Про оренду державного та комунального майна

Про оренду державного та комунального майна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оренду державного та комунального майна

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2270-XII ( 2270-12 ) від 10.04.92, ВВР, 1992, N 30, ст.417 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 53
Законом
N 3171-XII ( 3171-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.253
Декретом
N 57-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 30, ст.337
Законом
N 3875-XII ( 3875-12 ) від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103 }

{ В редакції Закону N 98/95-ВР від 14.03.95,
ВВР, 1995, N 15, ст. 99 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 326/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.244
N 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.42
N 768/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 88
N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301
N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, ВВР, 1999, N 29, ст.239
N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.411
N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272
N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146
N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5
N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.539
N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.547
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, ст.267
N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.89
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N 8, ст.105
N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.296
N 911-VI ( 911-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.321
N 1022-VI ( 1022-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.329
N 1563-VI ( 1563-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.757
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.22
N 2624-VI ( 2624-17 ) від 21.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.71
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.458
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.19
N 3687-VI ( 3687-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 18, ст.157
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 7, ст.65
N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.298
N 5213-VI ( 5213-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.413
N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550
N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 411-VII ( 411-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.717
N 1645-VII ( 1645-18 ) від 14.08.2014, ВВР, 2014, N 39, ст.2014
N 817-VIII ( 817-19 ) від 24.11.2015, ВВР, 2016, N 10, ст.97
N 928-VIII ( 928-19 ) від 25.12.2015, ВВР, 2016, N 5, ст.54
N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018 }

{ У тексті Закону слова «арбітражного суду» виключено на підставі
Закону N 1022-VI ( 1022-17 ) від 19.02.2009 }

{ У тексті Закону слова «статутних фондів» замінено словами
«статутного (складеного) капіталу» згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності
використання державного та комунального майна шляхом передачі його
в оренду фізичним та юридичним особам.
{ Преамбула в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99 }

Стаття 1. Завдання Закону 1. Цей Закон регулює: організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майнадержавних підприємств, установ та організацій, підприємств,заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим абоперебуває у комунальній власності (далі — підприємства), їхструктурних підрозділів та іншого окремого індивідуальновизначеного майна, що перебуває в державній та комунальнійвласності; { Абзац другий частини першої статті 1 в редакціїЗакону N 768/97-ВР від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодогосподарського використання державного майна, майна, що належитьАвтономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності.{ Абзац третій частини першої статті 1 в редакції ЗаконуN 768/97-ВР від 23.12.97 } { Частину другу статті 1 виключено на підставі ЗаконуN 768/97-ВР від 23.12.97 } 2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об’єктівмайнового комплексу Національної академії наук України тагалузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуваннямособливостей, передбачених Законом України «Про особливостіправового режиму майнового комплексу Національної академії наукУкраїни та галузевих академій наук» ( 3065-14 ).{ Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III( 3065-14 ) від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно ізЗаконами N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 } 3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна,закріпленого за військовими частинами, закладами, установами таорганізаціями Збройних Сил України та інших утворених відповіднодо законів України військових формувань, а також за спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади з питаньорганізації спеціального зв’язку та захисту інформації,підпорядкованими йому регіональними органами та територіальнимипідрозділами, закладами та установами Державної службиспеціального зв’язку та захисту інформації України, які ведутьйого облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом зурахуванням особливостей, передбачених Законом України «Прогосподарську діяльність у Збройних Силах України» ( 1076-14 ).{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV( 1083-14 ) від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 } 4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що належитьвищим навчальним закладам та/або науковим установам, що єзасновниками наукового парку, регулюються цим Законом зурахуванням особливостей, передбачених Законом України «Пронаукові парки» ( 1563-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1563-VI( 1563-17 ) від 25.06.2009 } 5. Оренда майна інших форм власності може регулюватисяположеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавствомта договором оренди. { Абзац другий частини п’ятої статті 1 виключено на підставіЗакону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } 6. Відносини оренди об’єктів централізованого водо-,теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальнійвласності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей,передбачених Законом України «Про особливості передачі в оренду чиконцесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання іводовідведення, що перебувають у комунальній власності»( 2624-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2624-VI( 2624-17 ) від 21.10.2010 } 7. Відносини оренди об’єктів паливно-енергетичного комплексу,що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом зурахуванням особливостей, передбачених Законом України «Проособливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичногокомплексу, що перебувають у державній власності» ( 3687-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3687-VI( 3687-17 ) від 08.07.2011 } 8. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна державнихпідприємств, у тому числі казенних підприємств,оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державногоконцерну «Укроборонпром», регулюються цим Законом з урахуваннямособливостей, передбачених Законом України «Про деякі питаннязаборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу -учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхстабільного розвитку» ( 5213-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 5213-VI( 5213-17 ) від 06.09.2012 } 8. Відносини оренди об’єктів портової інфраструктури, щоперебувають у державній власності, регулюються цим Законом зурахуванням особливостей, передбачених Законом України «Проморські порти України» ( 4709-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4709-VI( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 9. Відносини користування державним майном, створеним абопридбаним інвестором для виконання угоди про розподіл продукції,після переходу прав власності на таке майно до держави регулюютьсяЗаконом України «Про угоди про розподіл продукції» ( 1039-14 ).{ Статтю 1 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом N 5406-VI( 5406-17 ) від 02.10.2012 } 10. Відносини користування приватним партнером державним,комунальним майном та майном, що належить Автономній РеспубліціКрим, створеним або придбаним цим приватним партнером на виконаннядоговору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства,після переходу права власності на таке майно до держави,територіальної громади чи Автономної Республіки Крим регулюютьсяЗаконом України «Про державно-приватне партнерство» ( 2404-17 ).{ Статтю 1 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 817-VIII( 817-19 ) від 24.11.2015 }

Стаття 2. Оренда 1. Орендою є засноване на договорі строкове платнекористування майном, необхідним орендареві для здійсненняпідприємницької та іншої діяльності. 2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: КабінетМіністрів України, а також Фонд державного майна України, йогорегіональні відділення та представництва — щодо державного майна;органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, -щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органимісцевого самоврядування — щодо майна, яке перебуває в комунальнійвласності.{ Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV( 1905-15 ) від 29.06.2004 }{ Стаття 2 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97, із змінами,внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, щоналежить Автономній Республіці Крим або перебуваєу комунальній власності Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належитьАвтономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,регулюються договором оренди, цим Законом та іншиминормативно-правовими актами.{ Стаття 3 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

Стаття 4. Об’єкти оренди 1. Об’єктами оренди за цим Законом є: цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурнихпідрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновимкомплексом є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництвапродукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, наякій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями,системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майновогокомплексу структурного підрозділу підприємства складаєтьсярозподільчий баланс. { Абзац другий частини першої статті 4 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 } Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської такредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві наумовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банкуУкраїни, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуютьсяорендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів тавикористання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а такожгрошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповіднодо цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України; нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) таінше окреме індивідуально визначене майно підприємств; { Абзацчетвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV( 685-14 ) від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталугосподарських товариств, створених у процесі приватизації(корпоратизації); { Абзац п’ятий частини першої статті 4 іззмінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; вредакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 } захисні споруди цивільного захисту із збереженням їхцільового призначення, крім зазначених у частині другій цієїстатті. { Частину першу статті 4 доповнено новим абзацом згідно ізЗаконом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 } Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України,Державної прикордонної служби України, Державноїкримінально-виконавчої служби України, Державної службиспеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохороннихорганів і органів доходів і зборів, що не використовуєтьсязазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бутипередано в оренду без права викупу орендарем та передачі всуборенду. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом згідно ізЗаконом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010; із змінами,внесеними згідно із Законами N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011,N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 2. Не можуть бути об’єктами оренди: цілісні майнові комплекси державних підприємств, їхструктурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюютьдіяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України»Про підприємництво» ( 698-12 ); цілісні майнові комплекси казенних підприємств; { Частинудругу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із ЗакономN 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 } цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій,цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність,передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Пропідприємництво»; { Частину другу статті 4 доповнено абзацомчетвертим згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 } об’єкти державної власності, що мають загальнодержавнезначення і не підлягають приватизації відповідно до частини другоїстатті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ) (крім пам’яток культурної спадщини, нерухомихоб’єктів, які знаходяться на території історико-культурнихзаповідників та гідротехнічних споруд рибогосподарськоїтехнологічної водойми, причалів морських портів), а також об’єкти,включені до переліку об’єктів права державної власності, що непідлягають приватизації, затвердженого Законом України «Проперелік об’єктів права державної власності, що не підлягаютьприватизації» ( 847-14 ), які випускають підакцизну продукцію,крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизнупродукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України»Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного такомунального майна» ( 1905-15 ) від 29 червня 2004 року; { Частинудругу статті 4 доповнено абзацом п’ятим згідно із ЗакономN 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідноіз Законами N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, N 574-VI( 574-17 ) від 23.09.2008, N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010,N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, N 411-VII ( 411-18 ) від04.07.2013 } майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичноїсистеми України та диспетчерське (оперативно-технологічне)управління; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шостимзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } майно підприємств урядового, фельд’єгерського та спеціальногозв’язку; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідноіз Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } майно підприємств, що провадять діяльність у сферіметрології, сертифікації та стандартизації; { Частину другу статті4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 3269-VI( 3269-17 ) від 21.04.2011 } об’єкти космічної діяльності; { Частину другу статті 4доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 )від 21.04.2011 } захисні споруди цивільного захисту: { Частину другу статті 4доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 )від 21.04.2011; в редакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від02.10.2012 } в яких розташовані пункти управління; { Абзац частини другоїстатті 4 в редакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 } призначені для укриття працівників підприємств, що маютьоб’єкти підвищеної небезпеки; { Абзац частини другої статті 4 вредакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 } розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій тапризначені для укриття населення під час радіаційних аварій;{ Абзац частини другої статті 4 в редакції Закону N 5404-VI( 5404-17 ) від 02.10.2012 } установи виконання покарань та слідчі ізолятори; { Частинудругу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI( 3269-17 ) від 21.04.2011 } полігони, будови, споруди, устаткування для захороненнятвердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;{ Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із ЗакономN 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам допершого розгалуження їх за межами території цих підприємств;{ Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із ЗакономN 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення;{ Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із ЗакономN 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди(греблі, дамби, вали, моли, насипи) та системи сигналізації,портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв’язку,енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії (допершого розгалуження за межами території порту), навчальний тагідрографічний флоти; { Частину другу статті 4 доповнено абзацомзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } водосховища та водогосподарські канали комплексногопризначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічнізахисні споруди (крім гідротехнічних споруд рибогосподарськоїтехнологічної водойми); { Частину другу статті 4 доповнено абзацомзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011; іззмінами, внесеними згідно із Законом N 411-VII ( 411-18 ) від04.07.2013 } магістральні та міждержавні електричні мережі (лініїелектропередачі); { Частину другу статті 4 доповнено абзацомзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потребидержави в цілому; { Частину другу статті 4 доповнено абзацомзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто-та газосховища. { Частину другу статті 4 доповнено абзацомзгідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісногомайнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу,забороненого до оренди, може бути об’єктом оренди (без праваприватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до орендизаконами України, не задіяне у процесі основного виробництва та зависновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його орендане порушить цілісності майнового комплексу. { Частину другу статті4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від21.04.2011 } Обмеження, встановлені цією статтею, не поширюються напередачу в оренду державного майна у складі магістральнихгазопроводів та підземних сховищ газу, що входять до Єдиноїгазотранспортної системи України, підприємству або підприємствамна строковій платній основі без права відчуження для здійсненняфункцій оператора Єдиної газотранспортної системи України та/абооператора підземного сховища газу. Зазначена передача майна воренду може здійснюватися виключно з метою та на виконаннязобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Проратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору прозаснування Енергетичного Співтовариства» на підставі договору і наумовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуваннямпринципів додержання економічної безпеки держави. { Частину другустатті 4 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із ЗакономN 1645-VII ( 1645-18 ) від 14.08.2014 } 3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелікпідприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об’єктамиоренди.{ Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 768/97-ВР від 23.12.97 }

Стаття 5. Орендодавці Орендодавцями є: Фонд державного майна України, його регіональні відділення тапредставництва — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їхструктурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що неувійшло до статутного (складеного) капіталу господарськихтовариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що єдержавною власністю, крім майна, що належить до майновогокомплексу Національної академії наук України та галузевих академійнаук, а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/абонауковим установам, що надається в оренду науковим паркам та їхнімпартнерам; { Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно ізЗаконами N 768/97-ВР від 23.12.97, N 685-XIV ( 685-14 ) від20.05.99, N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, N 1911-IV( 1911-15 ) від 29.06.2004, N 1563-VI ( 1563-17 ) від 25.06.2009,N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 } органи, уповноважені Верховною Радою Автономної РеспублікиКрим та органами місцевого самоврядування управляти майном, — щодоцілісних майнових комплексів підприємств, їх структурнихпідрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належитьАвтономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;{ Абзац третій статті 5 в редакції Закону N 768/97-ВР від23.12.97 } державне підприємство із забезпечення функціонуваннядипломатичних представництв та консульських установ іноземнихдержав, представництв міжнародних міжурядових організацій вУкраїні Державного управління справами — щодо нерухомого майна таіншого окремого індивідуально визначеного майна цьогопідприємства, що передається дипломатичним представництвам таконсульським установам іноземних держав, представництвамміжнародних міжурядових організацій в Україні;{ Статтю 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5063-VI( 5063-17 ) від 05.07.2012 } підприємства, установи та організації — щодо нерухомогомайна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів наодне підприємство, установу, організацію, та іншого окремогоіндивідуально визначеного майна. { Абзац статті 5 в редакціїЗаконів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від20.05.99, N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001; із змінами,внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004;в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

Теги: ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>