Про приватизацію державного житлового фонду

Про приватизацію державного житлового фонду

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приватизацію державного житлового фонду

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.524 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2483-XII ( 2483-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.525 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.182
N 40/97-ВР від 05.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст.100
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2000 ( v010p710-00 ) від 28.09.2000 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ) від 02.03.2004 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2453-IV ( 2453-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.258
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008, ВВР, 2008, N 46, ст.323 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 15-рп/2010 ( v015p710-10 ) від 10.06.2010 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.22
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.167 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 14-рп/2011 ( v014p710-11 ) від 09.11.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2325-VIII ( 2325-19 ) від 13.03.2018, ВВР, 2018, N 20, ст.189
N 2443-VIII ( 2443-19 ) від 22.05.2018 }

 

Цей Закон визначає правові основи приватизації державного житлового фонду, його подальшого використання і утримання. { Абзац
перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 }
Метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.

Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду Приватизація державного житлового фонду (далі — приватизація) — це відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України. { Частина перша статті 1 в редакції Закону N 40/97-ВР від 05.02.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008, N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 }{ Офіційне тлумачення положень частини першої статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2004 ( v004p710-04 ) від 02.03.2004 } Державний житловий фонд — це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ. Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках визначаються законом. { Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 }

Стаття 2. Об’єкти приватизації 1. До об’єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції), кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі — квартири (будинки), які використовуються громадянами на умовах найму.{ Пункт 1 статті 2 в редакції Законів N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, N 40/97-ВР від 05.02.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008, N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 } 2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.{ Пункт 2 статті 2 в редакції Закону N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010; в редакції Закону N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 } 3. Приватизація квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у квартирах (будинках), житлових приміщеннях у гуртожитках до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках.{ Пункт 3 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94; в редакції Законів N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008, N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 } 4. Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, житлові приміщення у гуртожитках, включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.{ Пункт 4 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 }

Стаття 3. Способи приватизації Приватизація здійснюється шляхом: безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю; продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов. Передача у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008, N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 }

Стаття 4. Житлові чеки 1. Житлові чеки — це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду. Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною вартістю наявного державного житлового фонду з урахуванням загального індексу зростання вартості майна — 10, прийнятого для розрахунків в Державній програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 1 липня 1992 року), з розрахунку на кожного громадянина України — 12 тис. карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів України. ( Частина друга пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 ) 2. Громадяни, які мають житло на праві власності, можуть використовувати одержані житлові чеки для придбання частки майна державних підприємств, земельного фонду. Таким же чином можуть використовувати житлові чеки громадяни, які отримали їх в порядку компенсації за приватизовану квартиру (будинок).

Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку { Назва статті 5 в редакції Закону N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 } 1. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають приватизації, відповідає площі, передбаченій абзацом другим статті 3 цього Закону, зазначені квартири (будинки) передаються наймачеві та членам його сім’ї безоплатно. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно проживають в квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається право на житло. ( Частина друга пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 ) 2. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім’ї видаються житлові чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та відновної вартості одного квадратного метра. 3. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку має право отримати сім’я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а у разі їх відсутності — грошима. Сума доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра. ( Пункт 3 статті 5 в редакції Закону N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 ) 4. Право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які постійно проживають в цих квартирах (будинках) або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону. Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них. { Пункт 4 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 500-VI ( 500-17 ) від 04.09.2008; в редакції Закону N 3716-VI ( 3716-17 ) від 08.09.2011 } 5. Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.{ Офіційне тлумачення положення пункту 5 статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 15-рп/2010 ( v015p710-10 ) від 10.06.2010 }

Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі 1. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у власність громадян займані ними: однокімнатні квартири; квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації; квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим встановлена ця пільга Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( 796-12 ); квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, ветерани Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти, особи з інвалідністю I і II груп, особи з інвалідністю з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25 років — жінки, 30 років — чоловіки, ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» ( 962-12 ); { Абзац п’ятий пункту 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2325-VIII ( 2325-19 ) від 13.03.2018, N 2443-VIII ( 2443-19 ) від 22.05.2018 } квартири (будинки), в яких мешкають сім’ї загиблих при виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві; квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ( 2011-12 ); квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім’ї (сім’ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Теги: , , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>