спеціальнихустановок, затверджені наказомМіністерства праці та соціальноїполітики України 21.06.2001 N 272( v0272203-01 ) НПАОП 0.00-6.02-2004 Порядок розслідування та ведення облікунещасних випадків, професійнихзахворювань і аварій на виробництві,затверджений постановою КабінетуМіністрів України від 25.08.2004 N 1112( 1112-2004-п ) НПАОП-0.00-4.12-2005 Типове положення про порядок проведеннянавчання і перевірок знань з питаньохорони праці, затверджене наказомДержавного комітету України з нагляду заохороною праці від 26.01.2005 N 15( z0231-05 ), зареєстроване вМіністерстві юстиції України 15.02.2005за N 231/10511. НПАОП 0.00-4.05-2003 Порядок видачі дозволів Державнимкомітетом з нагляду за охороною праці тайого територіальними органами,затверджений постановою КабінетуМіністрів України від 15.10.2003 N 1631( 1631-2003-п ) НПАОП 0.00-6.18-2004 Порядок проведення огляду,випробовування та експертногообстеження (технічного діагностування)машин, механізмів, устаткуванняпідвищеної небезпеки, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів Українивід 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиеническиетребования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановкипродукции на производство. Продукцияпроизводственно-технического назначения ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые.Технические условия ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские игрузовые. Правила организации,производства и приемки монтажных работ ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні.Модернізація ліфтів на місціексплуатації. Положення ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднаннязварювальні. Загальні технічні вимоги ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативиоснащеності на виконання робіт з монтажуремонту та технічного обслуговуванняліфтів ДБН В.2.2-9-99 Державні будівельні норми України.Будинки і споруди. Громадські будинки таспоруди. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 Державні будівельні норми України.Будинки і споруди. Житлові будинки.Основні положення ( n0007509-05 ) ДБН В.2.5-28-2006 Державні будівельні норми України.Інженерне обладнання будинків і споруд.Природне і штучне освітлення ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України.Пожежна безпека об’єктів будівництва ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничогошуму, ультразвуку та інфразвуку,затверджені постановою Головногодержавного санітарного лікаря Українивід 01.12.99 N 37 ( va037282-99 ) ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничоїзагальної та локальної вібрації,затверджені постановою Головногодержавного санітарного лікаря Українивід 01.12.99 N 39 ( va039282-99 ) ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікрокліматувиробничих приміщень, затвердженіпостановою Головного державногосанітарного лікаря України від 01.12.99N 42 ( va042282-99 ) ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила прироботі з джерелами електромагнітнихполів, затверджені наказом Міністерстваохорони здоров’я України від 18.12.2002N 476 ( z0203-03 ), зареєстровані вМіністерстві юстиції України 13.03.2003за N 203/7524 ДСан ПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження зпромисловими відходами та визначенняїх класу небезпеки для здоров’янаселення, затверджені постановоюГоловного державного санітарного лікаряУкраїни від 01.07.99 N 29 ( v0029588-99 ) ПУЕ Правила улаштування електроустановок.Глава 1.7. Заземлення і захисні засобиелектробезпеки, затверджені наказомМіністерства палива та енергетикиУкраїни від 28.08.2006 N 305( v0305558-06 ) ПТЕ Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів, затвердженінаказом Міністерства палива таенергетики України від 25.07.2006N 258 ( z1143-06 ), зареєстровані вМіністерстві юстиції України 25.10.2006за N 1143/13017.

III. Загальні положення

3.1. Загальні вимоги Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення,монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертногообстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізаціїліфтів, підйомників та їх складових частин. 3.1.1. Дія цих Правил поширюється на: — ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом тагідравлічні (далі — ліфти); — ліфти з іншими приводами в частині реєстрації,перереєстрації, проведення технічного огляду та експертногообстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації; — малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічногоогляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту,реконструкції та модернізації; — електричні багатокабінні пасажирські підйомникибезперервної дії; — будівельні підйомники. 3.1.2. Будова малих вантажних ліфтів та ліфтів з іншимиприводами повинна відповідати вимогам нормативних документів. 3.1.3. Улаштування ліфтів для транспортування пожежнихпідрозділів повинні здійснюватись згідно з НАПБ Б.007-2004( z0577-04 ). 3.1.4. Дія цих Правил не поширюється на ліфти, якіустановлені: а) в шахтах гірничої промисловості; б) на суднах та інших плавучих спорудах; в) на літаках та інших апаратах, які літають. 3.1.5. Вимоги цих Правил у частині будови ліфтів поширюютьсятільки на ті ліфти, що виготовлені після введення в дію цихПравил. 3.1.6. Вимоги цих Правил не поширюються на будівельну частинудіючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізаціїліфтів. Установлення нових ліфтів в існуючих будинках, у разіневідповідності розмірів будівельної частини вимогам розділу VIцих Правил, здійснюється згідно з вимогами ДСТУ pr EN 81-11-2002.

IV. Терміни та визначення понять

У цих Правилах використано терміни, установлені чинниминормативно-правовими актами, стандартами, будівельними нормами,санітарними нормами і правилами (далі — нормативні документи).

4.1. Експлуатація — стадія життєвого циклу ліфта чипідйомника, на якому реалізують, підтримують та відновлюють якістьвиробу. Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію запризначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговуванняпоточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізаціята знищення). 4.2. Ліфт панорамний — ліфт, який має кабіну і шахту зпрозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабінинавколишнього простору. 4.3. Ліфт малий вантажний (службовий ліфт класу V) -постійний підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхи,має кабіну, доступ людей в яку неможливий через її розміри іконструктивне виконання (вантажопідйомність 250 кг, площа підлогикабіни не більше 1 кв.м, висота дверей шахти не більше 1250 мм). 4.4. Модернізація — внесення змін у конструкцію ліфтів чипідйомників, які підвищують їх безпечність, технічний рівень іполіпшують економічні характеристики шляхом заміни окремихскладових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системикерування, за умови збереження основних технічних характеристикліфта чи підйомника. 4.5. Підйомник будівельний — транспортний засіб перервноїдії, який установлюють на час будівництва будь-якої споруди,призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів(вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей(вантажопасажирський підйомник) у кабіні (платформі), якапереміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на інший. 4.6. Підйомник багатокабінний пасажирський електричний -стаціонарна багатокабінна машина безперервної дії зелектроприводом, призначена для підіймання і спускання людей укабіні, вхід і вихід яких здійснюється під час її руху. 4.7. Режим «Ревізія» — управління ліфтом з даху кабіни підчас проведення огляду і ремонту устатковання, встановленого вшахті ліфта. 4.8. Реконструкція — зміна кінематичної схеми ліфта,збільшення вантажопідйомності або номінальної швидкості, якіздійснюються після введення ліфта в експлуатацію. 4.9. Ремонт — відновлення пошкоджених, спрацьованих аботаких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частинліфтів і підйомників (металевих конструкцій, механізмів,гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) здоведенням ліфтів і підйомників до працездатного і справногостану, у тому числі проведене відповідно до системипланово-попереджувальних ремонтів. 4.10. Технічне обслуговування — комплекс дій або дія дляпідтримання справного стану чи працездатності ліфта (підйомника)під час використання його за призначенням, простою, зберігання татранспортування. V. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією ліфтів Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечнихвипадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатаціїліфтів і які становлять небезпеку для користувачів таобслуговуючого персоналу: а) защемлення; б) здавлювання; в) падіння; г) несанкціонована зупинка кабіни ліфта між поверхами; ґ) пожежа; д) електрошок; е) вібрація; є) ушкодження матеріалу з причин: — механічного ушкодження; — зносу; — корозії. VI. Вимоги безпеки до будови ліфтів

6.1. Загальні вимоги 6.1.1. Ліфти, їх складові частини, прилади та пристроїбезпеки повинні відповідати вимогам цих Правил і чиннихнормативних документів. 6.1.2. Оснащеність для виконання робіт з монтажу, ремонту татехнічного обслуговування ліфтів повинна бути згідно з вимогамиГСТУ 36.1-009-99. 6.1.3. Основні розміри ліфтів повинні відповідати: — пасажирських класів I, II, III і VI — вимогам ДСТУ ISO4190-1:2001; — вантажних класу IV у супроводі людей — вимогам ДСТУ ISO4190-2:2001; — службових (малих) класу V — вимогам ДСТУ ISO 4190-3:2001. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристроїповинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 4190-5:2001. 6.1.4. Кліматичне виконання ліфтів і підйомників здійснюєтьсязгідно з вимогами чинних нормативних документів та повинновідповідати мікрокліматичним районам України, у яких вони можутьексплуатуватись. 6.1.5. Планування і вибір ліфтів для встановлення у житловихбудинках здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6:2001. 6.1.6. Зручність доступу до ліфтів повинна відповідативимогам ДСТУ pr EN 81-70-2003. 6.1.7. Ліфти і підйомники, призначені для роботи увибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, повинні відповідативимогам НПАОП 40.1-1.32-2001 ( v0272203-01 ). Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони, категорія тагрупа вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті ліфта, атакож у технічних документах виробника. 6.1.8. Ліфти для пожежної служби повинні відповідати вимогамДСТУ pr EN 81-72-2002, НАПБ Б.01.007-2004 ( z0577-04 ) таНАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ). 6.1.9. Режим роботи ліфтів під час пожежі повинен відповідативимогам ДСТУ EN pr 81-73:2004. 6.1.10. Відхилення від конструкторської документації,необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації,реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством -виробником ліфта або організацією — розробником конструкторськоїдокументації. Зміни до конструкторської документації повинні бути завіреніорганізацією, яка вносила ці зміни, та узгоджені з підприємством -виробником. 6.1.11. Відхилення робочої швидкості руху кабіни відномінальної повинно бути в межах +- 15%. 6.1.12. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфта вексплуатаційних режимах роботи не повинна бути вище і нижчеповерхової площадки більш ніж на 20 мм; у випадку одночасноїроботи дверей кабіни і шахти ця величина може бути збільшена до35 мм. 6.1.13. Роз’ємні з’єднання, які сприймають динамічнінавантаження, повинні забезпечуватись від мимовільних роз’єднань. 6.1.14. Передання моменту скручування в з’єднаннях повинноздійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок,болтів тощо). 6.1.15. Зварювальні з’єднання, що відповідають ГСТУ36.1-003-98, повинні виконуватися зварниками, атестованими згідноз НПАОП 0.00-1.16-96 ( z0262-96 ). 6.1.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом,повинна бути виключена можливість підіймання противаги принерухомій кабіні. 6.1.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бутидоступні для огляду та технічного обслуговування. 6.1.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливістьевакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникненняелектропостачання ліфта або у разі його несправності. 6.1.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливістьзняття кабіни (противаги) з уловлювачів. 6.1.20. Норми бракування щодо ланцюгів, на яких підвішуютьсякабіна і противага, і ланцюга обмежувача швидкості вказуються втехнічній документації виробника. Норми бракування щодо стальнихканатів наведені в додатку 1 до цих Правил. 6.1.21. Заземлення (занулення) повинно відповідати вимогамНПАОП 40.1-1.32-2001 ( v0272203-01 ). 6.1.22. Після закінчення граничного строку експлуатації ліфтаяк вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться йогоекспертне обстеження згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004 ( 687-2004-п ).

6.2. Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів 6.2.1. Не дозволяється перевезення в кабіні ліфта пасажирів і(або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомністьліфта. 6.2.2. У ліфта самостійного користування корисна площапідлоги кабіни повинна визначатись залежно від йоговантажопідйомності згідно з таблицями 1 і 2.
Таблиця 1
——————————————————————————-
| Номінальне |Максимальна| Номінальне |Максимальна| Номінальне |Максимальна|
|навантаження,| внутрішня |навантаження,| внутрішня |навантаження,| внутрішня |
| маса, кг | площа | маса, кг | площа | маса, кг | площа |
| | підлоги | | підлоги | | підлоги |
| | кабіни, | | кабіни, | | кабіни, |
| | кв.м | | кв.м | | кв.м |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 100 | 0,37 | 630 | 1,66 | 1125 | 2,65 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 180 | 0,58 | 675 | 1,75 | 1200 | 2,80 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 225 | 0,70 | 750 | 1,90 | 1250 | 2,90 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 300 | 0,90 | 800 | 2,00 | 1275 | 2,95 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 375 | 1,10 | 825 | 2,05 | 1350 | 3,10 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 400 | 1,17 | 900 | 2,20 | 1425 | 3,25 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 450 | 1,30 | 975 | 2,35 | 1500 | 3,40 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 525 | 1,45 | 1000 | 2,40 | 1600 | 3,56 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 600 | 1,60 | 1050 | 2,50 | 2000 | 4,20 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | | | 2500 | 5,00 |
——————————————————————————-
У ліфта вантажопідйомністю понад 2500 кг на кожні додаткові
100 кг максимальна внутрішня площа підлоги кабіни повинна
збільшуватися на 0,16 кв.м.
Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення
вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною
інтерполяцією.
Для вантажопасажирських ліфтів з гідравлічним приводом
внутрішня площа кабіни може бути більшою, ніж зазначено в
таблиці 1, і не більшою, ніж зазначено в таблиці 2, залежно від
номінальної швидкості.
Таблиця 2
——————————————————————————-
| Номінальне |Максимальна| Номінальне |Максимальна| Номінальне |Максимальна|
|навантаження,| внутрішня |навантаження,| внутрішня |навантаження,| внутрішня |
| маса, кг | площа | маса, кг | площа | маса, кг | площа |
| | підлоги | | підлоги | | підлоги |
| | кабіни, | | кабіни, | | кабіни, |
| | кв.м | | кв.м | | кв.м |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | 630 | 2,42 | 1125 | 3,90 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | 675 | 2,56 | 1200 | 4,08 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | 750 | 2,80 | 1250 | 4,20 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | 800 | 2,96 | 1275 | 4,26 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| | | 825 | 3,04 | 1350 | 4,44 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 400 | 1,68 | 900 | 3,28 | 1425 | 4,62 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 450 | 1,84 | 975 | 3,52 | 1500 | 4,80 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 525 | 2,08 | 1000 | 3,60 | 1600 | 5,04 |
|————-+————+————-+————+————-+————|
| 600 | 2,32 | 1050 | 3,72 | | |
——————————————————————————-
Для ліфта вантажопідйомністю понад 1600 кг необхідно додавати0,40 кв.м на кожні додаткові 100 кг. Для проміжних навантажень площу визначають лінійноюінтерполяцією. 6.2.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни невраховується площа, яка перекривається однією з відчинених стулокобертально-розкривних дверей, і не зменшується за рахуноквстановлення в кабіні поручнів та плінтусів. 6.2.4. Для визначення місткості кабіни пасажирського ліфтамаса однієї людини приймається на рівні 75 кг. Місткість кабіни визначається діленням величинивантажопідйомності ліфта на 75, з округленням одержаногорезультату до більшого цілого числа. 6.2.5. У ліфта самостійного користування дозволяєтьсяперевищення корисної площі підлоги кабіни відносно йоговантажопідйомності, зазначеної в пункті 6.2.2 цих Правил, за умовивиконання таких вимог: — унеможливлення пуску ліфта з кабіни або з поверхової(завантажувальної) площадки у разі перебування в кабіні вантажу,маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта; — наявність сигнального пристрою у кабіні для фіксування їїперевантаження. 6.2.6. У ліфтах класу III (для установ охорони здоров’я) іліфтів вантажопасажирських класу IV дозволяється транспортуванняпасажирів тільки в супроводі ліфтера. Якщо ліфти класів III та IV відповідають вимогам цих Правил,які пред’являються до пасажирського ліфта самостійногокористування, то в них дозволяється транспортування пасажирів безліфтера. 6.2.7. У пасажирському ліфті дозволяється транспортуванняручного багажу та речей домашнього вжитку. Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідаєвимогам до ліфтів класу III, встановленим у ДСТУ ISO 4190-1:2001,його дозволяється використовувати для установ охорони здоров’я. 6.2.8. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людейне дозволяється. 6.2.9. У разі перевезення в ліфті вибухонебезпечних,пожежонебезпечних, хімічноактивних і радіоактивних вантажівнеобхідно застосовувати заходи для безпеки персоналу, щосупроводжує вантаж, оточуючих та збереження устаткування ліфта.Одночасне перевезення небезпечних вантажів та пасажирівзабороняється. У разі перевезення в ліфті пожежонебезпечних вантажів(легкозаймистих та горючих рідин) повинні виконуватись вимоги НАПБА.01.001-2004 ( z1410-04 ).

6.3. Будівельна частина ліфтів 6.3.1. Будівельна частина, призначена для розміщенняустатковання ліфта, повинна відповідати вимогам ДБН В.2.2-9-99,ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ), ДБН В.1.1-7-2002 і бутирозрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації тавипробовувань ліфта, а також у разі обриву всіх тягових канатівабо ланцюгів. 6.3.2. Необхідність улаштування опалення та примусовоївентиляції приміщень, призначених для розміщення устаткованняліфта, визначається під час проектування будинків (споруд) згідноз вимогами чинних нормативних документів та вимогами,встановленими виробником ліфта, щодо його експлуатації. 6.3.3. Освітлення шахти ліфта, машинного і блочного приміщеньповинні бути незалежні від живлення привода ліфта. Живленнязабезпечується через інший ланцюг або через приєднання ланцюгаживлення освітлення до ввідного пристрою привода ліфта. 6.3.4. Противага або балансувальний вантаж повинні бутирозміщені в одній шахті з кабіною. 6.3.5. Гідроциліндри повинні бути розміщені в тій же шахті,що і кабіна.

6.4. Шахта ліфта 6.4.1. Шахта ліфта повинна бути огороджена з усіх сторін навсю її висоту і мати перекриття та підлогу. Дозволяється часткове огородження шахти ліфта у разівиконання таких вимог: — висота огорожі повинна бути не менше ніж 3500 мм з бокудверей шахти (якщо таку висоту дозволяє обладнати висота поверху,якщо ні, то огородження повинно бути обладнано на максимальноможливу висоту) і не менше ніж 2500 мм з інших боків з мінімальноюгоризонтальною відстанню 500 мм до рухомих частин ліфта (додаток 2( za937-08 ) до цих Правил). Якщо відстань до рухомих частин перевищує 500 мм, розмір2500 мм може бути зменшений поступово до мінімальної висоти 110 ммна відстані 2000 мм (додаток 2 ( za937-08 ) до цих Правил). Огорожа повинна бути в межах 150 мм від краю перекриття,східців або платформ. 6.4.2. У разі огородження шахти ліфта металевими листами,склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повиннівиконуватись умови: — товщина сталевого листа — не менше 1 мм; — металевий (не сталевий) лист забезпечує міцність іжорсткість не меншу ніж у огородження, виготовленого зі сталевоголиста товщиною 1 мм; — скло, ламіноване скло — товщиною не менше ніж 8 мм; — армоване скло — товщиною не менше ніж 6 мм; — пустотілі скляні блоки — товщина стінки не менше ніж 4 мм; — металева дротяна сітка, виконана з дроту діаметром не меншеніж 1,2 мм, закріплена до каркаса шахти з внутрішнього боку інатягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв’язки(поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їхзовнішнього боку; — перфорований сталевий лист — товщиною не менше ніж 1,5 мм; — вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа — небільше ніж 20 х 20 мм. У ліфтів, розташованих у приставних та підвісних шахтах,огородження шахти ліфта з зовнішнього боку будинку повинновиконуватись із скла, ламінованого скла товщиною не менше ніж8 мм, армованого скла товщиною не менше ніж 6 мм, пустотілихскляних блоків товщиною стінки не менше ніж 4 мм на висоті: — у приставної — більше 2500 мм від рівня площадки, щоприлягає до шахти; — у підвісної — від огорожі приямка. 6.4.3. Шахта ліфта, огороджена сіткою (огородження шахтисіткою дозволяється для всіх ліфтів, за винятком пасажирських івантажопасажирських) або склом товщиною менше ніж 8 мм, крімліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок абосходів, на яких можуть перебувати пасажири, повинна мати огорожу,виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншогоматеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж вогорожі, що виконана із сталевого листа. Висота огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути неменше ніж 1000 мм, а в разі використання горизонтально-розсувнихдверей висота з боку поверхової площадки — не менше ніж висотадверного прорізу. На сходах і площадках, крім поверхової, на якій установленігоризонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаноїогорожі встановлювати ґрати (перила) додатково до огорожі із сіткиабо скла, висотою не менше ніж 900 мм. 6.4.4. Міцність стін шахти ліфта повинна бути такою, щоб уразі прикладення навантаження 300 Н зовні шахти до її огорожі убудь-якому місці перпендикулярно площині огорожі пружна деформаціябула не більше ніж 15 мм, залишкова деформація недопустима.Навантаження повинно бути рівномірно розподілене на площі5 кв.см круглої або квадратної форми. У разі прикладеннянавантаження 100 Н до будь-якої точки огорожі із сіткиперпендикулярно площині сітки прогин не повинен бути більше ніж50 мм. 6.4.5. В огорожі шахти, крім обов’язкових вхідних (вантажних)прорізів, дозволяється виконувати прорізи і отвори для: — аварійних дверей і люків для стеження за станомустатковання ліфта; — вентиляції; — установлення і обслуговування устатковання ліфта; — роботи ліфта, необхідні між шахтою і машинним або блочнимприміщенням; — виходу газів і диму у випадку пожежі. 6.4.6. Оглядові двері повинні мати мінімальну висоту 1400 ммі мінімальну ширину 600 мм. Аварійні двері — мінімальну висоту1800 мм і мінімальну ширину 350 мм, оглядові люки — максимальнувисоту 500 мм і максимальну ширину 500 мм. 6.4.7. Якщо відстань між послідовними порогами дверей шахтиперевищує 11 м, повинні бути встановлені проміжні аварійні дверітак, щоб відстань між порогами не була більше ніж 11 м. Дозволяється не влаштовувати аварійні двері для малихвантажних ліфтів і вантажних ліфтів без провідника або завідсутності примкнутих до шахти площадок (в зоні, де вимагаєтьсявстановлення аварійних дверей), з яких можна евакуйовувати людей. 6.4.8. Оглядові і аварійні двері та оглядові люки не повиннівідчинятись усередину шахти, обов’язково мають бути оснащенізамком із ключем, повинні зачинятися і замикатися ззовні. Такожповинна бути забезпечена можливість відчиняти їх зсередини шахтибез ключа, навіть якщо вони замкнені. Зачинення дверей і люківконтролюється вимикачами. Двері повинні бути суцільними і заміцністю відповідати вимогам, що пред’являються до дверей шахти. 6.4.9. Прорізи для вентиляції повинні бути огородженіметалевими ґратами або металевою сіткою з розмірами вічок небільше ніж 20 х 20 мм. 6.4.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабінуна всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повиннабути без виступів і виїмок. На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок небільше ніж 100 мм. Виступи і виїмки більше ніж 50 мм зверху ізнизу повинні мати скоси під кутом не менше ніж 60 град. догоризонталі. Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмкиі примикати до стіни шахти, розташованої з боку входу в кабіну.Скіс може бути не доведеним до стіни шахти на 50 мм і менше заумови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу довказаної стіни. Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки,утворені дверима шахти. 6.4.11. Виступ більше ніж 50 мм, утворений порогом дверейшахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розмішений над двернимпрорізом, — скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повиненбути не менше ніж 60 град. Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 ммна кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку відвходу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни шахтивідповідно до розмірів, зазначених у пункті 6.4.10 цих Правил. У ліфті, в якому відкриття зсередини дверей кабіни міжповерховими площадками неможливе, скіс у виступах, розташованихнад дверима прорізу, дозволяється не робити. 6.4.12. У ліфті, де дозволяється рух кабіни з відчиненимидверима кабіни і шахти, під порогом дверей шахти паралельно довнутрішньої її поверхні з боку входу в кабіну і на рівні з кромкоюпорога повинен бути встановлений щит, ширина якого не менше ширинидверного прорізу плюс 25 мм на кожен бік, а висота не менше ніж300 мм — у пасажирському ліфті і не менше ніж 200 мм — увантажному ліфті. Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збокувходу в кабіну, більше ніж 50 мм, то знизу щита за всією йогошириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 60 град.до горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти. 6.4.13. У разі розміщення декількох ліфтів в одній загальнійшахті, між ними повинна бути встановлена перегородка з матеріалу,який дозволяється для огородження шахти. У разі використання для перегородки сітки з дроту діаметрйого повинен бути не менше ніж 1,2 мм, а розмір вічка сіткиповинен бути не більше ніж 60 х 60 мм. Ця перегородка повинна бути встановлена від найнижчої точкипересування кабіни, противаги або балансувального вантажу довисоти 2500 мм вище підлоги нижньої поверхової площадки. Якщо горизонтальна відстань між краєм даху кабіни і рухомимичастинами (кабіни, противаги або балансувального вантажу)суміжного ліфта менша ніж 500 мм, повинні бути встановленіперегородки на всю висоту шахти. Ширина перегородки повинна бути більше ширини рухомогокомпонента або його частини на 100 мм на кожну зі сторін. 6.4.14. Верхні зазори для ліфтів із тяговим приводом повиннівідповідати таким вимогам: — довжина напрямної кабіни (противаги) повинна дозволятиподальше їх спрямоване пересування на відстань не менше ніж20,1 + 0,035V ,де V — номінальна швидкість руху ліфта в м/с;- над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщенняпрямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм. 6.4.15. Верхні зазори для ліфтів із жорстким приводом повиннізабезпечувати спрямований рух кабіни вгору від верхнього поверхудо верхніх буферів на відстань не менше ніж 500 мм. Над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщенняпрямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм. У разі знаходження кабіни на повністю стиснутих буферахдовжина напрямної балансувального вантажу, якщо він є, повинназабезпечувати можливість подальшого його руху на відстань не меншеніж на 300 мм. 6.4.16. У вантажних ліфтів класу II після зупинки кабіни відспрацювання кінцевого вимикача, розміщеного у верхній частинішахти між елементами кабіни, які найбільше виступають, іконструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатисьвідстань не менше ніж 200 мм. 6.4.17. У нижній частині шахти повинен бути обладнанийприямок. Якщо кабіна перебуває на повністю стиснутих буферах, топри цьому повинні виконуватись такі умови: — у приямку повинно бути достатньо місця для розміщенняпрямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 1000 мм,установленого на одній із поверхонь. Глибина приямка може бути зменшена, якщопідприємство-виробник обладнує ліфти додатковими пристроями івимикачами, які забезпечують безпеку при проведенні робіт уприямку; — вільна вертикальна відстань між дном приямка і найнижчоючастиною кабіни повинна бути не менше ніж 500 мм. Ця відстань можебути зменшена до 100 мм у межах горизонтальної відстані між: 1) фартухом або частинами вертикально-розсувних дверей кабіниі суміжною стіною; 2) нижніми частинами кабіни і напрямними. 6.4.18. У приямку повинні бути постійні засоби, легкодоступні від дверей шахти, для безпечного спуску на підлогуприямка. Цей засіб не повинен заважати рухомим частинам ліфта. Приямок глибиною більше ніж 2500 мм повинен бути обладнанийдверима, що відповідають вимогам пункту 6.4.8 цих Правил, матирозмір не менше ніж 600 х 1800 мм (ширина х висоту). 6.4.19. У приямку повинні бути: — пристрій для зупинення ліфта, на якому або біля якогозазначене слово «СТОП», розміщений так, щоб унеможливити ризикпомилки щодо положення зупинки; — розетка з напругою не більше ніж 250 В; — засіб для вмикання освітлення шахти ліфта, доступний підчас відчинення дверей шахти або приямка. 6.4.20. Приямок повинен бути захищений від потрапляння внього ґрунтових і стічних вод. 6.4.21. Розміщення упорів і буферів у приямку повинно бутитаким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера доопорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага)перебуває в нижньому робочому положенні, була не більше ніж200 мм. У ліфта з жорстким приводом відстань від верхньої частиниупора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває внижньому робочому положенні, може бути більше ніж 200 мм. Цявідстань визначається конструкцією ліфта і зазначається вмонтажному (установчому) кресленні. 6.4.22. Ділянка пересування противаги або балансувальноговантажу повинна бути огороджена, мати жорсткий екран в межах небільше ніж 300 мм над підлогою приямка ліфта і висотою не меншеніж 2500 мм. 6.4.23. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти,а також устаткованням, яке установлене в шахті, повиннавідповідати значенням таблиці 3.
Таблиця 3
——————————————————————
| Назва відстані | Значення, мм |
|————————————-+—————————|
| |не менше ніж|не більше ніж|
|————————————-+————+————-|
|Між порогом дверей шахти і порогом | — | 35 |
|кабіни | | |
|————————————-+————+————-|
|Між внутрішньою поверхнею огорожі | | |
|шахти з боку входу в кабіну, крім | | |
|випадків, зазначених у пункті 6.4.25,| | |
|і: | | |
|- порогом кабіни | — | 150 |
|- стулками обертально-розкривних | — | 150 |
|дверей кабіни | | |
|- найбільш близько розташованими | — | 150 |
|стулками розсувних дверей кабіни | | |
|- обрамленням вхідного прорізу кабі- | — | 150 |
|ни, яка не має дверей | | |
|————————————-+————+————-|
|Між найближче розташованими стулками | — | 120 |
|дверей шахти і кабіни | | |
|————————————-+————+————-|
|Між елементами кабіни, які виступають| 15 | — |
|і дверима шахти, крім розміщених на | | |
|них елементів, які взаємодіють | | |
|————————————-+————+————-|
|Між відводками дверей кабіни і | 8 | — |
|порогом дверей шахти, а також між | | |
|роликами замків дверей шахти і | | |
|порогом дверей кабіни | | |
|————————————-+————+————-|
|Від елементів кабіни (противаги) до | 25 | — |
|елементів внутрішньої поверхні | | |
|огорожі шахти, які виступають, з боку| | |
|до якого не звернений вхідний проріз | | |
|кабіни, крім шахти з сітчастою | | |
|огорожею. | | |
|В шахті з сітчастою огорожею (до | 50 | — |
|сітки) | | |
|————————————-+————+————-|
|Від зовнішньої поверхні стінок кабіни| | |
|до внутрішньої поверхні огорожі | | |
|шахти: | | |
|- з боку противаги | — | 650 |
|- з інших сторін | — | 350 |
|————————————-+————+————-|
|Між елементами кабіни і противаги, | 50 | — |
|які виступають | | |
|————————————-+————+————-|
|Від зовнішньої поверхні стінок кабіни| — | 350 |
|до поверхні противаги | | |
|————————————-+————+————-|
|Між виступаючими елементами кабіни | 10 | — |
|(противаги) і деталями кріплення | | |
|напрямних (стикові планки, затискачі,| | |
|болти, екрани тощо) | | |
|————————————-+————+————-|
|Між елементами кабіни (противаги), | 20 | — |
|які виступають, і конструкціями, які | | |
|призначені для установлення на | | |
|напрямних (кронштейни, балки) | | |
——————————————————————
6.4.24. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожішахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідногопрорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 3, можутьбути збільшені у випадках: — якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни позазоною поверхової площадки; — у разі встановлення паралельно до вказаної поверхні огорожішахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізудверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу,який дозволяється для огородження шахти. Також можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньоїповерхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти заумови наявності зверху кабіни перил. 6.4.25. Під верхнім перекриттям шахти дозволяєтьсявстановлення канатотягового шківа, напрямних блоків, обмежувачашвидкості, елементів підвіски канатів тощо за умови забезпеченняможливості їх обслуговування. 6.4.26. Шахта ліфта повинна бути забезпечена постійнимелектричним освітленням, що дає інтенсивність світла не менше ніж50 люкс на висоту 1000 мм над дахом кабіни і на підлогу приямка,навіть якщо двері шахти закриті. Стаціонарну електричну мережу невстановлюють, якщо шахта частково огороджена і має достатнєосвітлення. Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення в них ліфтівз автоматичним приводом дверей кабіни і шахти, вмикати їхосвітлення тільки під час проведення оглядів і ремонтів. Електричні лампи освітлення шахти повинні бути захищені відмеханічних пошкоджень. 6.4.27. У шахті ліфта не дозволяється встановлюватиустатковання і прокладати комунікації, які не стосуються ліфта,крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти.Пускорегулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватисьусередині шахти. Прокладання в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів,паропроводів і газопроводів забороняється. 6.4.28. Канатотяговий шків може бути встановлений у шахті,якщо — перевіряння, випробовування і обслуговування можнапроводити з машинного приміщення або шахти; — отвори між машинним приміщенням і шахтою повинні матинайменший розмір. 6.5. Машинне і блочне приміщення 6.5.1. Лебідка, низьковольтний комплектний пристрій (станціяуправління) (далі — НКП), трансформатори, перетворювачі, ввіднийпристрій тощо повинні бути установлені в спеціальному приміщенні(машинному). У ліфтах, які не мають машинного приміщення, указанеустатковання може бути установлене в шахті ліфта, приямку або наповерхових площадках за умови можливості його обслуговування інеможливості доступу до нього випадкових осіб. У разі розміщення в машинному приміщенні устатковання двох ібільше ліфтів на лебідках, НКП, ввідних пристроях тощо повиннібути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта. Ввідний пристрій, якщо є, повинен бути розміщенийбезпосередньо біля входу в машинне приміщення і установленийокремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бутирозміщена на висоті 1200-1600 мм від рівня підлоги. Взаємнерозміщення НКП і ввідного пристрою повинно унеможливлюватиперекриття відчиненими дверима НКП зони обслуговування ввідногопристрою. 6.5.2. Машинне приміщення може складатися з двох і більшеприміщень, між якими необхідно забезпечувати переговорний зв’язок. 6.5.3. Машинне і блочне приміщення повинні мати суцільнуогорожу з усіх боків і на всю висоту, а також верхнє перекриття іпідлогу. 6.5.4. Двері машинного і блочного приміщень повинні бутисуцільними, металевими або покриті металевим листом, відчинятисьназовні і замикатись замками. Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж: — 600 х 1800 мм (ширина х висоту) — у машинному приміщенні; — 600 х 1400 мм (ширина х висоту) — у блочному приміщенні. 6.5.5. Вхід до машинного приміщення через люк недозволяється. 6.5.6. У разі доступу в блочне приміщення через люк йогорозміри повинні бути не менше ніж 800 х 800 мм. Кришка люка повинна бути суцільною, металевою або покритаметалевим листом, відчинятися вгору або зсуватись убік ізамикатись замком. Для доступу до блочного приміщення, яке розташоване підмашинним приміщенням, установлення замка на кришці не вимагається. У зачиненому положенні кришка люка повинна витримувати вагудвох осіб із розрахунку на кожного по 1000 Н на площі 200 х 200 ммв будь-якій точці без залишкової деформації. 6.5.7. У підлозі машинного приміщення, розміщеного надшахтою, повинен бути обладнаний люк для проведення ремонтнихробіт. Розміри люка повинні дозволяти вільно переміщувати черезнього устатковання ліфта (електродвигун, лебідку, канатотяговийшків, НКП тощо). Люк повинен бути розташований над верхньою поверховоюплощадкою ліфта. Кришка люка повинна бути суцільною, відчинятись тільки вгору,замикатись і відчинятись тільки з машинного приміщення. Міцністькришки люка повинна відповідати вимогам пункту 6.5.6 цих Правил. 6.5.8. Підлога машинного приміщення повинна мати покриття,яке не створює пилу. Стіни і стеля машинного приміщення повинні бути пофарбованісвітлою фарбою. Машинне приміщення повинно бути захищеним від потрапляння внього атмосферних опадів, мати освітлення, природну або примусовувентиляцію. Освітлення, мікроклімат повинні відповідати вимогам ДСТУ EN81-1:2003; ДСТУ EN 81-2:2003; ДСТУ pr EN 81-3:2004; ДСТУ pr EN81-5:2004; ДСТУ pr EN 81-6:2004; ДСТУ pr EN 81-7:2002; ДСТУ EN12015:2003; ДСТУ EN 12016:2003 та ДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ). Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного приміщеньповинні бути установлені в машинному приміщенні безпосередньо білявходу. 6.5.9. Машинні приміщення повинні мати достатні розміри ібезпечні умови для роботи з устаткованням. Висота робочого місцяповинна бути не менше ніж 2000 мм і: — вільна горизонтальна ділянка перед панелями керування ікорпусами. Цю ділянку визначають у такий спосіб: 1) глибина, виміряна від стіни приміщення, не менше ніж700 мм; 2) ширина більша від таких розмірів: 500 мм або повної ширинипанелі чи корпуса; — вільна горизонтальна ділянка розміром не менше ніж500 х 600 мм для технічного обслуговування і огляду рухомих частину точках, де це необхідно, і, якщо потрібно, для ручної аварійноїроботи (пересування кабіни вручну за допомогою штурвала). 6.5.10. Вільна висота для руху повинна бути не менше ніж1800 мм. Цю висоту визначають до нижчої частини балок даху і вимірюютьвід: — підлоги ділянки доступу; — підлоги робочої ділянки. Доступ до вільних просторів, зазначених у пункті 6.5.9 цихПравил, повинен мати ширину не менше ніж 500 мм. За відсутностірухомих частин цей розмір може бути зменшений до 400 мм. 6.5.11. Над обертовими частинами машини повинна бути вільнавідстань по вертикалі не менше ніж 300 мм. 6.5.12. Якщо підлога машинного приміщення має декілька рівнівіз різницею у висоті більше ніж 500 мм, підхід до підвищеноїчастини повинен бути забезпечений східцями або сходинками зпоручнями. 6.5.13. Відстань від рівня чистої підлоги машинногоприміщення до низу балок, які використовуються для підвішуваннявантажопідйомних засобів, призначених для проведення ремонтнихробіт, повинна бути не менше ніж 2000 мм. 6.5.14. Зазор між кромкою отвору в підлозі машинногоприміщення для проходження канатів і канатом повинен бути не меншеніж 15 мм і не більше ніж 70 мм. Навколо отворів повинні бутивлаштовані бортики висотою не менше ніж 50 мм. 6.5.15. У машинному приміщенні біля входу повинен бутивільний простір з розмірами в горизонтальній площині не менше ніж1000 х 1000 мм. У межах цієї площини не дозволяється влаштовуватилюк для виконання ремонтних робіт. У вказаному просторідозволяється розміщувати вимикачі ланцюгів освітлення і ввіднийпристрій. 6.5.16. У машинному приміщенні ліфта повинен бутивстановлений пристрій для підвішування вантажопідйомного засобу,який призначений для проведення ремонтних робіт. Пристрій повиненбути розміщений над центром монтажного люка і повздовжньою віссюлебідки. На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути зазначена йоговантажопідйомність або допустиме навантаження. 6.5.17. Підходи до машинного і блочного приміщень повиннібути обладнані електричним освітленням, бути вільними і доступнимидля персоналу, який обслуговує ліфт, а підлога повинна мати твердепокриття. Вхід в машинне і блочне приміщення, у разі потреби, повиненбути обладнаний східцями. Якщо немає можливості встановити східці,дозволяється застосовувати приставні драбини, що задовольняютьтаким умовам: — доступ у машинне і блочне приміщення не повинен бутирозташований вище 4000 мм від рівня доступності східців або дверейприміщення; — приставні драбини для доступу повинні бути прикріплені так,щоб вони не могли пересуватися; — драбини, що перевищують висоту 1500 мм, в приставленомуположенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталівід 65 град. до 75 град. , не повинні бути слизькими і не повинніперекидатися; — внутрішня ширина драбини у світлі повинна бути не менше ніж350 мм, глибина сходинок повинна бути не менша ніж 25 мм, а увипадку вертикальних драбин відстань між сходинками і стіною задрабиною повинна бути не менше ніж 150 мм; — сходинки повинні бути розраховані на навантаження 1500 Н; — поруч з верхнім кінцем драбини повинна бути щонайменше однаопора для руки на легкодоступній відстані. Ширина підходу повинна бути не менше ніж 650 мм, висота — неменше ніж 1800 мм. Дозволяється місцеве зменшення висоти (пороги,труби, балки, які встановлені поперек проходу) до 1500 мм. Занеобхідності влаштування сходів до них повинні примикати площадкирозмірами не менше ніж 1000 х 1000 мм. Улаштування підходів до машинного і блочного приміщень напохилих дахах та пожежних сходах не дозволяється. 6.5.18. Між дверима машинного (блочного) приміщення і сходамина рівні підлоги машинного (блочного) приміщення повинна бутивлаштована горизонтальна площадка. Розміри її повинні дозволятиобертально-розкривним дверям повністю відчинятися, а між лінієювідчинення дверей і прилеглими до площадки східцями (сходами) абоогорожею площадки повинна залишатися відстань не менше 500 мм. Якщо різниця в рівнях більше ніж 500 мм, то східці (сходи) іплощадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше ніж900 мм. 6.5.19. Підходи до машинного та блочного приміщень таповерхові площадки повинні мати освітлення інтенсивністю не меншеніж 30 люкс згідно з ДБН В.2.5-28:2006. 6.5.20. У машинному і блочному приміщеннях повинні бутивстановлені розетки (не менше ніж по одній) з напругою не більше250 В. 6.5.21. У машинному і блочному приміщеннях прокладанняпаропроводів, газопроводів, водопроводів не дозволяється. 6.5.22. Не дозволяється використання машинного або блочногоприміщення для проходу крізь них на покрівлю або в іншіприміщення, які не належать до ліфта. 6.5.23. У вікнах машинного і блочного приміщень і в прорізяхдля природної вентиляції машинного приміщення повинні бутивлаштовані ґрати. 6.5.24. У машинному приміщенні не дозволяється зберігатиустатковання та матеріали, що не використовуються для технічногообслуговування та ремонту ліфтів. А також не дозволяєтьсявстановлювати устатковання і прокладати комунікації, які неналежать до ліфта, за винятком систем, які призначені для опаленняі вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулювальні пристроївказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цимиприміщеннями. 6.5.25. Машинне і блочне приміщення, приміщення длярозміщення лебідки і блоків вантажного малого ліфта, а також шафидля розміщення устатковання за відсутності машинного приміщенняповинні бути замкнені, а підходи до дверей цих приміщень і шаф -вільні. На дверях машинного (блочного) приміщення повинен бутизроблений напис: «Машинне (блочне) приміщення. Стороннім вхідзаборонено». 6.6. Устатковання ліфтів 6.6.1. Устатковання електричних ліфтів з тяговим і жорсткимприводом та гідравлічних ліфтів повинно відповідати вимогам ДСТУEN 81-1:2003 і ДСТУ EN 81-2:2003. 6.6.2. Двері шахти повинні відповідати вимогам глави 7 ДСТУEN 81-1:2003 та ДСТУ 81-2:2003. 6.6.3. Кабіна, противага і балансувальний вантаж повиннівідповідати вимогам глави 8 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN81-2:2003. 6.6.4. Підвісна система, компенсація та обмеження швидкостіелектричних ліфтів повинні відповідати вимогам глави 9 ДСТУ EN81-1:2003. 6.6.5. Підвісна система і засоби проти вільного падіння,спуску з перевищеною швидкістю і сповзання кабін повиннівідповідати вимогам глави 9 ДСТУ EN 81-2:2003. 6.6.6. Напрямні, буфери і кінцеві вимикачі повиннівідповідати вимогам глави 10 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN81-2:2003. 6.6.7. Привод повинен відповідати вимогам глави 12 ДСТУ EN81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003. 6.6.8. Електричне устатковання, пристрої і електропроводкаповинні відповідати вимогам глави 13 EN 81-1:2003 та ДСТУ EN81-2:2003 та мати пристрої безпеки, перелік яких наведений удодатку А ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003. 6.6.9. Дозволяється в режимі «Ревізія» здійснювати рух кабінипід час шунтування вимикачів контролювання зачинення і замиканнядверей шахти контактом(ами) при виконанні умов, зазначених упункті 14.2.1.3 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003. 6.6.10 Дозволяється під час модернізації не обладнувати ліфтипристроєм завантаження у разі відповідності розмірів тавантажопідйомності кабіни ліфта, які наведені в таблицях 1.1 і 1.2ДСТУ EN 81-1:2003 і ДСТУ EN 81-2:2003. VII. Вимоги до виготовлення, реконструкції,модернізації, ремонту, монтажу і налагодження ліфтів 7.1. Виготовлення 7.1.1. Виготовлення і поставлення на виробництво ліфтів абоїх складових частин здійснюється відповідно до вимог чиннихнормативних документів. Умови праці та організація робочих місць при виготовленніліфтів повинні відповідати ГОСТ 12.1.005:88 та ДСН 3.3.6.037-99( va037282-99 ), ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 ), ДСН3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ). 7.1.2. Для перевірки якості виготовлених ліфтів, підйомниківта їх складових частин щодо відповідності вимогам цих Правилвиробник повинен проводити їх випробовування (приймальні, типові,періодичні, сертифікаційні тощо) згідно з ГОСТ 15.001-88. 7.1.3. Виготовлені ліфти повинні бути забезпечені такоютехнічною документацією від виробника: — паспортом ліфта, зразок якого наведено в додатку 1 до цихПравил; — установчим кресленням (для ліфтів); — настановою з експлуатації; — настановою з монтажу, пуску, регулювання та обкатки; — принциповою електричною (гідравлічною) схемою з перелікомелементів; — описом електроприводу і автоматики (дозволяється описзаписувати в настанову з експлуатації); — електричною (гідравлічною) схемою з’єднань, а також іншоюдокументацією, передбаченою технічними умовами на конкретний ліфт. Зазначена документація, крім паспорта ліфта, може бути наелектронному носії. У разі поставки декількох ліфтів одного типудля встановлення на одному об’єкті технічну документацію, крімпаспорта, дозволяється поставляти в одному примірнику. Принциповаелектрична (гідравлічна) схема та схеми з’єднань повинні бутивкладені в паспорт ліфта. Крім технічної документації, ліфт забезпечується такожтабличкою або написом, де повинно бути вказано: — назву або товарний знак виробника; — вантажопідйомність; — заводський номер і рік виготовлення. Табличка (напис) повинна бути встановлена на каркасі кабіни,щоб була видною після монтажу та зберігалась протягом всьогостроку експлуатації ліфта. 7.1.4. Виробник заносить відомості про виготовлений ліфт докниги (файла) обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводськогономера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також ведекнигу (файл) обліку отриманих рекламацій із зазначенням замовника,від якого надійшла рекламація, її короткого змісту, заводськогономера ліфта і дати його виготовлення та ужитих заходів. 7.1.5. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження ізахоронення відходів під час виготовлення, монтажу (демонтажу),ремонту, реконструкції, модернізації та експлуатації ліфтівповинен відповідати ДСанПіН 2.2.7.029-99 ( v0029588-99 ). 7.2. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція,модернізація ліфтів 7.2.1. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію,модернізацію ліфтів повинні виконувати суб’єкти господарювання,які отримали дозвіл відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003( 1631-2003-п ). 7.2.2. Монтаж ліфтів виконується згідно з ГСТУ 36.1-001-97 та(або) настанови з монтажу виробника ліфтів. Налагодженняздійснюється згідно з настановою з налагодження виробника ліфтів. 7.2.3. Приймання ліфтів після монтажу здійснюються згідно зГОСТ 22845. 7.2.4. Вимірювання параметрів якості руху ліфта здійснюютьсязгідно з ДСТУ ISO 18738-2004. 7.2.5. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських івантажопасажирських ліфтах здійснюється згідно з ДСТУ pr EN81-28:2001 . 7.2.6. Модернізація ліфтів здійснюється згідно з ГСТУ36.1-002-97. Після проведення повної модернізації, яка здійсненане поетапно, складається новий паспорт. В інших випадках відомостіпро заміну устатковання, яка була проведена, заносяться в старийпаспорт організацією, яка її провела. VIII. Вимоги до ліфтів, придбаних за кордоном 8.1. Експлуатація ліфтів, придбаних за кордоном, починаєтьсяпісля одержання в установленому порядку дозволу згідно з вимогамиНПАОП 0.00-4.05-2003 ( 1631-2003-п ). 8.2. Паспорти та технічна документація на ліфти повинні бутивикладені українською мовою і відповідати вимогам цих Правил. IX. Вимоги до експлуатації ліфтів 9.1. Реєстрація 9.1.1. Новоустановлені ліфти, крім малого вантажного,підлягають реєстрації в територіальних органах спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з промисловоїбезпеки та охорони праці. 9.1.2. Реєстрація проводиться відповідно до вимог цьогорозділу. 9.1.3. Для реєстрації суб’єкт господарювання, у власності абов користуванні якого є ліфти та який має намір їх експлуатувати,подає письмову заяву (додаток 3 цих Правил), паспорт ліфта(додаток 4 до цих Правил) та акт технічної готовності ліфта (ГСТУ36.1-001-97). У заяві зазначаються відомості про дозвіл на експлуатаціюліфтів, який отримано суб’єктом господарювання відповідно до вимогНПАОП 0.00-4.05-2003 ( 1631-2003-п ), або копія договору зорганізацією, яка має такий дозвіл на експлуатацію ліфтів. У паспорті ліфта повинен бути запис про призначення особи,відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування іремонту ліфта, і електромеханіка, відповідального за справний станліфта. Акт технічної готовності ліфта складається організацією, яказмонтувала ліфт або виконала його заміну, реконструкцію чимодернізацію, та вкладається в паспорт ліфта разом з такоюдокументацією: — протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу ізануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97); — протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97); — протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання іелектричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97); — протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (ГСТУ36.1-001-97); — акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладнихдеталей тощо); — акт готовності будівельної частини (додаток 5 до цихПравил). 9.1.4. У разі встановлення двох або більше ліфтів в одномумашинному приміщенні в монтажному (установчому) кресленні кожноголіфта повинно бути зображене загальне машинне приміщення іззазначенням розміщення устатковання всіх ліфтів, позначаєтьсянумерація і вказується відстань між елементами устаткованняліфтів, а у разі розміщення ліфтового устатковання в однійзагальній шахті, яка не розділена по всій висоті перегородкою, вустановчому кресленні кожного ліфта повинна бути зображеназагальна шахта, позначається нумерація і вказуються відстані міжелементами устатковання суміжних ліфтів. 9.1.5. На реєстрацію нововиготовленого ліфта подаєтьсяпаспорт ліфта або дублікат паспорта, складений виробником. 9.1.6. Ліфти підлягають перереєстрації після: — реконструкції; — модернізації, якщо був складений новий паспорт ліфта; — передачі у власність або експлуатацію іншому суб’єктугосподарювання. 9.1.7. Реєстрація здійснюється не пізніше ніж у десятиденнийстрок з дня одержання документів територіальним органом виконавчоївлади з промислової безпеки та охорони праці. У разі відмови в реєстрації повинно бути письмово вказанопричину відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил. 9.1.8. Ліфт знімається з реєстрації в територіальних органахспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади зпромислової безпеки та охорони праці за заявою суб’єктагосподарювання у разі: — списання ліфта, що став не придатним для подальшоїексплуатації; — демонтажу. 9.1.9. Ліфти вантажні малі споряджаються індивідуальнимномером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб’єктагосподарювання. 9.2. Технічний огляд, експертне обстеження і введення вексплуатацію 9.2.1. У процесі експлуатації ліфти підлягають технічнимоглядам і експертним обстеженням, проведення яких здійснюєтьсязгідно з НПАОП 0.00-6.18-2004 ( 687-2004-п ) і цим розділом. 9.2.2. Ліфти повинні підлягати технічним оглядам: — первинному (повному); — періодичному (черговому); — позачерговому. Технічний огляд ліфтів проводять у кілька етапів: — вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) іремонтних документів (у разі наявності); — аналіз умов та режимів експлуатації; — проведення огляду; — проведення випробовування, неруйнівного контролю, якщо цепередбачено нормативно-правовими актами з охорони праці,організаційно-методичними та експлуатаційними документами; — оцінка технічного стану; — визначення умов та строку подальшої експлуатації. 9.2.3. Технічний огляд устатковання проводить спеціалізованаорганізація (крім первинного та позачергового, який проводитьуповноважена організація у разі закінчення граничного строкуексплуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненогонадзвичайною ситуацією природного або технічного характеру). 9.2.4. Суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 5 днів додати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовійформі спеціалізовану організацію, а про проведення первинного абопозачергового технічного огляду у разі закінчення граничногостроку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження,спричиненого надзвичайною ситуацією природного або технічногохарактеру, — уповноважену організацію. 9.2.5. У разі, коли через несправність або з інших причиннеможливо провести технічний огляд устатковання в зазначенийстрок, роботодавець зобов’язаний зробити це достроково абоприпинити експлуатацію устатковання. 9.2.6. Під час проведення технічного огляду ліфта (крімпервинного) повинні бути присутні: — суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа; — особа, відповідальна за організацію робіт з технічногообслуговування і ремонту ліфтів; — електромеханік, відповідальний за справний стан ліфта. Під час проведення первинного технічного огляду, якийпроводить уповноважена організація, крім осіб, вказаних в пункті9.2.6 цих Правил, повинні бути присутні: 1) представник будівельної організації, яка побудувалабудівельну частину ліфта; 2) представник монтажної організації, яка змонтувала ліфт. 9.2.7. У разі виявлення в процесі технічного огляду порушень,вказаних у пункті 9.7.15, робота ліфта повинна бути призупинена доїх усунення і в паспорті ліфта повинен бути зроблений відповіднийзапис особою, яка його проводила. Дозволяється введення ліфта в експлуатацію, якщо виявленінесправності були усунені в процесі перевірки і технічного огляду. 9.3. Первинний (повний) технічний огляд 9.3.1. Первинний (повний) технічний огляд ліфтів проводятьпісля установлення ліфта перед введенням в експлуатацію. Під час проведення повного технічного огляду ліфт повиненпідлягати огляду, перевірянням і динамічному випробовуванню. Випробовування ліфта проводять відповідно до вимог інструкціївиробника ліфта, якщо така є. У разі її відсутності — в обсязівимог цього розділу. 9.3.2. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено: — стан устатковання і його кріплень, канатів, ланцюгів,електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочногоприміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цимиПравилами; — наявність і стан заводських табличок і графічних символів; — наявність і стан технічної документації; — наявність дозволу на експлуатацію (технічне обслуговування)і ремонт ліфтів; — відповідність установлення ліфта установчому кресленню інаявність у ньому і в принциповій електричній схемі записіввідповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіткресленням. Записи повинні бути підписані відповідальною особою. 9.3.3. Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною повиннабути проконтрольована робота: — лебідки; — дверей кабіни і шахти; — пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряються під часдинамічного випробовування ліфта; — системи керування; — сигналізації і освітлення; — гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) угідравлічного ліфта. Зовнішнім оглядом слід перевірити стан купе кабіни. Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговимшківом, перевірити неможливість підіймання противаги за нерухомоїкабіни. 9.3.4. Під час динамічного випробовування ліфта повинні бутиперевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок,канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом,додатково перевірити відсутність сковзання канатів у канавкахшківа. Під час випробовування гідравлічного ліфта перевіряєтьсяміцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцністьконструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана тайого спрацювання. А також повинно бути перевірено, що кабіна з номінальнимнавантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускаєтьсябільше ніж на 10 мм вниз за 10 хв. 9.3.5. Під час випробовування ліфта з електроприводомпостійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбаченеутримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунокмагнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатковоперевірити надійність електричного гальмування, тобто утриманнякабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявностів кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якогодорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичноюкорисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівнінижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимальногочасу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них. 9.3.6. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити вдії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувачашвидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни. Випробовування буферів кабіни повинно проводитись тількипісля монтажу ліфта. Випробовування, крім перевіряння точності зупинки кабіни,проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого напідлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта. Перевіряння точності зупинення кабіни повинно проводитись підчас руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем,маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта. 9.3.7. Випробовування буферів повинно проводитись зномінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції повипробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крімгідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера. Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходомплунжера повинно проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги)на 15% менше від швидкості, на яку вони розраховані. У цьомувипадку в паспорті ліфта повинна бути указана швидкість, за якоївипробовуються буфери. 9.3.8. Під час випробовування буферів повинна бутиунеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення нанижній і верхній поверхових площадках. Вимкнення електродвигуна перед посадкою кабіни або противагина буфер здійснюється кінцевим вимикачем. 9.3.9. Результати випробовувань буфера вважаютьсянезадовільними, якщо: — у пружинного буфера під час посадки кабіни або противаги нанього відбувається повне стискання пружини або її поломка; — у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера підчас посадки кабіни або противаги на буфер або у разі зворотногойого ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера. 9.3.10. Уловлювачі, які випробовуються, повинні зупиняти іутримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз звантажем. Випробовування проводиться на спуску кабіни з необхіднимвантажем, рівномірно розподіленим на підлозі кабіни, під часроботи привода за таких умов: 1) уловлювачі миттєвої дії або миттєвої дії з буфернимефектом: кабіна повинна бути з номінальним навантаженням і рухатися зномінальною швидкістю; 2) уловлювачі поступової дії: кабіна повинна бути навантажена на 125% від номінальногонавантаження у ліфтів з жорстким приводом і номінальнимнавантаженням у гідравлічних ліфтів і рухатися вниз з номінальноюшвидкістю або меншою. 9.3.11. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачашвидкості, випробовуються без обриву та імітації обриву тяговихканатів (ланцюгів). 9.3.12. Уловлювачі, які приводяться в дію пристроєм, якийспрацьовує від обриву або слабини всіх тягових канатів (ланцюгів),випробовуються від дії цього пристрою. Кабіна (противага) повинна бути розміщена в нижній частинішахти, а шлях, який проходить кабіна (противага) з моменту початкупадіння до посадки її на уловлювачі, повинен бути не більше ніж100 мм. У випадку несправності уловлювачів повинно бути унеможливленопадіння кабіни (противаги) на відстань більше ніж 200 мм зарахунок використання будь-яких пристроїв, установлених в шахті наперіод випробовування. 9.3.13. Уловлювачі, які приводяться в дію від обмежувачівшвидкості і від пристрою, який спрацьовує від обриву або слабинивсіх тягових канатів (ланцюгів), повинні випробовуватись незалежновід кожного з приводних пристроїв. 9.3.14. Після проведення випробовувань треба переконатися, щоне відбулося ніяких несприятливих змін, які можуть впливати нанормальну роботу ліфта. Якщо потрібно, можуть бути заміненітертьові компоненти. Візуальне перевіряння вважається достатнім. 9.3.15. Обмежувач швидкості повинен бути випробуваний наспрацювання за частоти обертання, яка відповідає швидкості рухукабіни (противаги), зазначеній в пункті 9.9.1 ДСТУ EN 81-1:2003 іпункті 9.10.2.1 EN 81-2:2003, а також на його здатність приводитив дію уловлювачі під час перебування каната обмежувача швидкостіна робочому шківі. 9.3.16. Якщо у ліфта самостійного користування корисна площапідлоги кабіни перевищує площу, зазначену в таблиці 1 цих Правилдля його вантажопідйомності, крім перевірок і випробовувань,викладених в цьому підрозділі, повинна бути перевіренанеможливість введення в дію ліфта з кабіни або з поверховоїплощадки у разі завантаження кабіни масою, яка перевищує на 10%вантажопідйомність ліфта. 9.3.17. Дозволяється випробовування ліфта проводити за іншоюметодикою, узгодженою з спеціально уповноваженим центральниморганом виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. 9.4. Періодичний (черговий) технічний огляд 9.4.1. Періодичному технічному огляду підлягають ліфти нерідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строкуслужби, якщо інше не встановлено експлуатаційними документамивиробника. 9.4.2. Під час періодичного технічного огляду ліфт повиненпідлягати огляду, перевірянням в обсязі вимог пункту 9.3.2 цихПравил, крім перевірок, регламентованих пунктом 6.4.23 цих Правил,відстаней і розмірів, які не змінюються в процесі експлуатаціїліфта, а також акта на приховані роботи. Перевіряння опору ізоляції повинні бути проведені післязакінчення робіт з підготовлення електроустаткування до технічногоогляду. Перевіряння елементів заземлення і повного опору петлі»фаза-нуль» повинно бути проведене в термін, установлений ПТЕ( z1143-06 ). 9.4.3. Перевіряння спрацювання уловлювачів ліфта проводять ізне завантаженою кабіною і на зменшеній швидкості, якщо це можливоздійснити. При цьому повинні бути проведені перевіряння, зазначенів пункті 9.3.3 цих Правил. 9.5. Позачерговий технічний огляд 9.5.1. Позачерговий технічний огляд ліфта проводять у разі: — введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкціїабо модернізації; — перерви в експлуатації більше як на 12 місяців; — демонтажу та встановлення на новому місці; — закінчення граничного строку експлуатації (із застосуваннямвидів робіт, що не використовувались під час експертногообстеження); — експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу(механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин,інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів; — аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацієюприродного чи техногенного характеру. В інших випадках позачерговий технічний огляд проводитьсявідповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці абоза ініціативою роботодавця. У разі проведення позачергового технічного огляду в паспортіліфта зазначається причина його проведення. До складу робіт з проведення позачергового технічного оглядувходять перевіряння і випробовування такі ж, як при проведенніпервинного технічного огляду згідно з розділом 9.3, за виняткомпунктів 9.3.7-9.3.9 цих Правил. 9.5.2. Якщо під час проведення ремонту були замінені: — тягові канати (ланцюги); — канатотяговий шків; — лебідка; — ущільнювачі гідроциліндра, повністю або частковотрубопроводи гідравлічного ліфта; — уловлювачі, обмежувач швидкості, буфер, НКП; — електрична схема; — електропроводка силового ланцюга або ланцюга керування; — вимикачі безпеки; — автоматичні замки дверей шахти,то під час проведення позачергового технічного огляду післяремонту новоустановлені елементи повинні підлягати огляду длявизначення їх стану, перевірянню на функціонування, а у випадках,зазначених у пункті 9.5.3 цих Правил, — випробуванню. 9.5.3. Випробуванню підлягають такі елементи ліфта у випадкахїх заміни: — тягові канати (ланцюги); — лебідка; — канатотяговий шків; — уловлювачі; — гідравлічний буфер; — обмежувач швидкості; — ущільнення гідроциліндра, трубопроводи, пристрій зупинкикабіни у гідравлічного ліфта. Випробуванню підлягає також лебідка після її капітальногоремонту. Обсяг випробовувань і методика їх проведення повинні бутитакими, як під час випробовування указаних елементів у разіпроведення повного технічного огляду. 9.5.4. Після закінчення технічного огляду фахівець, який йогопровів, робить відповідний запис у паспорті устаткування прорезультати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації істрок наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом іпечаткою. 9.5.5. Суб’єкт господарювання за підсумками технічного оглядузазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строкнаступного технічного огляду в експлуатаційних абоорганізаційно-методичних документах. 9.6. Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів 9.6.1. Експертне обстеження проводиться у разі: — закінчення граничного строку експлуатації; — реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо цеобумовлено нормативно-правовими актами з охорони праці; — аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацієюприродного чи техногенного характеру, з метою визначенняможливості відновлення; — виявлення під час проведення технічного огляду зносу(механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин,інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, щоперевищують допустимі значення. В інших випадках експертне обстеження устатковання проводятьвідповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці абоза ініціативою роботодавця. 9.6.2. За висновком експертизи роботодавець приймає рішенняпро експлуатацію устатковання в межах продовжуваного строкубезпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію(перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації. 9.6.3. Введення устатковання в експлуатацію після проведенняекспертного обстеження здійснюється відповідно до порядку,встановленого у НПАОП 0.00-6.18-2004 ( 687-2004-п ),організаційно-методичних та експлуатаційних документів. 9.6.4. Рішення про поновлення роботи ліфтів приймає посадоваособа Держгірпромнагляду України, яка заборонила їх експлуатацію,після усунення порушень, відмічених у приписі, згідно з вимогамиПоложення про порядок організації державного нагляду за охороноюпраці та гірничого нагляду в системі ДержнаглядохоронпраціУкраїни, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від30.03.2004 92 ( z1074-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 31.08.2004 за N 1074/9673. 9.7. Експлуатація ліфтів 9.7.1.Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати(продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвілвідповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003 ( 1631-2003-п ) ізабезпечувати їх утримання в справному стані та безпечноексплуатувати шляхом організації належного технічногообслуговування, технічного огляду та ремонту. З цією метою вінповинен: — призначати наказом працівників, відповідальних заорганізацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів таорганізацію їх експлуатації; — призначати наказом електромеханіків, які одночасно євідповідальними особами за їх справний стан; — призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерськогозв’язку (якщо такий є). 9.7.2. Всі вказані працівники повинні проходити навчання іперевірку знань згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-2005( z0231-05 ). 9.7.3. Працівники, відповідальні за організацію робіт зтехнічного обслуговування та ремонт ліфтів і за організаціюексплуатації ліфтів, повинні бути забезпечені цими Правилами тапосадовими інструкціями, а електромеханіки, ліфтери і оператори -виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці, щорозроблені і затверджені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98( z0226-98 ). 9.7.4. Дозволяється покладати на одну особу обов’язкипрацівника, відповідального за організацію робіт з технічногообслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального заорганізацію експлуатації ліфтів. 9.7.5. Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинніпризначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичнийогляд. 9.7.6. Особи, зазначені в цьому розділі, повинні мати групи зелектробезпеки не нижче: — IV — особа, відповідальна за організацію робіт з технічногообслуговування і ремонту ліфта; — III — електромеханік, який здійснює технічне обслуговуванняі ремонт ліфта, а також електромеханік I-II кваліфікаційнихрозрядів, який здійснює огляд ліфтів; — II — ліфтер і оператор. 9.7.7. Електромеханіки, які здійснюють технічнеобслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж зобслуговування ліфтів або їх монтажу не менше шести місяців.Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або маютьI-II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можутьзалучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвомелектромеханіка, який має право на виконання робіт з технічногообслуговування і ремонту ліфтів. 9.7.8. Посада, прізвище, ім’я та по батькові і підписпрацівників, відповідальних за організацію робіт з технічногообслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, дата йномер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта , а такожїх підписи заносяться до паспорта ліфта. На час відпустки, відрядження або хвороби працівника,відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування іремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за йогосправний стан, їх обов’язки покладаються наказом на іншихпрацівників, навчених відповідно до вимог НПАОП-0.00-4.12-2005( z0231-05 ). 9.7.9. Кожний ліфт, крім диспетчеризованого, повиненпідлягати огляду ліфтером відповідно до вимог його виробничоїінструкції. Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду з періодичністю,визначеною організаціями, які його проводять. Огляд ліфтів може доручатись електромеханіку, який здійснюєтехнічне обслуговування і ремонт ліфтів. Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів. 9.7.10. Вся інформація про виконаний ремонт на ліфті (видремонту, дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) тавідмітки про усунення несправностей заносяться виконавцем в журналтехнічного огляду, який знаходиться в машинному приміщенні. Електромеханіки ліфтової аварійної служби (ЛАС) такожзобов’язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконанихробіт, прізвище та підпис виконавця. 9.7.11. Керування пасажирським, вантажним і лікарнянимліфтами з внутрішнім керуванням повинно бути доручено ліфтерам. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтамисамостійного користування здійснюється особами, які користуютьсяцими ліфтами. Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажниммалим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цимиліфтами. Вимоги цього пункту не поширюються на керування, якездійснюється з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, дерозміщена НКП. 9.7.12. Суб’єкт господарювання забезпечує наявність правилкористування пасажирським ліфтом самостійного користування (далі -Правила користування пасажирським ліфтом), в яких зазначаютьсякороткі відомості про порядок користування ліфтом. У правилах користування пасажирським ліфтом, що установленийв житловому будинку, повинна бути передбачена заборона проїздудітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборона пускукабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлятв дитячих колясках. У Правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнімкеруванням і вантажним ліфтом самостійного користування повиннабути передбачена заборона одночасного перевезення пасажира івантажу. У правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнімкеруванням повинна бути передбачена заборона перевезення людей. 9.7.13. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені: — на основному (першому) поверсі або в кабіні — у разізмішаного керування; — у кабіні — у разі внутрішнього керування; — біля кожного поста керування — у разі зовнішньогокерування. У разі групового керування на основному поверсі дозволяєтьсявивішувати одну табличку правил, яка стосується всієї групиліфтів. 9.7.14. На основному поверсі повинна бути вивішена табличкаіз зазначенням: — назви ліфта (за призначенням); — вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числапасажирів); — реєстраційного номера; — номера телефону для зв’язку з обслуговуючим персоналом абоз аварійною службою. У ліфта самостійного користування в табличці також указуєтьсямісцеперебування обслуговуючого персоналу. На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням роблятьнаписи про вантажопідйомність ліфта і про заборону перевезеннялюдей. 9.7.15. Робота ліфта не дозволяється, якщо: — відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію; — не проведено технічний огляд або експертне обстеженняліфта; — закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта; — не призначено наказом працівників, відповідальних заорганізацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, заорганізацію експлуатації та за справний стан ліфтів; — відсутній атестований обслуговуючий персонал(електромеханіки, ліфтери); — не виконані приписи посадових осіб спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з промисловоїбезпеки та охорони праці; — знос канатів перевищує встановлені норми; — є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта; — несправні прилади і пристрої безпеки, а також мають місцеінші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта. 9.7.16. Суб’єкт господарювання, який експлуатує ліфти, можеукласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів зорганізацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт. 9.8. Диспетчеризація ліфтів 9.8.1. Пасажирські, вантажопасажирські ліфти, встановлені вжитлових будинках, повинні обладнуватись двостороннім зв’язком здиспетчерським пунктом або пунктом розміщення обслуговуючогоперсоналу на весь строк їх експлуатації. 9.8.2. Диспетчерський контроль за роботою ліфтів повиненвідповідати таким вимогам: — для всіх ліфтів, крім вантажних малих, між диспетчерськимпунктом і кабіною ліфта обладнується двосторонній переговорнийзв’язок; — для пасажирських ліфтів з обертально-розкривними дверима,крім двостороннього переговорного зв’язку, на диспетчерськомупункті повинна забезпечуватись сигналізація зачинення всіх дверейшахти і в разі наявності пасажира в кабіні. 9.8.3. Дозволяється підключення до ліфтових установокустатковання, яке призначене для контролю за їх роботою ітехнічним станом. Підключення цього устатковання проводитьсявідповідно за схемою підприємства — виробника цього устатковання. X. Будівельні підйомники

10.1. На будівельні підйомники поширюється дія цих Правил зурахуванням вимог щодо будівельних підйомників, викладених у ційглаві. Виробник забезпечує кожний будівельний підйомник паспортом,зразок якого наведений у додатку 5 до цих Правил.

10.2. Технічний огляд вказаних підйомників проводиться згідноз вимогами цієї глави та порядком, зазначеним у розділі 9.2 цихПравил. Повний технічний огляд підйомників проводиться післявстановлення підйомника, а також один раз на 4 роки. Під часпроведення повного технічного огляду підйомник повинен підлягатиогляду, перевіркам в обсязі, зазначеному в пунктах 9.3.2 і 9.3.3цих Правил, та випробуванню (статичному і динамічному). Випробовування підйомника проводиться згідно з настановоювиробника підйомника про порядок його проведення, якщо така є. Вразі її відсутності — в обсязі цієї глави. Статичне випробування проводиться вантажем, який перевищуєвантажопідйомність на: — 50% — вантажного підйомника; — 100% — підйомника з провідником. Кабіна з рівномірно розподіленим вантажем на підлозіутримується на рівні нижньої завантажувальної площадки протягом10 хвилин. Під час проведення динамічного випробовування підйомникаперевіряються в дії його механізми, спрацювання обмежувачашвидкості і уловлювачів. Випробовування проводиться за наявності вкабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якогоперевищує вантажопідйомність підйомника на 10%. Періодичний технічний огляд підйомників проводиться не рідшеодного разу на 12 місяців в обсязі розділу 9.4 цих Правил. Позачерговий (повний та частковий) технічний оглядпроводиться у випадках і в обсязі, що передбачені у розділі 9.5цих Правил.

10.3. Шахта вантажних підйомників може не обладнуватись. Упідйомника з провідником на нижній посадочній (завантажувальній)площадці повинна бути обладнана огорожа шляху руху кабіни іпротивага на висоту не менше 2000 мм від рівня посадочної(завантажувальної) площадки. Огорожа повинна бути забезпечена дверима.

10.4. Місце на верхній і проміжних зупинках кабіни(платформи) повинно бути обладнане приймальними площадками, якіогороджені перилами, що забезпечує безпечне завантаження ірозвантаження будівельних матеріалів або вихід з кабіни людей.

10.5. Щоглу підйомника треба кріпити до елементів будинку,який споруджується, жорсткими металевими конструкціями аборозтяжками зі сталевого каната, забезпеченого пристроєм длярегулювання натягу. Дозволяється установлення підйомника без закріплення щогли. Вцьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість зурахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень.

10.6. Можливість кріплення підйомника до елементів будинкуповинна бути підтверджена висновком проектно-будівельноїорганізації.

10.7. Улаштування приямка у підйомників не обов’язкове.

10.8. Для обслуговування механізмів і електроустаткування доних повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ.

10.9. У підйомників з провідником у тих випадках, коли шахтане має огорожі або неможливо витримати передбачену цими Правиламивідстань між порогом вантажної площадки і порогом кабіни,дозволяється обладнувати вихід з кабіни на площадку через висувнийтрап, керування яким забезпечується з кабіни після її зупинення. Висувний трап перед тим, як будуть відчинені двері кабіни,повинен бути надійно зафіксований від самовільного зміщення.

10.10. У разі розміщення висувного трапа на одному рівні звантажною площадкою відстань між їх порогами повинна бути не меншеніж 50 мм і не більше ніж 100 мм.

10.11. З бокових сторін висувний трап повинен мати перилависотою не менше ніж 1000 мм, а його граничне положення -зафіксоване жорсткими упорами.

10.12. Дозволяється платформу підйомників без провідникаогороджувати з трьох сторін за умови наявності пристрою, якийзапобігає можливому сповзанню вантажу за габарити платформи.Огорожею з однієї сторони можуть бути двері, які замикаються.Висота огорожі повинна бути не менше ніж 1000 мм з суцільнимобшиттям знизу на висоту не менше ніж 200 мм. Для платформ, на якізабороняється вихід людей, висота огорожі може бути зменшена до500 мм.

10.13. Платформи, які призначені для підіймання вагонеток абовізків, повинні бути обладнані упорами або замками, якізапобігають зрушенню вагонетки або візка з місця.

10.14. Підйомники, які обладнані висувним трапом, а такожпідйомники з поворотною платформою повинні бути обладнаніпристроєм, який запобігає мимовільному переміщенню трапа абоплатформи.

10.15. У підйомників з висувним трапом відчинення дверейкабіни повинно бути заблоковане з висувним трапом так, щоб дверівідчинялись тільки після висування трапа на величину робочогоходу, а зворотне переміщення трапа могло відбуватись тільки в разізачинених дверей кабіни.

10.16. Двері кабіни підйомника з провідником і нижньоїогорожі його повинні замикатись і відмикатись ключем, якийзнаходиться у провідника. Застосування автоматичного замка необов’язкове.

10.17. Кабіна і платформа підйомника повинні бути обладнаніуловлювачами. Приведення в дію уловлювачів підйомників зпровідником повинно здійснюватись обмежувачем швидкості.Уловлювачі вантажних підйомників можуть приводитись у дію задопомогою механічного зв’язку їх з несучими канатами.

10.18. Діаметр барабана і блоків вантажних підйомниківвизначається за формулою Д > e d, де: Д — діаметр барабана (блока), який вимірюється за середньоюлінією огинального каната, мм; d — діаметр каната, мм; значення коефіцієнта «е» не менше 18. Запас міцності канатів підйомників, на платформу якихзабороняється вихід людей, повинен прийматись не менше 5.

10.19. У підйомників без провідника дозволяється багатошаровенамотування канатів на гладенький барабан, у якого кут набіганняканата на барабан за відсутності канатоукладача не повиненперевищувати 3 град.

10.20. Гладенький барабан, а також барабан з канавками,призначені для однієї вітки каната, повинні бути зроблені зребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром канатане менше ніж на два його діаметри.

10.21. Підйомники повинні бути обладнані кінцевимивимикачами, які вимикають привод у разі переходу кабіною(платформою) крайніх робочих положень не більше ніж на 200 мм.

10.22. Двері кабіни з шахти підйомників з провідником повиннімати електричні контакти, які контролюють зачинення стулок, а втих випадках, коли двері оснащені автоматичним замком, повиненбути установлений контакт, який контролює його замикання. 10.23. У підйомниках з провідником апарат керування повиненбути установлений в кабіні. У підйомниках без провідника апарат керування установлюєтьсяв безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимістьвантажно-розвантажувальних площадок. Дозволяється керування декількома підйомниками без провідникаодним оператором із загального пульта.

10.24. Замість машинного приміщення дозволяєтьсяобгороджувати лебідку. Устаткування блочного приміщення є необов’язковим. Робоче місце оператора повинно бути захищене відатмосферних опадів, утеплене і, за необхідності, повинно матидостатньо міцне перекриття.

10.25. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), можезакріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає йогорозгойдуванню.

10.26. До місця керування підйомником повинна бути підведенасигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження ірозвантаження.

10.27. У кабіні підйомників без провідника повинен бутиустановлений сигнальний пристрій, не залежний від електроживленняпідйомника, для викликання чергового персоналу.

10.28. Правила користування підйомником повинні бути вивішеніна поверхових площадках, з яких проводиться завантаження аборозвантаження кабіни (платформи). Правила користування повинні містити: — спосіб завантаження; — спосіб сигналізації; — заборону транспортування людей на платформах вантажнихбудівельних підйомників та інші вказівки з обслуговуванняпідйомника.

10.29. Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіниабо платформи повинні бути зроблені написи, які зазначають масуграничного вантажу, який дозволяється підіймати і опускати.

10.30. Суб’єкт господарювання, який використовує підйомники,крім виконання цих вимог, вживає заходи по забезпеченню безпечноїексплуатації підйомників з урахуванням їх конструкції і місцевихумов установки. 10.31. Суб’єкт господарювання, який використовує підйомникидля устаткування вантажно-розвантажувальних площадок, повиненвраховувати місцеві умови: характер вантажів, які транспортуються,конструкцію і форму будівельного об’єкта тощо, на підставі чиннихБудівельних норм і правил. 10.32. Будівельні підйомники, призначені для роботи зпровідником, до введення в експлуатацію підлягають реєстрації втериторіальних органах спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади з промислової безпеки та охорони працівідповідно до розділу 9.1 цих Правил. 10.33. Будівельні підйомники, призначені тільки дляпідіймання вантажів без провідника, споряджаються індивідуальнимномером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб’єктагосподарювання. XI. Електричні багатокабінні пасажирськіпідйомники безперервної дії

11.1. Загальні вимоги 11.1.1. На підйомники поширюються вимоги глави VI цих Правил,крім пунктів 6.1.12, 6.1.16 цих Правил. 11.1.2. Номінальна швидкість руху кабіни повинна бути небільше ніж 0,3 м/с. 11.1.3. Максимальна величина уповільнення кабіни під часзупинення кнопкою «Стоп» або спрацювання іншого вимикача безпеки -не більше ніж 3 м/кв.с. 11.1.4. В одній кабіні дозволяється перебування одного абодвох пасажирів залежно від площі підлоги кабіни відповідно допункту 11.4.7 цих Правил. Транспортування в підйомнику вантажів не дозволяється. 11.1.5. Відстань між суміжними кабінами повинна бути такою,щоб на дільницях, де відбувається зміна напряму руху, кабіна, якайде попереду, входила в напрямну до того, як наступна за неюкабіна досягне кінця внутрішньої напрямної. 11.1.6. Підйомник повинен бути обладнаний пристроєм, якийвиключає можливість руху кабіни в зворотному напрямі під часвмикання електродвигуна лебідки. 11.1.7. Підприємство-виробник забезпечує кожний виготовленийпідйомник табличкою, в якій зазначається: — назва або товарний знак підприємства-виробника; — місткість однієї кабіни; — заводський номер і рік виготовлення підйомника. Табличка повинна бути встановлена підприємством-виробником нарамі лебідки так, щоб її було видно після монтажу підйомника тазберігалась протягом всього строку експлуатації підйомника.

11.2. Будівельна частина і розміщення устаткування 11.2.1. Будівельна частина повинна відповідати вимогамрозділу 6.3 цих Правил, крім пункту 6.3.6 цих Правил. 11.2.2. Всі підходи до підйомника повинні бути вільними імати освітлення відповідно до вимог пункту 11.6.21 цих Правил. Підлога посадочної (завантажувальної) площадки на відстані неменше ніж 750 мм перед входом в кабіну повинна бути рівною і неповинна допускати ковзання ніг. 11.2.3. Шахта обгороджується з усіх сторін і на всю висоту.Улаштування перекриття, яке відокремлює шахту від машинногоприміщення і від приміщення натяжних пристроїв, не вимагається. У шахті не вимагається встановлення перегородки, щовідокремлює кабіни, які підіймаються, від кабін, що опускаються. 11.2.4. Застосування сітки для огорожі шахти і застосуванняскла для огорожі шахти з боку входу в кабіну не дозволяється. Шахта, для часткової огорожі якої застосовується скло, з бокуприлеглих до неї площадок і сходів, на яких можуть перебуватилюди, винна мати огорожу або ґрати відповідно до вимог пункту6.4.2 их Правил. 11.2.5. В огорожі шахти для проходу в кабіну повинні бутизроблені вхідні прорізи, які не мають дверей. Ширина вхідного прорізу шахти дорівнює ширині вхідногопрорізу кабіни, а його висота — не менше ніж 2600 мм і не більшеніж 3000 мм. 11.2.6. Вхідні прорізи шахти не розміщуються на дільницях, девідбувається зміна напряму руху кабіни, як вгорі, так і внизушахти. 11.2.7. В огорожі шахти дозволяється робити прорізи длявентиляції і обслуговування устатковання відповідно до вимогпункту 6.4.5 цих Правил. Дозволяється збільшення розмірів прорізу, призначеного дляобслуговування устатковання, до 600 х 2000 мм (ширина х висоту). 11.2.8. Для зручності обслуговування підйомника огорожу шахтив межах нижнього поверху дозволяється виконувати знімними щитами.Кріплення щитів повинно унеможливлювати їх знімання беззастосування інструменту. 11.2.9. Внутрішня поверхня стіни шахти збоку входу в кабінуна всю ширину дверного прорізу повинна бути без виступів і виїмок. На цій поверхні дозволяються виступи не більше ніж 25 мм заумови устатковання зверху і знизу скосів під кутом не менше ніж75 град. по горизонталі. Ці скоси повинні бути обладнані на всюширину виступу. 11.2.10. Розміщення підлоги і даху машинного приміщення іприміщення натяжних пристроїв повинно бути таким, щоб приграничних верхньому і нижньому положеннях кабіни, які досягаютьсяв разі зміни напрямків їх руху, залишалась відстань не менше ніж500 мм між частиною, яка найбільше виступає, і підлогою (стелею). 11.2.11. Розміщення шахти над проходами і приміщеннями, вяких можуть перебувати люди, крім машинного приміщення іприміщення натяжних пристроїв, не дозволяється. 11.2.12. На дільницях, де відбувається зміна напряму рухукабіни (зверху і знизу шахти), з боку входу в кабіну повинні бутиустановлені вертикальні суцільні гладенькі щити, які повністюперекривають вхідний проріз кабіни, яка рухається. Ці щити повиннітакож перекривати приводні (натяжні) зірочки, що відгороджують їхвід прорізу кабіни. Дозволяється на цих щитах робити прорізи шириною не більшеніж 150 мм для проходження через них елементів, за допомогою якихкабіна з’єднується з ланцюгом. Зазор між щитами і порогом кабіни повинен бути не більше ніж20 мм. Знизу від щита, розміщеного у верхній частині шахти з бокупідіймання кабіни, повинен бути обладнаний скіс під кутом не менше60 град. до горизонталі і шириною, що дорівнює ширині вхідногопрорізу шахти. Цей скіс дозволяється не доводити до стіни шахти на50 мм і менше. 11.2.13. Дія кабіни на щити, зазначені в пункті 11.2.12 цихПравил, перпендикулярно до їх поверхні навантаженням 200 Н ібільше повинна контролюватись вимикачами. Навантаження повинне прикладатись до нижньої кромки щита,розміщеного в верхній частині шахти з боку підіймання кабіни, і доверхньої кромки щита, розміщеного в нижній частині шахти з бокуопускання кабіни. 11.2.14. На рівні верху і низу вхідного прорізу шахти на всюйого ширину повинні бути обладнані горизонтальні площадки, якіприлягають до стіни шахти і виступають в шахту. Розмір площадки в напрямі, перпендикулярному до стіни, дерозміщені вхідні прорізи, повинен бути не менше ніж 230 мм. Відстань між цими площадками і порогом кабіни повинна бути неменше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм. 11.2.15. Площадки, зазначені в пункті 11.2.14 цих Правил,розміщені в тій частині шахти, в якій кабіна рухається вверх,повинні мати можливість від зусилля 100 Н і більше повертатисьвверх на кут не менше ніж 75 град. і не більше ніж 90 град.Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку кабіниперпендикулярно до площини площадки. У разі припинення силової діїна площадку вона повинна самостійно повертатись у початковеположення. Відстань в світлі між площадками в піднятому положенніі порогом кабіни повинна бути не більше 250 мм. Підйом площадок повинен контролюватись вимикачами. 11.2.16. На всій висоті шахти, перпендикулярно і примикаючидо стіни, на якій розміщені вхідні прорізи, повинна бутиустановлена суцільна гладенька вертикальна огорожа. Огорожа повинна бути розміщена з обох сторін площадок івпритул до них. Зазор між огорожею і стінками кабіни на всьому шляху її рухуповинен бути не менше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм. У верхній і нижній частинах шахти огорожа повинна бутидоведена до щитів. За наявності на щиті скосу огорожа повинна бутидоведена до вертикальної частини щита. 11.2.17. З обох сторін кожного вхідного прорізу шахти наогорожі, вказаній у пункті 11.2.16 цих Правил, повинні бутивлаштовані гладенькі поручні такої форми, щоб за них неможливобуло зачепитись одягом. Довжина поручня повинна бути не менше ніж275 мм. Поручні повинні бути розміщені на висоті 1100 мм +- 20 ммвід рівня підлоги посадочної (завантажувальної) площадки досередини поручня. Поручень повинен витримувати горизонтальне навантаження неменше ніж 300 Н. 11.2.18. Всі вхідні прорізи повинні бути обладнані пристроєм,який перекриває вхід до кабіни недіючого підйомника. Для цієї метидозволяється використовувати знімні ланцюги, шнури тощо. 11.2.19. Відстані між кабіною і елементами шахти абоустаткованням, розміщеним в шахті, повинні відповідати значеннямтаблиці 7.
Таблиця 7
——————————————————————
| Назва відстані | Значення, мм |
|————————————-+—————————|
| |Не менше ніж|Не більше ніж|
|————————————-+————+————-|
|Від виступаючих елементів кабіни до | 25 | — |
|виступаючих елементів огорожі шахти і| | |
|до поверхні огорожі з боку, до якого | | |
|не звернений вхідний проріз кабіни | | |
|————————————-+————+————-|
|Від зовнішньої поверхні стінок кабіни| — | 350 |
|до найближчої внутрішньої поверхні | | |
|огорожі шахти | | |
|————————————-+————+————-|
|Між виступаючими деталями кабіни і | 10 | — |
|деталями кріплення напрямних кабіни | | |
|(стикові планки, притискачі, болти | | |
|тощо) | | |
|————————————-+————+————-|
|Між виступаючими деталями кабіни і | 20 | — |
|конструкціями, призначеними для | | |
|установки напрямних кабін (кронштей- | | |
|ни, балки тощо) | | |
——————————————————————
11.2.20. Встановлення устатковання і прокладення в шахтікомунікацій, які не належать до підйомника, забороняється. 11.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке відповідаєвимогам пунктів 11.6.23-11.6.25 цих Правил. 11.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори,ввідний пристрій тощо повинні розміщуватись у спеціальномуприміщенні (машинному приміщенні). Розміщення ввідного пристроюповинне відповідати вимогам пункту 6.5.1 цих Правил. 11.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повиннірозміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжнихпристроїв). 11.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв)повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, атакож мати верхнє перекриття і підлогу. У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщеннянатяжних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці,розміщеній безпосередньо над шахтою. 11.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому устаткованняповинні відповідати вимогам пунктів 6.5.8, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14,6.5.15, 6.5.17, 6.5.22, 6.5.24 цих Правил. 11.2.26. У машинному приміщенні повинні бути забезпеченіпроходи для обслуговування лебідки з усіх боків з шириною проходуне менше 500 мм. 11.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідативимогам пунктів 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.17, 6.5.23 цих Правил. 11.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених надшахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуютьсякабіни, повинна мати стаціонарну або знімну огорожу висотою неменше ніж 1800 мм. 11.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжнихпристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.4 цих Правил. Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж800 х 1800 мм (ширина х висота). Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється. 11.2.30. У підлозі і верхньому перекритті машинногоприміщення і приміщення натяжних пристроїв дозволяється робити люкдля виконання ремонтних робіт. Люк повинен відповідати вимогам пункту 6.5.7 цих Правил. 11.2.31. Підходи до машинного приміщення і приміщеннянатяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.17 цихПравил.

11.3. Напрямні 11.3.1. Рух кабіни повинен здійснюватись по жорсткихнапрямних, прямолінійна частина яких повинна бути вертикальною. 11.3.2. Після проходження кабіною тієї дільниці шахти, наякій вона змінює напрям руху, башмаки кабіни або пристрої, які їхзамінюють, повинні входити в свої напрямні. 11.3.3. Положення кабіни відносно напрямних на дільницішахти, де кабіна змінює напрям руху, контролюється вимикачем. 11.3.4. На місці стику кінців суміжних відрізків напрямнихповинне унеможливлюватись їх взаємне зміщення. 11.3.5. Тягові ланцюги, на яких підвішені кабіни,переміщуються в жорстких напрямних. Ці напрямні влаштовуються так,щоб у разі розриву ланцюга він не міг вийти з напрямних, створюючижорстку опору для підвішених на ній кабін. 11.3.6. Зазор між напрямними для тягових ланцюгів і зубцямизірочок (вверху і внизу) повинен бути не більше ніж 100 мм. 11.3.7. Напрямні для тягових ланцюгів та їх кріпленнярозраховані на навантаження, які виникають у випадку обриванняланцюгів під час завантаження кожної з кабін вантажем масою 80 або160 кг, залежно від площі підлоги кабіни відповідно до вимогпункту 11.4.7 цих Правил.

11.4. Кабіна 11.4.1. Кабіна підйомника повинна бути розрахована на тінавантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, під часйого випробовування відповідно до вимог пункту 11.7.2 цих Правил,а також у разі обриву тягових ланцюгів (ланцюга). 11.4.2. Кабіна підйомника з задньої і бокових сторін повиннамати суцільну огорожу на всю висоту, а також верхнє перекриття іпідлогу. У нижній частині огорожі кабіни дозволяється влаштовуватилюк, який замикається, висотою не більше ніж 500 мм дляобслуговування устатковання, розміщеного в шахті. Кришка люкавідчиняється всередину кабіни. Відмикання кабіни здійснюється зсередини кабіни спеціальнимключем. Кабіна не повинна мати дверей. 11.4.3. У разі прикладання до огорожі кабіни, крім огорожі зсітки, в будь-якому місці перпендикулярно до її поверхнінавантаження 300 Н прогин не повинен бути більше ніж 15 мм,залишкова деформація — недопустима. Навантаження повинне бутирівномірно розподілене на площі 5 кв.см круглої або квадратноїформи і прикладене зсередини кабіни. У разі прикладення зсередини кабіни в будь-якій точці сіткиогорожі перпендикулярно до площини сітки навантаження 150 Н прогинсітки не повинен бути більше ніж 25 мм. 11.4.4. Верхнє перекриття кабіни повинне витримуватинавантаження не менше 1000 Н, прикладене на площі 300 х 250 мм убудь-якому місці. 11.4.5. Для виключення можливості проникнення пасажира на дахкабіни верхнє перекриття з передньої сторони повинне мати виріз навсю ширину кабіни. Глибина вирізу повинна бути не менше ніж250 мм. 11.4.6. Висота кабіни повинна бути не менше ніж 2000 мм відрівня її підлоги до даху. 11.4.7. Розміри підлоги кабіни повинні бути: 800 +- 20 х 800 +- 20 мм — для одного пасажира; 1000 +- 20 х 1000 +- 20 — для двох пасажирів. 11.4.8. Висота вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювативисоті кабіни. Ширина вхідного прорізу кабіни повинна дорівнюватиширині підлоги кабіни. 11.4.9. Передня частина підлоги кабіни на всю ширину повиннабути виконана у вигляді відкидної площадки, яка має можливість відзусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше ніж90 град. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з бокувхідного прорізу шахти перпендикулярно до площини площадки. У разі припинення силової дії на площадку вона повиннасамостійно повертатись у початкове положення. Підіймання відкидної площадки кабіни, яка рухається вниз, взоні посадочних площадок повинне контролюватись вимикачем. 11.4.10. Проміжок між суміжними кабінами повинен бутизакритий рухомими щитами (фартухами), розміщеними над і підкабіною. Щит, розміщений під кабіною, повинен бути встановленийвертикально і взаємодіяти з відкидною площадкою підлоги кабіни.Під час повертання площадки підлоги щит повинен переміщуватисьпаралельно собі, віддаляючись від передньої стіни шахти. Відстаньвід щита в піднятому положенні до площадок, передбачених пунктом11.2.14 цих Правил, які перебувають у горизонтальному положенні,повинна бути не менше ніж 200 мм. Зазор між щитом, розміщеним під кабіною і огорожею на всьомушляху руху кабіни, повинен бути не більше ніж 20 мм і не менше ніж15 мм. 11.4.11. Кабіна повинна бути обладнана башмаками абопристроями, які їх замінюють, які не повинні виходити з напрямних,крім тієї дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху. 11.4.12. Кабіна повинна бути підвішена на двох ланцюгахзгідно з вимогами пункту 11.5.6 цих Правил. 11.4.13. Всередині кабіни на бокових стінках повинні бутиобладнані поручні, які відповідають вимогам пункту 11.2.17 цихПравил. Відстань по горизонталі між поручнями в кабіні і поручнями,розміщеними на огорожі вхідного прорізу шахти, повинна бути неменше 300 мм.

11.5. Лебідка, зірочки, ланцюги 11.5.1. Лебідка підйомника, зірочки, ланцюги повинні бутирозраховані на навантаження, які виникають у робочому режиміпідйомника, а також під час повного технічного огляду відповіднодо вимог пункту 11.7.2 цих Правил. 11.5.2. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм дляпереміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується впристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним.Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки недозволяється. На лебідці повинен бути указаний напрям обертання штурвала(або пристрою, що його замінює), що відповідає напряму рухукабіни. 11.5.3. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючимгальмом нормальнозамкнутого типу. Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а такожутримувати кабіну під час проведення випробовувань. Гальмовий момент повинен створюватись за допомогою пружини(пружин) стискання або вантажу. Застосування стрічкового гальма не дозволяється. Як гальмовийшків дозволяється використовувати напівмуфту з’єднанняелектродвигуна з редуктором, яка розташована на валу редуктора. 11.5.4. Редуктор лебідки повинен мати таку конструкцію, яка бдозволяла легко перевірити рівень мастила в ньому. 11.5.5. Під нижніми зірочками ланцюгів повинен бутиобладнаний кожух для утримання ланцюга у разі його розірвання. 11.5.6. Кабіна повинна бути підвішеною на тяговихпластинчатих ланцюгах роликового типу. Ланцюги повинні бути розраховані з коефіцієнтом запасуміцності не менше 10 за руйнівним навантаженням. Навантаження, якедіє на ланцюги, повинне визначатись, виходячи з умов завантаженнякожної кабіни вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площіпідлоги кабіни, повинне відповідати розмірам, що встановлені упункті 11.4.7 цих Правил.

11.6. Електрична частина 11.6.1. Технічна характеристика електричного устаткування,електромережі та їх виконання повинні відповідати параметрампідйомника за напругою і частотою мережі живлення, струмовимнавантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації,зберігання, транспортування. 11.6.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись черезввідний пристрій з ручним приводом. Ввідний пристрій повинен бути розміщений безпосередньоблизько від входу в машинне приміщення і установлений окремо відНКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена нависоті 1200-1600 мм від рівня підлоги. Ввідний пристрій повинен бути розрахований на зняття напругиз підйомника під навантаженням і без навантаження. Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення іповністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгівосвітлення шахти, кабіни, машинного приміщення і приміщеннянатяжних пристроїв, для вимикання яких повинні бути передбаченіокремі вимикачі згідно з вимогами пунктів 11.6.25 і 11.6.26 цихПравил. 11.6.3. Електропривод підйомника повинен відповідати такимвимогам: — зняття механічного гальма здійснюється одночасно звмиканням електродвигуна або після його вмикання; — вимикання електродвигуна супроводжується накладенняммеханічного гальма; — замикання струмопровідних пластин електричного пристроюприводу гальма (гальмового електромагніту тощо) на корпус невикликає мимовільне вмикання цього приводу, і зняття механічногогальма у разі зупиненого підйомника не порушує накладеннямеханічного гальма після вимкнення електродвигуна; — обертання електродвигуна здійснюється тільки в одномунапрямі. 11.6.4. Система керування підйомником повинна забезпечуватиможливість пуску підйомника: — з машинного приміщення; — з однієї із посадочних (завантажувальних) площадокпідйомника. Апарат для подачі команди керування на пуск повинен бутинедоступним для сторонніх осіб, і місце його установки повиннемати телефонний зв’язок з машинним приміщенням. 11.6.5. У машинному приміщенні і біля всіх вхідних прорізівповинні бути установлені кнопки «Стоп» для зупинки підйомника. 11.6.6. Система керування підйомником повинна відповідатитаким вимогам: — після припинення електропостачання підйомника і наступногойого відновлення, а також після зупинки кабіни і усунення причини,яка викликала зупинку, пуск підйомника відбувається тільки післянової команди керування; — електричні контакти апаратів, призначені безпосередньо длявимикання електродвигуна і забезпечення накладення механічногогальма, а також електричні контакти вимикачів безпеки повинніпрацювати на розмикання електричного ланцюга; — електромагнітні або ємнісні перешкоди, які виникають підчас роботи підйомника або надходять зовні, не повинні викликатипомилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки. 11.6.7. Вимикання електродвигуна, накладення механічногогальма і зупинка підйомника повинні відбуватись у разі: — теплового перевантаження електродвигуна; — короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгахкерування; — спрацювання вимикачів безпеки. 11.6.8. Безпечна робота підйомників забезпечується такимивимикачами безпеки: — зміни напряму обертання лебідки (пункт 11.1.6 цих Правил); — положення кабіни (пункт 11.3.3 цих Правил); — щита огорожі (пункт 11.2.12 цих Правил); — обертової площадки вхідного прорізу (пункт 11.2.15 цихПравил); — відкидної площадки кабіни (пункт 11.4.9 цих Правил); — кнопка «Стоп» (пункт 11.6.5 цих Правил); — приміщення натяжних пристроїв (пункт 11.6.17 цих Правил). 11.6.9. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положеннякабіни повинні бути під’єднані до ланцюга силового струмуелектродвигуна, а інші вимикачі безпеки можуть бути під’єднані якдо ланцюга керування, так і до ланцюга силового струму. 11.6.10. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положеннякабіни повинні бути не самозворотними, а вимикачі щита огорожі,поворотних площадок вхідних прорізів і відкидної площадки кабіни -самозворотними. 11.6.11. Не дозволяється під’єднання будь-якихелектромеханічних пристроїв паралельно до електричних контактіввимикачів безпеки або їх шунтування іншим шляхом. 11.6.12. Вимикач зміни напряму обертання лебідки повиненрозмикати електричний ланцюг у разі зміни напряму обертаннялебідки. 11.6.13. Вимикач положення кабіни повинен розмикатиелектричний ланцюг у разі виходу башмаків або пристроїв, які їхзамінюють, із площини напрямних на дільниці шахти, де кабіназмінює напрям руху. 11.6.14. Вимикач щита огорожі повинен розмикати електричнийланцюг під час дії зсередини кабіни на щити зверху і знизу шахти,де відбувається зміна напряму руху кабіни. 11.6.15. Вимикачі поворотних площадок вхідного прорізуповинні розмикати електричний ланцюг під час підіймання площадок,розміщених на рівні верху і низу вхідного прорізу. 11.6.16. Вимикач відкидної площадки кабіни повинен розмикатиелектричний ланцюг під час підіймання відкидної площадки кабіни. 11.6.17. У приміщенні натяжних пристроїв повинен бутиустановлений вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування. 11.6.18. Машинне приміщення, приміщення натяжних пристроїв,шахта, площадки перед входом у підйомник повинні бути обладнаністаціонарним електричним освітленням. 11.6.19. Кожна кабіна повинна бути освітлена від світильника,установленого в кабіні, або від світильника, розміщеного зовнікабіни. Світильники повинні забезпечувати: — освітленість кожної кабіни на всьому шляху її руху; — обгородження джерел світла від зіткнення з ними пасажирів. 11.6.20. Живлення електричного освітлення, крім освітленнякабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди). 11.6.21. Освітленість повинна бути не меншою: — 20 лк — від ламп нажарювання на рівні підлоги кабіни; — 30 лк — від ламп нажарювання і 75 лк — від люмінесцентнихламп на рівні підлоги площадок перед входами в підйомник, а такожна рівні підлоги машинного приміщення і приміщення натяжнихпристроїв; — З0 лк — від ламп нажарювання і 50 лк — від люмінесцентнихламп на рівні підлоги в проходах і коридорах, які ведуть доплощадок перед входом в підйомник, до машинного приміщення іприміщення натяжних пристроїв; — 5 лк — від ламп нажарювання в шахті підйомника. 11.6.22. Освітлення кабіни повинне бути ввімкнене так, щобвоно не переривалось у разі вимикання апаратів захисту силовоголанцюга і ланцюга керування. 11.6.23. Освітлення шахти повинне бути ввімкнене під часпроведення в ній робіт і оглядів. Для освітлення шахти повиннівикористовуватись лампи нажарювання. 10.6.24. Для вмикання (вимикання) освітлення кабін, машинногоприміщення і шахти в машинному приміщенні повинні бути установленівимикачі. 11.6.25. Для вмикання (вимикання) освітлення приміщеннянатяжних пристроїв в ньому повинен бути установлений вимикач. 11.6.26. У машинному приміщенні, у верхній і нижній частинахшахти повинно бути установлено не менше однієї штепсельної розеткидля переносних ламп напругою не більше 42 В. 11.6.27. Параметри електромагнітних полів повинні відповідатиДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ).

11.7. Технічний огляд 11.7.1. На проведення технічного огляду поширюються вимогирозділів 9.2 та 11.7 цих Правил. 11.7.2. Повний технічний огляд Повний технічний огляд підйомника проводиться один раз на4 роки. Під час повного технічного огляду підйомник підлягає огляду вобсязі, зазначеному в пункті 9.3.2 цих Правил, а випробовування вобсязі, зазначеному в цьому пункті. Під час випробовування слід перевірити роботу підйомника, діюгальма, міцність механізмів, кабін, тягових ланцюгів, підвісоккабін тощо. Випробовування повинне проводитись у три етапи. На першому етапі з незавантаженими кабінами повинна бутиперевірена робота лебідки, пристроїв безпеки, систем керування,сигналізації та освітлення. На другому і третьому етапах з завантаженими кабінами повиннібути перевірені робота підйомника, дія гальма, міцність кабін,тягових ланцюгів і підвісок кабін тощо. На другому етапі половина всіх кабін повинна бути завантаженавантажем масою 80 кг кожна (за номінальних розмірів кабіни800 х 800 мм) або масою 160 кг (за номінальних розмірів кабіни1000 х 1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений находу в обсязі двох повних обертів ланцюга. Кабіни можуть бутизавантажені як ті, що рухаються вверх, так і ті, що рухаютьсявниз. Усі завантажені кабіни повинні бути суміжними. На третьому етапі кожна з кабін повинна бути завантаженавантажем масою 120 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни800 мм х 800 мм) або 240 кг (за номінальних розмірів підлогикабіни 1000 мм х 1000 мм), після чого підйомник повинен бутиперевірений на ходу протягом двох повних обертів ланцюга. 11.7.3. Періодичний технічний огляд Періодичний технічний огляд підйомника проводиться один раз в24 місяці. Під час проведення періодичного технічного огляду підйомникповинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі вимог пункту 9.3.2цих Правил. Випробування підйомника проводиться з завантажними кабінами.При цьому повинні бути виконані перевірки, зазначені в пункті9.3.3 цих Правил, а також перевірка дії уловлювачів від обмежувачашвидкості.

11.8. Експлуатація і обслуговування 11.8.1. Експлуатація і технічне обслуговування підйомниківздійснюється згідно з розділом 9.7 цих Правил та цим розділом. 11.8.2. На основному поверсі і всередині кожної кабіниповинні бути вивішені правила користування підйомником такогозмісту: — дозволяється проїзд тільки одного пасажира або проїзд небільше двох пасажирів; — підіймання і опускання вантажу не дозволяється; — проїзд в кабіні вище верхнього поверху або нижче нижнього

Таблиця 1
Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин
на довжині одного кроку сукання каната
——————————————————————
| Вихідний коефіцієнт | Норма бракування (кількість обривів |
|запасу міцності каната |дротин) на довжині одного кроку сукання |
|у співвідношенні D : d | каната у залежності від конструкції |
| | каната та типу його сукання |
| |—————————————-|
| |6 х 19 = 114 і одне |6 х 37 = 222 і одне|
| |органічне осердя та |органічне осердя |
| |сукання |та сукання |
| +———————+——————-|
| |хрестинне |однобічне|хрестинне|однобічне|
|————————+———-+———+———+———|
|До 9 включ. | 14 | 7 | 23 | 12 |
|————————+———-+———+———+———|
|Більше 9 до 10 включ. | 16 | 8 | 26 | 13 |
|————————+———-+———+———+———|
|Більше 10 до 12 включ. | 18 | 9 | 29 | 14 |
|————————+———-+———+———+———|
|Більше 12 до 14 включ. | 20 | 10 | 32 | 16 |
|————————+———-+———+———+———|
|Більше 14 до 16 включ. | 22 | 11 | 35 | 18 |
|————————+———-+———+———+———|
|Більше 16 | 24 | 12 | 38 | 19 |
——————————————————————
2. Приклад визначення кроку сукання каната
На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої
відлічують вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки
їх є у перерізі каната (наприклад, шість у шестисталковому
канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному випадку на
сьомій) наносять другу мітку.
Відстань між мітками приймають за крок сукання каната.
3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного
діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним
осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі
таблиці 1. Кількість обривів як норма бракування приймається за
умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за
1,0, а обрив товстої дротини — за 1,7.
Приклад:
Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим
коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5
обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14
(таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню.
4. Кількість дротин на одному кроці сукання як ознаку
бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1,
визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за
кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.
Приклад:
Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним
осердям найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним
осердям.
Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1
(кількість обривів на одному кроці сукання) для каната
6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на
коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 — кількість дротин у зовнішніх шарах
сталок одного і другого канатів.
5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або
корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання як ознака
бракування повинна бути зменшена відповідно до даних таблиці 2.
Таблиця 2
Норми бракування каната залежно від поверхневого
зношення або корозії

——————————————————————
|Поверхневе зношення або корозія | Кількість обривів дротин на |
| дротин на діаметрі, % | кроці сукання, % від норм, |
| | указаних у таблиці 1 |
|———————————+——————————-|
| 10 | 85 |
|———————————+——————————-|
| 15 | 75 |
|———————————+——————————-|
| 20 | 70 |
|———————————+——————————-|
| 25 | 60 |
|———————————+——————————-|
| 30 і більше | 50 |
——————————————————————
У разі зношення або корозії до 40% і більше початкового
діаметра дротин канат повинен бути забракований.
Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната
здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі
відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не
проводиться.
6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих
канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється
заміна одного більш зношеного каната.
7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше
канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним
значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на
довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного
з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на
50% проти норм, указаних у таблиці 1.
8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає
бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у
разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до
роботи за умови:
— ретельного нагляду за його станом під час періодичних
оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;
— заміни каната після досягнення ступеня зношення, вказаного
в цих нормах.
9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя
канат підлягає заміні.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Додаток 2
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

Огородження шахти ліфта
( za937-08 )

Додаток 3
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

Зразок

Керівнику __________________
____________________________
(територіальний орган
Держгірпромнагляду)
ЗАЯВА
на реєстрацію (перереєстрацію) ліфта (ліфтів)

Прошу зареєструвати новоустановлений ліфт (ліфти) _______________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта встановлення ліфта(ів))
__________________________________________________________________
Заявник:
1) повна назва суб’єкта господарювання __________________________
2) ідентифікаційний код суб’єкта господарювання _________________
3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД __________________
4) місцезнаходження суб’єкта господарювання _____________________
5) дозвіл на експлуатацію ліфта (ліфтів) ________________________
(ким виданий, дата
та номер)
Додатки:
1) заповнений паспорт на ліфт (додаток 4 до цих Правил);
2) акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
3) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих Правил);
4) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
5) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
6) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
7) протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (ГСТУ
36.1-001-97)
Керівник (суб’єкт господарювання) ___________ ___________________
(підпис) ( П.І.Б.)
Дата подання заяви ___________ 200 р.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Додаток 4
до Правил будови
і безпечної експлуатації
ліфтів

ПАСПОРТ ЛІФТА*
(типовий)

______________
* Тверда обкладинка розмірами 218 х 290 мм (А4).
——————————————————————
|Назва постачальника, | |
|місцезнаходження | |
——————————————————————
1. Загальні відомості
——————————————————————
| Назва | Відомість |
|——————————————+———————-|
|Підприємство-виробник | |
|——————————————+———————-|
|Тип і модель ліфта | |
|——————————————+———————-|
|Заводський номер | |
|——————————————+———————-|
|Рік виготовлення | |
|——————————————+———————-|
|Привод (електричний, гідравлічний, | |
|пневматичний) | |
|——————————————+———————-|
|Допустима температура у машинному | |
|приміщенні, шахті (град.С) (мінімальна | |
|і максимальна) | |
|——————————————+———————-|
|Навколишнє середовище, у якому може | |
|експлуатуватись ліфт (відносна вологість,| |
|насиченість пилом, агресивне | |
|вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) | |
|——————————————+———————-|
|Установлений термін експлуатації | |
——————————————————————
1.1. Основні нормативні документи, відповідно до яких
виготовлено ліфт*
——————————————————————
| Позначення | Назва |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
2. Основні технічні дані ліфта та його складових частин
2.1. Основні параметри і характеристики ліфта
——————————————————————
| Назва показника, одиниця виміру | Значення |
|————————————-+—————————|
|Вантажопідйомність, кг | |
|————————————-+—————————|
|Кількість пасажирів | |
|————————————-+—————————|
|Номінальна швидкість руху кабіни, м/с| |
|————————————-+—————————|
|Номінальна швидкість руху кабіни | |
|в режимі «Ревізія», м/с | |
|————————————-+—————————|
|Вид керування | |
|————————————-+—————————|
|Кількість зупинок | |
|————————————-+—————————|
|Кількість дверей шахти | |
|————————————-+—————————|
|Висота підіймання, м | |
|————————————-+—————————|
|Конструкція шахти** | |
|————————————-+—————————|
|Конструкція кронштейнів кріплення | |
|напрямних кабіни** | |
|————————————-+—————————|
|Конструкція кронштейнів кріплення | |
|напрямних противаги** | |
——————————————————————
______________
* Заповнюється виробником.
** Заповнюється монтажною організацією.
2.2. Електричні ланцюги ліфта
——————————————————————
| Назва |Вид струму|Номінальна напруга, |Частота, Гц|
| | | В, та допустиме | |
| | | відхилення, % | |
|———————+———-+———————+————|
|Ввідний пристрій | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Силовий ланцюг | | | |
|(приводи лебідки і | | | |
|дверей): | | | |
|у нормальному режимі| | | |
|у разі запуску | | | |
|двигуна | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг керування | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг освітлення: | | | |
|кабіни | | | |
|шахти | | | |
|ремонтних | | | |
|робіт | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг сигналізації | | | |
——————————————————————
2.3. Основні технічні відомості і характеристика лебідки
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип (редукторна, безредукторна, | |
|з канатотяговим шківом, барабанна,| |
|з зірочкою) | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Номінальний обертальний момент на | |
|вихідному валу, Нм | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр канатотягового шківа, | |
|барабана, зірочки, мм | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
2.3.1. Редуктор
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Передаточне число | |
|———————————-+——————————|
|Міжосьова відстань передачі, мм | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
2.3.2. Гальмо
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип (колодковий, дисковий, | |
|конусоподібний тощо) | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр гальмового шківа, мм | |
|———————————-+——————————|
|Привод гальма: тип | |
|зусилля, кН | |
|хід виконавчого органу, мм | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) |
| показники, одиниця виміру |——————————|
| | Призначення |
| |——————————|
| | Лебідка |Привод дверей|
|———————————-+—————+————-|
|Тип | | |
|———————————-+—————+————-|
|Вид струму | | |
|———————————-+—————+————-|
|Номінальна напруга, В | | |
|———————————-+—————+————-|
|Номінальний струм, А | | |
|———————————-+—————+————-|
|Номінальна частота, Гц | | |
|———————————-+—————+————-|
|Номінальна потужність, кВт | | |
|———————————-+—————+————-|
|Граничнодопустима температура | | |
|нагрівання обмоток двигуна, град.С| | |
|Клас ізоляції | | |
|———————————-+—————+————-|
|Синхронна частота обертання, | | |
|об/хв. | | |
|———————————-+—————+————-|
|Тривалість включення (ТВ), % | | |
|———————————-+—————+————-|
|Кількість включень на годину | | |
|———————————-+—————+————-|
|Виконання (нормальне, | | |
|вологозахисне, пиловодозахисне, | | |
|морське тощо), ступінь захисту | | |
|———————————-+—————+————-|
| | | |
——————————————————————
2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу
(для гідравлічного ліфта)
Тип _____________________________________________________________
2.5.1. Гідроциліндр
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) |
| показники, одиниця виміру | |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Кількість | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр, мм: | |
|плунжера | |
|поршня | |
|штока | |
|———————————-+——————————|
|Хід, мм | |
|———————————-+——————————|
|Робочий тиск, МПа: | |
|найменший | |
|найбільший | |
|———————————-+——————————|
|Випробувальний тиск, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Швидкість, м/с: | |
|під час підіймання, не менше | |
|під час опускання, не більше | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.5.2. Гідроагрегат
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) |
| показники, одиниця виміру | |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Підприємство-виробник | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Потік робочої рідини | |
|найбільший, куб.дм/хв | |
|———————————-+——————————|
|Робоча рідина | |
|———————————-+——————————|
|Об’єм заправлення, куб.дм | |
|———————————-+——————————|
|Тиск налагоджування запобіжного | |
|клапана, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Випробувальний тиск, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
|———————————-+——————————|
|Сертифікат | |
——————————————————————
2.5.3. Трубопроводи
Рукава високого тиску (тип)
__________________________________________________________________
2.6. Двері шахти
——————————————————————
| Конструкція та розміри, одиниця | Значення (діапазон) |
| виміру | |
|———————————-+——————————|
|Конструкція | |
|(обертально-розкривні, розсувні, | |
|комбіновані одно-, дво- або | |
|багатостулкові) | |
|———————————-+——————————|
|Розміри дверного прорізу | |
|(ширина х висоту), мм | |
|———————————-+——————————|
|Спосіб відчинення або зачинення | |
|(ручний, напівавтоматичний, | |
|автоматичний) | |
|———————————-+——————————|
|Привод (електричний, гідравлічний,| |
|пневматичний, пружинний тощо) | |
|———————————-+——————————|
|Спосіб відмикання дверей шахти | |
|у разі зупинення кабіни на рівні | |
|поверхової площадки (відводка | |
|нерухома, рухома тощо) | |
|———————————-+——————————|
|Спосіб відчинення дверей шахти | |
|у разі відсутності кабіни на | |
|рівні поверхової площадки | |
——————————————————————
2.7. Кабіна
——————————————————————
| Конструкція та розміри, одиниця | Значення (діапазон) |
| виміру | |
|———————————-+——————————|
|Внутрішні розміри, мм | |
|ширина | |
|глибина | |
|висота | |
|———————————-+——————————|
|Конструкція підлоги (рухома, | |
|нерухома) | |
|———————————-+——————————|
|Конструкція дверей | |
|(обертально-розкривні, | |
|розсувні, одно-, дво- або | |
|багатостулкові) | |
|———————————-+——————————|
|Спосіб відчинення або | |
|зачинення дверей (ручний, | |
|напівавтоматичний, автоматичний) | |
|———————————-+——————————|
|Привод дверей (електричний, | |
|гідравлічний, пружинний тощо) | |
|———————————-+——————————|
|Вид кабіни (прохідна, непрохідна) | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.8. Противага
——————————————————————
| Технічні дані, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Кількість вантажів |Указується в документації, що|
| |поставляється з ліфтом |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг (у зібраному вигляді) | |
——————————————————————
2.9. Канати
———————————————————————
| Технічні дані, | Значення (діапазон) для канатів |
| одиниця виміру |———————————————|
| |кабіни|противаги|обмежувача|зрівноважувальних|
| | | |швидкості | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Підприємство-виробник| | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Сертифікат | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Тип* | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Конструкція* | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Умовне позначення* | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Діаметр, мм | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Кількість канатів | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Довжина одного каната| | | | |
|що включає необхідну | | | | |
|довжину для кріплен- | | | | |
|нн, м | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Розривне зусилля | | | | |
|каната в цілому, Н | | | | |
|———————+——+———+———-+——————|
|Коефіцієнт запасу | | | | |
|міцності** | | | | |
|——————————————————————-|
| |
———————————————————————
______________
* Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника
канатів.
** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача
швидкості.
2.10. Ланцюги
——————————————————————
|Технічні дані,| Значення (діапазон) для канатів |
|одиниця виміру|————————————————-|
| |кабіни|противаги| обмежувача |зрівноважувальних|
| | | | швидкості | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Тип* | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Умовне | | | | |
|позначення | | | | |
|згідно з | | | | |
|стандартом* | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Крок | | | | |
|ланцюга* | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Кількість | | | | |
|ланцюгів | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Довжина одного| | | | |
|ланцюга, м | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Руйнівне | | | | |
|навантаження | | | | |
|ланцюга, Н* | | | | |
|—————+——+———+—————+——————|
|Коефіцієнт | | | | |
|запасу | | | | |
|міцності** | | | | |
|—————————————————————-|
| |
——————————————————————
______________
* Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних
випробувань підприємства — виробника ланцюгів.
** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача
швидкості.
2.11. Пристрої безпеки
2.11.1. Механічні пристрої
——————————————————————
| Назва пристрою |Технічні дані, одиниця | Призначення |
| | виміру |——————|
| | |кабіна |противага |
|———————+————————+——-+———-|
|Уловлювачі |Тип (різкого, плавного | | |
| |гальмування, | | |
| |комбіновані) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Приводяться в дію (від | | |
| |обмежувача швидкості, | | |
| |від пристрою, який | | |
| |спрацьовує від слабини | | |
| |всіх тягових канатів) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Умови випробовування | | |
| |уловлювачів плавного | | |
| |гальмування (швидкість | | |
| |руху кабіни, противаги, | | |
| |завантаження кабіни) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Допустимий шлях | | |
| |гальмування уловлювачів | | |
| |плавного гальмування, | | |
| |мм: | | |
| |- максимальний | | |
| |- мінімальний | | |
|———————+————————+——-+———-|
|Обмежувач швидкості |Тип (центробіжний, | | |
| |маятниковий тощо) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Швидкість руху кабіни | | |
| |(противаги), за якої | | |
| |спрацьовує обмежувач | | |
| |швидкості, м/с | | |
| |(максимальна, | | |
| |мінімальна) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Зусилля на канаті | | |
| |обмежувача швидкості від| | |
| |натяжного пристрою, кН | | |
|———————+————————+——-+———-|
|Буфери |Тип (пружинний, | | |
| |гідравлічний тощо) | | |
| |————————+——-+———-|
| |Величина ходу, мм | | |
| |————————+——-+———-|
| |Кількість | | |
| |————————+——-+———-|
| |Швидкість випробовування| | |
| |гідравлічного буфера зі | | |
| |скороченим ходом, м/с | | |
——————————————————————
2.11.2. Перелік електричних пристроїв безпеки*
——————————————————————
| Назва пристрою |Наявність|
|——————————————————+———|
|Контролювання закритого положення оглядових і | |
|аварійних дверей і оглядових люків | |
|Пристрій зупинення у приямку | |
|Контролювання замикання дверей шахти | |
|Контролювання закритого положення дверей шахти | |
|Контролювання закритого положення стулок без замка | |
|Контролювання закритого положення дверей кабіни | |
|Контролювання замикання аварійного люка і аварійних | |
|дверей кабіни | |
|Пристрій зупинення на даху кабіни | |
|Контролювання відносного подовження каната або ланцюга| |
|у разі двоканатних або дволанцюгових підвісок | |
|Контролювання натягу компенсаційних канатів | |
|Контролювання протиконтактного пристрою | |
|Контролювання роботи уловлювачів | |
|Виявлення перевищення швидкості | |
|Контролювання спрацювання обмежувача швидкості | |
|Контролювання натягу каната обмежувача швидкості | |
|Контролювання засобів обмеження швидкості руху кабіни | |
|вверх | |
|Контролювання повернення буферів у нормальне висунуте | |
|положення | |
|Контролювання натягу в пристрої для передавання | |
|положення кабіни (кінцеві вимикачі) | |
|Кінцеві вимикачі для ліфтів з тяговим приводом | |
|Контролювання замикання дверей кабіни | |
|Контролювання положення знімного штурвала | |
|Контролювання натягу в пристрої для передавання | |
|положення кабіни (пристрій для перевіряння | |
|уповільнення) | |
|Контролювання гальмування за укороченого ходу буфера | |
|Контролювання ослаблення каната або ланцюга для ліфтів| |
|із жорстким приводом | |
|Контролювання ввідного пристрою за допомогою | |
|контактора переривання ланцюга | |
|Контролювання вирівнювання і повторного вирівнювання | |
|Контролювання натягу в пристрої для передавання | |
|положення кабіни (вирівнювання і повторне | |
|вирівнювання) | |
|Пристрій зупинення для режиму ревізії | |
|Обмеження руху кабіни з операціями | |
|навантажування-розвантажування | |
|Пристрій зупинення для операцій навантажування — | |
|розвантажування | |
|Інші пристрої безпеки, які застосовані у ліфті | |
|—————————————————————-|
|* Указується «Є» або «Немає» |
——————————————————————
3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду
——————————————————————
| Назва (що випробовується, | Величина навантаження |
| перевіряється) | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
4. Відомості про придатність ліфта до експлуатації*
Ліфт з заводським номером _________________________, виготовлений
відповідно до ____________________________________________________
(назва та номери документів )
і визнаний придатним до експлуатації.
Дата випуску
_____________________________ _____________ _____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» __________ 200__ року
______________
* Заповнюється виробником.
5. Гарантійні зобов’язання
________________________________________________________ гарантує
(назва підприємства-виробника)
відповідність ліфта вимогам конструкторської документації у разі
дотримання умов перевезення, зберігання, монтажу і експлуатації.
Гарантійний термін роботи ліфта ______________ з дня введення
його в експлуатацію за актом приймання ліфта в експлуатацію.
Директор (Головний інженер)
______________________________ ____________ _____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___»__________ 200__ року
Гарантійні зобов’язання організації, яка змонтувала ліфт
________________________________________________________ гарантує
(назва організації, яка змонтувала ліфт)
відповідність монтажу ліфта вимогам технічної документації на
монтаж і якість роботи ліфта в частині, що стосується його
монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.
Гарантований термін роботи ліфта ____________________ з дня
підписання акта про технічну готовність і приймання ліфта.
Представник монтажної організації
____________________________ _______________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» __________ 200__ року
6. Відомість про місцеперебування ліфта
(нова сторінка, розташовується на двох сторінках)

——————————————————————
| Назва організації |Місце установлення ліфта | Дата |
| (підприємства) власника |(місто, вулиця, будинок, |установлення|
| ліфта | корпус, під’їзд) | |
|————————-+————————-+————|
| | | |
——————————————————————
7. Відомості про працівників, відповідальних за організацію
робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів (розташовується
на двох сторінках)
——————————————————————
| Дата, N наказу про призначення і |Посада, прізвище та|Підпис|
| закріплення працівника | ініціали | |
|————————————-+——————-+——|
| | | |
——————————————————————
8. Відомості про працівників, відповідальних за справний стан
ліфта
(розташовується на п’яти сторінках)

——————————————————————
| Дата, N наказу (розпорядження) про |Прізвище та ініціали|Підпис|
|призначення і закріплення працівника| | |
|————————————+———————+——|
| | | |
——————————————————————
9. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта
(розташовуються на двадцяти сторінках)

——————————————————————
|Дата | Відомості про ремонт і | Прізвище та ініціали |Підпис|
| | модернізацію ліфта* | відповідальної особи | |
|——+————————-+————————-+——|
| | | | |
|——+————————-+————————-+——|
| | | | |
——————————————————————
______________
* Документи, що підтверджують якість новоустановлених
елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта.
10. Запис результатів технічного огляду
(розташовуються на двадцяти сторінках)

——————————————————————
| Дата огляду | Результати огляду | Термін наступного огляду |
|—————+———————+—————————|
| | | |
——————————————————————
Ліфт зареєстрований за N ___________ у _________________________,
(реєстраційний орган)
у паспорті пронумеровано і прошнуровано ________ всього аркушів, у
тому числі креслень на _____________ аркушах*.
____________________________ ____________ _______________________
(посада особи, яка реєструє) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» _____________ 200__ року
______________
* Паспорт повинен містити:
1) установче креслення (кінематична схема, план і перерви
шахти, машинного приміщення з розміщенням устаткування в ньому);
2) принципову електричну схему;
3) акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
4) акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-011-97);
5) акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих
Правил);
6) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
7) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
8) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
9) протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (ГСТУ
36.1-001-97);
10) документи, що засвідчують якість: лебідки, обмежувача
швидкості, приводу дверей, буферних пристроїв кабіни і противаги,
пружини гальма, пружин уловлювачів.
Паспорт НКП зберігається разом з паспортом ліфта.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду Іванченко В.І.

Додаток 5
до Правил будови і безпечної
експлуатації ліфтів

ПАСПОРТ
будівельного підйомника
(типовий)

——————————————————————
|Назва постачальника, | |
|місцезнаходження | |
——————————————————————
1. Загальні відомості
——————————————————————
|Назва | Відомість |
|—————————————————+————|
|Підприємство — виробник | |
|—————————————————+————|
|Тип і модель підйомника | |
|—————————————————+————|
|Заводський номер | |
|—————————————————+————|
|Рік виготовлення | |
|—————————————————+————|
|Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний) | |
|—————————————————+————|
|Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись| |
|підйомник (відносна вологість, насиченість пилом, | |
|агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне) | |
——————————————————————
1.1. Основні нормативні документи, відповідно до яких
виготовлено підйомник*
——————————————————————
| Позначення | Назва |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
|———————————-+——————————|
| | |
——————————————————————
______________
* Заповнюється виробником.
2. Основні технічні дані підйомника та його складових частин
2.1. Основні параметри і характеристики підйомника
——————————————————————
| Назва показника, одиниця виміру | Значення |
|—————————————————+————-|
|Вантажопідйомність, кг | |
|—————————————————+————-|
|Кількість пасажирів | |
|—————————————————+————-|
|Номінальна швидкість руху кабіни (платформи), м/с | |
|—————————————————+————-|
|Вид керування | |
|—————————————————+————-|
|Кількість зупинок | |
|—————————————————+————-|
|Висота підйому, м | |
|—————————————————+————-|
|Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни| |
|(платформи)* | |
——————————————————————
2.2. Електричні ланцюги підйомника
——————————————————————
| Назва |Вид струму|Номінальна напруга, |Частота, ГЦ|
| | | В, та допустиме | |
| | | відхилення, % | |
|———————+———-+———————+————|
|Ввідний пристрій | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Силовий ланцюг | | | |
|приводу лебідки: | | | |
|- у нормальному | | | |
|режимі | | | |
|- у разі запуску | | | |
|двигуна | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг керування | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг освітлення: | | | |
|- кабіни | | | |
|- ремонтних робіт | | | |
|———————+———-+———————+————|
|Ланцюг сигналізації | | | |
——————————————————————
______________
* Заповнюється монтажною організацією.
2.3. Основні технічні відомості і характеристики лебідки
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип (редукторна, безредукторна) | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Номінальний обертальний момент на | |
|вихідному валу, Нм | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр канатотягового шківа, | |
|барабана, зірочки, мм | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.3.1. Редуктор
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Передаточне число | |
|———————————-+——————————|
|Міжосьова відстань передачі, мм | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.3.2. Гальмо
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип (колодковий, дисковий, | |
|конусоподібний тощо) | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр гальмового шківа, мм | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Привод гальма: — тип | |
| | |
| — зусилля, кН | |
| | |
| — хід виконавчого | |
| органу, мм | |
——————————————————————
2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення (діапазон) |
| показники, одиниця виміру |——————————|
| | Призначення |
| |——————————|
| | Лебідка |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Вид струму | |
|———————————-+——————————|
|Номінальна напруга, В | |
|———————————-+——————————|
|Номінальний струм, А | |
|———————————-+——————————|
|Номінальна частота, Гц | |
|———————————-+——————————|
|Номінальна потужність, кВт | |
|———————————-+——————————|
|Граничнодопустима температура | |
|нагрівання обмоток двигуна, | |
|град.С | |
|———————————-+——————————|
|Клас ізоляції | |
|———————————-+——————————|
|Синхронна частота обертання, | |
|об/хв | |
|———————————-+——————————|
|Тривалість включення (ТВ), % | |
|———————————-+——————————|
|Кількість включень на годину | |
|———————————-+——————————|
|Виконання (нормальне, | |
|вологозахисне, пилеводозахисне, | |
|морське тощо), ступінь захисту | |
——————————————————————
2.5. Основні технічні дані і характеристики гідроприводу
(для гідравлічного підйомника)
Тип _____________________________________________________________

__________________________________________________________________
2.5.1. Гідроциліндр
——————————————————————
|Загальні відомості та основні | Значення |
|показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Кількість | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Діаметр, мм: | |
|- плунжера | |
|- поршня | |
|- штока | |
|———————————-+——————————|
|Хід, мм | |
|———————————-+——————————|
|Робочий тиск, МПа: | |
|- найменший | |
|- найбільший | |
|———————————-+——————————|
|Випробувальний тиск, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Швидкість, м/с : | |
|- під час підіймання, не менше | |
|- під час опускання, не більше | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.5.2. Гідроагрегат
——————————————————————
| Загальні відомості та основні | Значення |
| показники, одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Тип | |
|———————————-+——————————|
|Підприємство — виробник | |
|———————————-+——————————|
|Заводський номер | |
|———————————-+——————————|
|Рік виготовлення | |
|———————————-+——————————|
|Потік робочої рідини найбільший, | |
|куб.дм/хв | |
|———————————-+——————————|
|Робоча рідина | |
|———————————-+——————————|
|Об’єм заправлення, куб.дм | |
|———————————-+——————————|
|Тиск налагоджування запобіжного | |
|клапана, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Випробувальний тиск, МПа | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
|———————————-+——————————|
|Сертифікат | |
——————————————————————
2.5.3. Трубопроводи
Рукава високого тиску (тип)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.6. Кабіна (платформа)
——————————————————————
| Конструкція та розміри, | Значення |
| одиниця виміру | (діапазон) |
|———————————-+——————————|
|Внутрішні розміри, мм: | |
|- ширина | |
|- глибина | |
|- висота | |
|———————————-+——————————|
|Конструкція дверей | |
|(обертально-розкривні, розсувні, | |
|одно-, дво- або багатостулкові) | |
|———————————-+——————————|
|Вид кабіни (прохідна, непрохідна) | |
|———————————-+——————————|
|Маса, кг | |
——————————————————————
2.7. Пристрої безпеки
2.7.1. Механічні пристрої
——————————————————————
| Назва | Технічні дані, одиниця виміру |Призначення|
| пристрою | | |
|———-+——————————————+————|
|Уловлювачі|Тип (різкого, плавного гальмування, | |
| |комбіновані) | |
| |——————————————+————|
| |Умови випробування уловлювачів плавного | |
| |гальмування (швидкість руху кабіни | |
| |(платформи), завантаження кабіни | |
| |(платформи)) | |
| |——————————————+————|
| |Допустимий шлях гальмування, мм: | |
| |- максимальний | |
| |- мінімальний | |
|———-+——————————————+————|
|Буфери |Тип | |
| |——————————————+————|
| |Кількість | |
——————————————————————
2.7.2 Вимикачі безпеки*
——————————————————————
| Назва | Наявність |
|————————————————+—————|
|Замикання дверей кабіни (платформи) | |
|————————————————+—————|
|Завантаження кабіни (платформи) | |
|————————————————+—————|
|Перевантаження кабіни (платформи) | |
|————————————————+—————|
|Уловлювачі кабіни (платформи) | |
|————————————————+—————|
|Кінцеві — ланцюг, який розмикається (силовий, | |
|керування). | |
|Спосіб приведення в дію | |
|————————————————+—————|
|Інші вимикачі безпеки, які застосовуються для | |
|підйомника | |
——————————————————————
3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду
——————————————————————
| Назва (що випробується, перевіряється) | Величина навантаження |
|—————————————-+————————|
| | |
|—————————————-+————————|
| | |
——————————————————————
4. Відомості про придатність підйомника до експлуатації**
Підйомник з заводським номером ____________________, виготовлений
відповідно до ____________________________________________________
(назва та номери документів)
і визнаний придатним до експлуатації.
Дата випуску
______________________________ _____________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» ___________ 20 року
______________
* Указується «Є» або «Немає».
** Заповнюється виробником.
5 Гарантійні зобов’язання
________________________________________________________ гарантує
(назва підприємства — виробника)
відповідність підйомника вимогам конструкторської документації у
разі дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу і
експлуатації.
Гарантійний термін роботи підйомника _________________ з дня
введення його в експлуатацію за актом приймання підйомника в
експлуатацію.
Директор (головний інженер)
______________________________ _____________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» ___________ 20 року
Гарантійні зобов’язання організації, яка змонтувала підйомник
________________________________________________________ гарантує
(назва організації, яка змонтувала підйомник)
відповідність монтажу підйомника вимогам технічної документації на
монтаж і якість роботи підйомника в частині, що стосується його
монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.
Гарантований термін роботи підйомника ____________ з дня
підписання акта про технічну готовність і приймання підйомника.
Представник монтажної організації
______________________________ _____________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» ___________ 20 року
6. Відомість про місцезнаходження підйомника
(нова сторінка, розміщується на двох сторінках)

——————————————————————
| Назва організації | Місце установлення |Дата установлення|
|(підприємства) власника| підйомника (місто, | |
| підйомника | вулиця, будинок, | |
| | корпус, під’їзд) | |
|————————+———————-+——————|
| | | |
——————————————————————
7. Відомості про працівників, відповідальних за організацію
робіт з технічного обслуговування і ремонту підйомників
(розміщуються на двох сторінках)
——————————————————————
| Дата, N наказу про |Посада, прізвище та ініціали|Підпис|
| призначення і закріплення | | |
| працівника | | |
|—————————-+—————————-+——|
| | | |
——————————————————————
8. Відомості про працівників, відповідальних за справний стан
підйомника
(розміщуються на п’яти сторінках)

——————————————————————
| Дата, N наказу |Посада, прізвище та ініціали|Підпис|
| (розпорядження) про | | |
| призначення і закріплення | | |
| працівника | | |
|—————————-+—————————-+——|
| | | |
——————————————————————
9. Відомості про ремонт і модернізацію підйомника
(розміщуються на двадцяти сторінках)

——————————————————————
|Дата| Відомості про ремонт і | Прізвище та ініціали |Підпис|
| |модернізацію підйомника* | відповідальної особи | |
|—-+—————————+————————-+——|
| | | | |
——————————————————————
______________
* Документи, що підтверджують якість новоустановлених
елементів підйомника, повинні зберігатись разом з паспортом
підйомника.
10. Запис результатів технічного огляду
(розміщується на двадцяти сторінках)

——————————————————————
| Дата огляду | Результати огляду |Термін наступного огляду|
|—————+————————+————————|
| | | |
|—————+————————+————————|
| | | |
——————————————————————
Підйомник зареєстрований за N _________________________________ в
_________________________________________________________________,
(реєстраційний орган)
у паспорті пронумеровано і прошнуровано _________ всього аркушів,
у тому числі креслень на ___________ аркушах*.
______________________________ _____________ ____________________
(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. «___» ___________ 20 року
______________
* Паспорт повинен містити:
1) принципову електричну схему;
2) акт технічної готовності підйомника (ГСТУ 36.1-001-97);
3) акт приймання ліфта (додаток К ГСТУ 36.1-011-97);
4) протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
5) протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
6) протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
7) протокол виміру повного опору петлі «фаза-нуль» (ГСТУ
36.1-001-97);
8) документи, що засвідчують якість: лебідки, обмежувача
швидкості, пружини гальма, пружин уловлювачів.
Паспорт НКП зберігається разом з паспортом ліфта.
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Додаток 6
до Правил будови і безпечної
експлуатації ліфтів

АКТ
готовності будівельної частини ліфта

«___» __________ 200___ року
_________________________________________________________________
(будова і її місцезнаходження)
Цей акт складений про те, що ____________________________________
(шахта, машинне приміщення,
____________________________ ____________________________________
блочне приміщення) (тип ліфта)
ліфта, заводський N ___________________________ виконані згідно з
кресленнями ___________________, розробленими ___________________
(шифр креслень) (назва
_________________________________________________________________,
організації-розробника креслень будівельної частини ліфта)
та готові до виконання робіт з монтажу устатковання ліфта.
ЗДАВ:
Представник будівельної організації (генпідрядник),
посада ______________ __________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
«____» ____________ 200__ року
ПРИЙНЯВ:
Представник монтажної організації,
посада ____________ ___________________________________
(підпис) (П.І.Б.)
«____» ____________ 200__ року
Начальник Управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду
Держгірпромнагляду В.І.Іванченко

Теги: , , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>