Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій

Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.01.2011 N 37
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 161/18899

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 37 ( z0267-13 ) від 24.01.2013 }

Про затвердження Положення про Реєстр
неприбуткових установ та організацій

Відповідно до пункту 157.12 статті 157 розділу III
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України
«Про державну податкову службу в Україні» ( 509-12 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, що додається.
2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) в установленому порядку:
2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2 забезпечити доведення цього наказу до відома платників податків.
3. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ) «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.08.97 за N 291/2095; наказ Державної податкової адміністрації України від 03.07.2000 N 355 ( z0451-00 ) «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.07.2000 за
N 451/4672; наказ Державної податкової адміністрації України від 07.02.2002 N 59 ( z0153-02 ) «Про внесення змін до Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 153/6441; пункт 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 29.04.2002 N 203 ( z0443-02 ) «Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2002 за N 443/6731; пункти 1 та 2 наказу Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 N 594 ( z1228-03 ) «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1228/8549; пункти 1 та 3 наказу Державної податкової адміністрації України від 17.01.2005 N 20 ( z0147-05 ) «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів щодо обліку та оподаткування неприбуткових установ (організацій)», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.02.2005 за N 147/10427.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Любченка О.М.
Голова Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.01.2011 N 37
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 161/18899

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр неприбуткових установ та організацій

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 157 розділу III Податкового кодексу України( 2755-17 ) (далі — Кодекс).

2. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи (далі — неприбуткові установи та організації), визначені підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу ( 2755-17 ), доходи яких згідно із статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток.

3. Реєстр ведеться відповідно до пункту 157.12 статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ) з метою: забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових установ та організацій, а також їх обліку в органах державної податкової служби; забезпечення центрального органу державної податкової служби інформацією з Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими установами та організаціями коштів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ); організації суцільного і вибіркового аналізу; взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади; надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до законодавства України.

4. Створення і ведення Реєстру здійснюються центральним органом державної податкової служби.

5. При включенні неприбуткової установи та організації до бази Реєстру їй за кодом ЄДРПОУ ставиться ознака неприбуткової установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами відповідно до пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ). При визначенні структури ознаки неприбуткових установ та організацій необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), Податковим кодексом України ( 2755-17 ), законами України, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової установи та організації, тощо. Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані спеціалізовані державні податкові інспекції (далі — місцеві органи державної податкової служби) відповідно до такої структури ознаки:

5.1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (підпункт «а» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ): (0001) — органи державної влади України; (0002) — установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; (0003) — органи місцевого самоврядування; (0004) — установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Відповідно до пункту 157.10 статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ) доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті «а» пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із відповідним законом (підпункт «б» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ): (0005) — благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; (0006) — громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із відповідним законом; (0007) — творчі спілки; (0008) — політичні партії.

5.3. Кредитні спілки, пенсійні фонди, створені у порядку, визначеному відповідними законами (підпункт «в» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ): (0009) — пенсійні фонди; (0010) — кредитні спілки.

5.4. (0011) — інші, ніж визначені в підпункті «б» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ), юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів (підпункт «г» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

5.5. (0012) — спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (підпункт «ґ» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ).

5.6. (0013) — релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом (підпункт «д» пункту 157.1 статті 157 Кодексу) ( 2755-17 ). 5.7. (0014) — науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники (підпункт «б» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ).

5.8. (0015) — житлово-будівельні кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (підпункт «е» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ).

5.9. (0016) — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт «є» пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу) ( 2755-17 ).

II. Реєстрація неприбуткових установ та організацій

1. Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться органом державної податкової служби за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення.

2. Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копії установчих документів.

3. Органи державної податкової служби можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

4. За результатами розгляду заяви, установчих документів органом державної податкової служби за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про: внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру; відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості. Рішення за формою згідно з додатком 2 готується у двох примірниках — перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в органі державної податкової служби.

5. Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові установи та організації: ідентифікаційні — найменування та код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — код ЄДРПОУ) неприбуткової установи та організації; довідкові — відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової установи та організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників, реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті); реєстраційні — відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік — зняття з обліку в органах державної податкової служби; економічні — відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової установи та організації та справляння податку на прибуток.

6. Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) (далі — регіональні органи державної податкової служби).

7. Центральний орган державної податкової служби здійснює: розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ та організацій; розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру; виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо); автоматизоване ведення бази Реєстру; організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади; розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

8. Регіональні органи державної податкової служби здійснюють: виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів державної податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль права доступу тощо); облік неприбуткових установ та організацій, які згідно зі статтею 157 розділу III Кодексу ( 2755-17 ) звільняються від сплати податку на прибуток та розташовані на їх території; передачу змін до Реєстру в центральний орган державної податкової служби; взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

9. Місцеві органи державної податкової служби здійснюють: прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності установчим документам; присвоєння установам та організаціям ознаки неприбуткової; внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи та організації до/з Реєстру або присвоєння установі та організації іншої ознаки неприбутковості; обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в регіональні органи державної податкової служби; формування бази даних неприбуткових установ та організацій; взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

III. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрація

1. У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової установи або організації, визначених реєстраційною заявою, така неприбуткова установа або організація зобов’язана в 10-денний строк (після їх виникнення) подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою «зміни» або «доповнення». Код ЄДРПОУ неприбуткової установи або організації при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.

2. У разі зміни найменування, місцезнаходження неприбуткової установи або організації чи органу державної податкової служби за основним місцем обліку, присвоєння іншої ознаки неприбутковості неприбутковій установі або організації орган державної податкової служби видає нове рішення про повторне внесення за формою згідно з додатком 2 на підставі звернення неприбуткової установи чи організації та доданим до нього оригіналом попереднього рішення.

3. Перереєстрація неприбуткових установ та організацій у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової установи та організації. У разі перереєстрації неприбуткова установа або організація зобов’язана в 10-денний строк подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням документи, передбачені пунктом 1 цього розділу.

IV. Виключення з Реєстру неприбуткової установи та організації

1. Виключення неприбуткової установи або організації з Реєстру відбувається на підставі рішення органу державної податкової служби за формою згідно з додатком 2 у разі порушення неприбутковою установою або організацією норм Кодексу ( 2755-17 ) та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням неприбуткової установи або організації. У разі виключення установи або організації з Реєстру така установа або організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій до органу державної податкової служби.

2. Виключення установи або організації з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової установи або організації. Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В.Хоцянівська Додаток 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій Форма N 1-РН

Додаток 1
до Положення про Реєстр
неприбуткових установ
та організацій
Форма N 1-РН

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку

ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)

Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН

Форма N 1-РН «Реєстраційна заява платника податку»
заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви визначаються
позначкою «Х» у відповідному полі.

ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)
ОСББ (ОСМД)


Теги: , , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>