Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення

Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення

{ Назва Закону в редакції Закону N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.95
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.526
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682
N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, ВВР, 2014, N 41-42, ст.2024
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96
N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.133
N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016, ВВР, 2016, N 51, ст.833
N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.314
N 2059-VIII ( 2059-19 ) від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315
N 2119-VIII ( 2119-19 ) від 22.06.2017, ВВР, 2017, N 34, ст.370
N 2417-VIII ( 2417-19 ) від 15.05.2018 }

{ У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади
з питань охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої
влади з питань водного господарства», «центральний орган
виконавчої влади у сфері стандартизації» та «органи
державного санітарно-епідеміологічного нагляду» в усіх
відмінках замінено відповідно словами «центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я», «центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері розвитку водного господарства», «центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері технічного регулювання» та «органи
державної санітарно-епідеміологічної служби» у відповідному
відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012 }

{ У тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх
відмінках замінено словами «національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані
на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для
здоров’я людини питною водою.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Визначення термінів  У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  виробництво питної води — забір води з джерел питного  водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;  { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  питна вода — вода, призначена для споживання людиною  (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних  колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для  задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та  господарських потреб, а також для виробництва продукції, що  потребує її використання, склад якої за органолептичними,  мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та  радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна  вода не вважається харчовим продуктом в системі питного  водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;  { Абзац третій статті 1 в редакції Законів N 1602-VII ( 1602-18 )  від 22.07.2014, N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  водовідведення — діяльність із збирання, транспортування та  очищення стічних вод за допомогою систем централізованого  водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних  вод; { Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом  N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  водопровідна мережа — система трубопроводів, відповідних  споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води  споживачам;  джерело питного водопостачання — водний об’єкт, вода якого  використовується для питного водопостачання після відповідної  обробки або без неї;  екологічна броня питного водопостачання — мінімальний рівень  використання питної води споживачами (крім населення), необхідний  для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або  природного характеру; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із  Законом N 2196-IV ( 2196-15 ) від 18.11.2004 }  інвестиційна програма — комплекс заходів, затверджений в  установленому порядку, для підвищення рівня надійності та  забезпечення ефективної роботи систем централізованого  водопостачання і водовідведення, який містить зобов’язання  суб’єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та  водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації)  об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними  розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел  фінансування та графіка виконання; { Статтю 1 доповнено терміном  згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012 }  індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного  водопостачання — установки (пристрої) для забору води з водного  об’єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог  державних стандартів;  контрольний створ водного об’єкта — поперечний перетин  водного об’єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;  нормативи питного водопостачання — розрахункова кількість  питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних,  санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом  доби у конкретному населеному пункті, на окремому об’єкті або  транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного  водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях  техногенного або природного характеру;  нецентралізоване питне водопостачання — забезпечення  індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного  водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі  пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної  води та постачання фасованої питної води;  підприємство питного водопостачання — суб’єкт господарювання,  що здійснює експлуатацію об’єктів централізованого питного  водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою  пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок  (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої  питної води; { Абзац частини першої статті 1 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  підприємство централізованого водовідведення — суб’єкт  господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем  централізованого водовідведення; { Частину першу статті 1  доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 ) від  18.05.2017 }  питне водопостачання — діяльність, пов’язана з виробництвом,  транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної  води, охороною джерел та систем питного водопостачання;  популяційний еквівалент населеного пункту — навантаження  стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному  розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що  становить 60 грамів кисню на людину на добу; { Частину першу  статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII  ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  поточні рахунки із спеціальним режимом використання для  кредитних коштів (далі — спеціальні рахунки для кредитних коштів)  — рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого  водопостачання та водовідведення, відкриті в національній або  іноземній валюті, призначені для накопичення та використання  кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових  організацій, іноземних державних установ чи відповідно до  міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або  суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання  та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, виключно для  підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у  зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження  коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики)  відповідно до договорів кредиту (позики); { Статтю 1 доповнено  терміном згідно із Законом N 2417-VIII ( 2417-19 ) від  15.05.2018 }  поточні рахунки із спеціальним режимом використання для  проведення розрахунків за інвестиційними програмами (далі —  спеціальні рахунки) — рахунки суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення, призначені для  накопичення та використання коштів виключно для виконання  інвестиційних програм у зазначеній сфері; { Статтю 1 доповнено  терміном згідно із Законом N 4434-VI ( 4434-17 ) від 23.02.2012 }  пункт відповідності якості питної води — місце відбору проб  води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним  вимогам до питної води, а саме:  з кранів систем питного водопостачання — для водопровідної  питної води;  у місцях розливу у споживчу тару — для фасованої питної води;  у місцях розливу у тару споживача — для питної води з пунктів  розливу питної води;  у місцях використання на підприємстві — для питної води, що  використовується для виробничих (технологічних) потреб;  { Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом  N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }    пункт розливу питної води — місце розливу питної води (з  автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;  система питного водопостачання — сукупність технічних  засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для  централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;  система централізованого водовідведення — сукупність  технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування  (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних  вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом; { Частину першу  статті 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2047-VIII  ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  технологічні нормативи використання питної води — максимально  допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та  транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами  питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;  технічні умови — це комплекс умов і вимог до інженерного  забезпечення систем водопостачання та водовідведення, які мають  відповідати його розрахунковим параметрам; { Абзац частини першої  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII  ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  фасована питна вода — питна вода підземних джерел питного  водопостачання або питна вода централізованого питного  водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості,  у герметичній тарі;  централізоване питне водопостачання — господарська діяльність  із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу  об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних  єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування  питної води;  централізоване водовідведення — господарська діяльність із  відведення та очищення стічних вод за допомогою системи  централізованого водовідведення; { Абзац частини першої статті 1  із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII ( 2047-19 )  від 18.05.2017 }  споживач питної води — юридична або фізична особа, яка  використовує питну воду для забезпечення питних фізіологічних,  санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб. { Абзац  частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному  у Водному кодексі України ( 213/95-ВР ), законах України «Про  місцеве самоврядування в Україні» ( 280/97-ВР ), «Про  житлово-комунальні послуги» ( 1875-15 ), «Про охорону  навколишнього природного середовища» ( 1264-12 ).  { Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1602-VII  ( 1602-18 ) від 22.07.2014; в редакції Закону N 2047-VIII  ( 2047-19 ) від 18.05.2017 }  Стаття 2. Сфера дії цього Закону  Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів  господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші  населені пункти, окремо розташовані об’єкти питною водою шляхом  централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів  розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок  (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання,  надають послуги з водовідведення, а також на органи державної  влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють  регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг  з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та  водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з  водовідведення.  { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII  ( 2047-19 ) від 18.05.2017 } 

Стаття 3. Законодавство у сфері питної води та питного  водопостачання  Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання  складається з Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), Кодексу  України про надра ( 132/94-ВР ), законів України «Про охорону  навколишнього природного середовища» ( 1264-12 ), «Про  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  ( 4004-12 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що  регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного  водопостачання та водовідведення  Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного  водопостачання та водовідведення є:  органи державної влади, до сфери управління яких належать  об’єкти питного водопостачання та водовідведення;  органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких  належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;  підприємства питного водопостачання та централізованого  водовідведення;  споживачі питної води та/або послуг з водовідведення.  { Стаття 4 в редакції Закону N 2047-VIII ( 2047-19 ) від  18.05.2017 } 

Стаття 5. Об’єкти правового регулювання у сфері питної  води та питного водопостачання  Об’єктами правового регулювання у сфері питної води та  питного водопостачання є суспільні відносини з питань:  господарської діяльності з централізованого та  нецентралізованого водопостачання і водовідведення;  формування тарифів на послуги централізованого водопостачання  і водовідведення ( z0367-11 );  нормування, стандартизації та ліцензування; { Абзац четвертий  статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 124-VIII  ( 124-19 ) від 15.01.2015 }  { Зміни до абзацу четвертого статті 5 див. в Законі N 191-VIII  ( 191-19 ) від 12.02.2015 }    моніторингу, обліку і контролю;  інформування населення щодо якості питної води та питного  водопостачання;  охорони джерел і систем питного водопостачання та пов’язаних  з ними природних комплексів;  забезпечення прав споживачів питної води.

Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>